Czech Republic

Sněmovna schválila 500 Kč denně podnikatelům s uzavřenými provozy. Odklad EET bude prodloužen

Pùvodnì se mìl pøíspìvek tıkat tøeba restaurací nebo fitness center. Po støedeèním rozhodnutí vlády o uzavøení dalších provozù, hlavnì služeb v provozovnách a vìtšiny maloobchodu, se tak rozsah zasaženıch podnikatelù rozšíøí. Podle ministerstva financí je návrh zákona koncipován pružnì, takže by se mìl bez problémù vztahovat i na nejnovìjší omezení.

Odklad EET do roku 2022

Odklad elektronické evidence tržeb zøejmì bude prodloužen o dva roky, tedy do konce roku 2022. Schválila to témìø jednomyslnì Snìmovna v souvislosti s epidemií koronaviru. Podle oèekávání odmítla opìtovnou snahu ODS zrušit EET ke konci roku úplnì. O odkladu bude rozhodovat ještì Senát. Sejít se k tomu má pøíští ètvrtek, tedy 29. øíjna.

EET je nyní kvùli dopadùm šíøení koronaviru na firmy a podnikatele pøerušena do konce letošního roku. Vláda navrhla další dvouletı odklad s ohledem na situace kolem šíøení koronaviru, vıhled vıvoje ekonomiky a konzultace s podnikatelskımi svazy, asociacemi a komorami.

Odklad EET se bude tıkat nejen odvìtví, pro které už byla evidence zavedena, ale i jejího spuštìní pro obory, které dosud tržby neevidovaly. Jde napøíklad o øemeslníky, lékaøe, taxikáøe, úèetní nebo advokáty. Pùvodnì mìla bıt poslední fáze spuštìna letos 1. kvìtna. Žádnı podnikatel tak nyní nemusí evidovat své tržby a úøady tuto povinnost ani nekontrolují. Podnikatelé ale mohou tržby evidovat nadále dobrovolnì.

Football news:

Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it
United staged the main comeback of the weekend-with the help of Cavani. He came out at 0:2 and registered the victory, making 2+1
Setien filed a lawsuit against Barca due to non-payment of compensation for the termination of the contract