Czech Republic

Směna na 16 hodin? Nesmysl, který nikdo nechce, zní ze svazů zaměstnavatelů

Juøíèek svùj návrh pøipojil k projednávané novele zákona o zamìstnanosti, která má v Èesku zavést tzv. kurzarbeit. Šestnáctihodinové smìny by se v pøípadì jeho schválení mìly využívat pouze v mimoøádných pøípadech, a to “v situacích, kdy je závažným zpùsobem ohrožena ekonomika státu anebo její odvìtví z hospodáøských dùvodù,“ stojí v návrhu.

„Dùvodem jeho pøedložení je zkušenost z rùzných krizí, pøedevším ze záplav, nebo když vám vyhoøí fabrika. V takové chvíli potøebujete dostat do firmy èást zamìstnancù, abyste závod co nejrychleji znovu rozbìhl,“ øekl Juøíèek Hospodáøským novinám, které na návrh upozornily minulý týden. Podle Juøíèka, který je majitelem výrobce automobilových dílù Brano Group, èeští podnikatelé tuto zmìnu chtìjí.

Ze zamìstnavatelských svazù však zní nìco jiného. „Mezi naší èlenskou základnu poptávku po nìèem podobném nevidíme,” uvedl viceprezident Svazu prùmyslu a dopravy ÈR Radek Špicar. Stejnì se vyjádøila také Pavla Bøeèková, místopøedsedkynì pøedstavenstva Asociace malých a støedních podnikù (AMSP ÈR).

Kvùli bezpeènosti navíc 16hodinová smìna pøichází v úvahu pouze u specifických profesí, jako jsou napøíklad pracovní pozice ve zdravotnictví èi energetice. „Umíme si ji pøedstavit napøíklad tam, kde existuje šance, že pracovník drží èást takové smìny ,jen’ pohotovost a mùže si odpoèinout,” øekla Bøeèková.

Naopak u manuálních èi mentálnì nároèných profesí podle ní fungovat nemùže. „Není nám znám zámìr tohoto návrhu, ale je nepravdìpodobné, že by byl pro firmy efektivní ve smyslu produktivity práce,” dodala.

Návrat do 19. století?

Pøípadné 16hodinové smìny mají být zcela dobrovolné a zamìstnanci by mìli mít možnost je kdykoli odmítnout. U odboráøù pøesto narazily na tvrdý odpor. Pøedseda Èeskomoravské konfederace odborových svazù Josef Støedula návrh ostøe zkritizoval a oznaèil jej za „návrat do 19. století“.

Vzhledem k pozici vedoucích pracovníkù vùèi podøízeným podle nìj nelze na dobrovolnost v praxi spoléhat. „Zkušenosti jsou bohužel jiné.  Pracovnì právní vztahy musí být jasné a musí být stanovena jasná pravidla. Souèasná právní úprava je pro odbory dostaèující a nevidíme dùvod ke zmìnì,“ uvedl. „Šestnáctky“ podle nìj nejsou pøípustné v jakémkoli pracovním odvìtví.

„Proè by mìl zamìstnavatel po zamìstnanci nìco takového chtít? Mùže mu naøídit pøesèas, na to má v zákoníku práce specifikované dostateèné kompetence, ale musí to jako pøesèas zaplatit, ne jako øádnou smìnu,“ øekl Støedula. Návrh je podle nìj rizikový i proto, že by jeho schválení mohlo nabourat povinnou délku odpoèinku mezi jednotlivými smìnami.

„V návrhu je uvedeno, že by se tento institut mohl využívat pouze v krizových situacích. To se v praxi již tak dìje. Nemyslím si ale, že by se mìly 16hodinové smìny využívat napøíklad pøi nedostatku zamìstnancù ve výrobì a zpoždìní zakázek. To by vedlo k ohrožení zdraví zamìstnancù,” komentoval Juøíèkovu iniciativu Jiøí Halbrštát, manažer náboru a marketingu personální agentury ManpowerGroup. Dlouhodobì není podle nìj možné pracovat na šestnáctky v žádném pracovním odvìtví, vèetnì administrativních a manažerských pozic. „Tam se toto dìje asi nejèastìji,” míní.

Pøesto by podle nìj èást zamìstnancù tuto možnost ocenila. Napøíklad, pokud by jedna 16hodinová smìna místo dvou osmihodinových pro nì znamenala víc dní volna. „Bohužel mnoho zamìstnancù není schopno posoudit dlouhodobé dopady na zdraví. Nìkteré vìci nelze nechat na dobrovolnosti,” tvrdí Halbrštát.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude