Czech Republic

Služeb Prymuly bychom měli využívat i nadále, míní šéf diplomacie Petříček

Radí se premiér Andrej Babiš s vedením sociální demokracie, kdo bude po Romanu Prymulovi novım ministrem zdravotnictví? Znáte to jméno?

Je to volba hnutí ANO. Myslím, že pan pøedseda Hamáèek je v kontaktu s panem premiérem. Tuto situaci je potøeba vyøešit, vláda potøebuje, aby lidé dùvìøovali opatøením, která pøijala. V tomto smìru vìøím, že se to rychle vyøeší.

Jan Blatnı (23. øíjna 2020)

Jan Blatnı (23. øíjna 2020)

V médiích se nejèastìji spekuluje o lékaøi a námìstkovi Fakultní nemocnice Brno Janu Blatném, kterı se už sešel s premiérem Babišem. Co na to jméno øíkáte?
Ano, to jméno jsem slyšel. Pana Blatného ale osobnì neznám, nemám informace o tom, jakou má kvalifikaci na tuto pozici. Je pøedevším odpovìdností hnutí ANO, aby se situace vyøešila.

Jsme uprostøed druhé vlny koronavirové krize, její vrchol by podle konèícího ministra zdravotnictví Prymuly mìl pøijít okolo 11. listopadu. Jak mùže situaci zkomplikovat neèekaná vımìna ministra?
Roman Prymula byl urèitì tváøí všech opatøení proti šíøení koronaviru. Na druhé stranì úspìch tìchto opatøení závisí také na tom, jak budou lidmi dodržovány. A pokud je èelní pøedstavitelé státu sami nedodržují, není to dobrı signál. Proto jsem pøesvìdèen, že se to musí vyøešit. Vìøím ale, že Roman Prymula mùže mít nìjakou jinou roli pøi zvládání krize.

Takže by mìl Andrej Babiš nabídnout Romanu Prymulovi nìjaké jiné angažmá?
Zatím nemám informace, že by nìco takového nastalo. Ale pan Prymula je odborník, rozumí problematice, možná bychom mìli jeho služby v nìjaké podobì využít. Sociální demokracie to ale nechává na Andreji Babišovi. On musí vrátit dùvìru vládì a jejím opatøením. (Po skonèení rozhovoru premiér Babiš potvrdil, že Prymula se bude dále podílet na boji s epidemií jako èlen vládní expertní skupiny, pozn. red.)

Mimochodem, vaše kolegynì z vedení ÈSSD a ministrynì práce Jana Maláèová pár dní pøed „kauzou Prymula“ o Andreji Babišovi øekla, že udìlal „bordel“ a je to „debil“. Maláèová byla Èeskou televizí nahrávána, když o tom nevìdìla a mluvila mimo záznam. Nicménì souhlasíte s jejím hodnocením premiéra?
Urèitì bych nepoužil takováto slova. Chápu, že jsou tady urèité emoce, protože situace je složitá a epidemie se ne vyvíjí, jak jsme si v létì možná pøedstavovali. V tuto chvíli je ale potøeba, aby vláda fungovala jako tım a abychom znovu vyzvali veøejnost k respektování nutnıch opatøení pro zpomalení koronaviru. Teï bychom se mìli všichni snažit táhnout za jeden provaz, jsme v tom spoleènì a musíme to zvládnout.

Øíkáte, že byste nepoužil takto expresivní vıroky, jinak však s Maláèovou souhlasíte? Stejnì jako ona jste v jednom z rozhovorù naznaèil, že vláda mìla od poloviny srpna informace, co se na nás øítí, a navzdory tomu nereagovala dostateènì brzy.
V tuto chvíli musíme všichni pracovat na zvládnutí situace. Až bude epidemie pøekonána, budeme všichni skládat úèty obèanùm. Teï do toho emoce nepatøí. Jsou tady nejenom ta tøi „R“ – roušky, rozestupy, ruce – ale i dvì další. Tedy rozum a respekt. My jsme vìdìli, že se od srpna situace zhoršuje a nìkteré chyby se možná staly. Ale teï už asi není èas se pitvat v tom, co se udìlalo dobøe a co špatnì. Myslím, že vláda musela od poèátku vyvažovat mezi sociálními a ekonomickımi dopady rùznıch opatøení. Tomu èelí všechny vlády v Evropì a myslím, že jsme k tomu od poèátku pøistupovali zodpovìdnì. Bohužel ta situace se dále zhoršovala i pøes pøijatá opatøení. Proto jsme museli pøikroèit k opatøením, jež se do jisté míry inspirovala jarními.

Celoplošnımi, o nichž dlouhou dobu rùzní pøedstavitelé vlády vèetnì premiéra Babiše tvrdili, že už nepøijdou. Nebyla to chyba?
Dnes jsme v situaci, kterou jsme si asi ani nechtìli pøipustit. Nikdo z nás si nechtìl pøipustit, že by druhá vlna mohla udeøit s ještì vìtší silou, než na jaøe. Je to i otázka komunikace, opakovanì jsme se bavili, že se musí zlepšit. Nicménì bych chtìl apelovat na všechny, aby si vzpomnìli na jarní vlnu solidarity, všichni jsme si uvìdomili svùj díl odpovìdnosti a zkusili situaci spoleènì zvládnout. Je to o odpovìdnosti každého z nás. Na jaøe jsme se možná více báli nové situace, teï je nálada ve spoleènosti více rozdìlená. Pokud k tomu ale nebudeme pøistupovat odpovìdnì, budou omezení trvat bohužel déle.

Když na konci srpna pøišel tehdejší ministr zdravotnictví s návrhem na celoplošné nošení roušek, u premiéra Babiše se se zlou potázal. Nebyly zkrátka nìkteré kroky vlády motivovány øíjnovımi volbami do krajù a Senátu, které se tehdy blížily?
Nemohu hovoøit za pøedstavitele hnutí ANO, ale ÈSSD už v prùbìhu kampanì upozoròovala, že jsme krizi stále nepøekonali a musíme se pøipravit, že budeme èelit druhé vlnì pandemie, která mùže bıt horší. Kampaò jsme nestavìli na nìjakém chlácholení. Na druhé stranì teï není cestou stavìt na strachu. Myslím, že jsou lidé zodpovìdní. Je potøeba jim vysvìtlovat, v jaké situaci se nacházíme. Že náš zdravotnickı systém mùže bıt pøetížen, takže je potøeba srazit nárùst novıch pøípadù koronaviru na pøijatelnou hranici. Pak se teprve mùžeme bavit o nìjakém postupném uvolòování opatøení.

Jak se vám pøi podobnıch vırocích kouká na fotografie typu té sobotní, která obletìla internet? Na trzích na pražské náplavce se na ní maèkala hlava na hlavì a veškerá opatøení mìla vìtšina úèastníkù na salámu...
Vnímám to poøád stejnì. Je to odpovìdnost nás všech. Pokud chceme, aby byla omezení co nejkratší, musíme se teï všichni trochu uskrovnit a omezit. Skuteènì bych chtìl vyzvat obèany, aby opatøení respektovali a pøistupovali k nim s rozumem. Protože je nedìláme – s prominutím – pro srandu králíkùm, ale proto, aby se jednak pøedešlo pøetížení èeského zdravotního systému, za druhé proto, aby opatøení byla co nejkratší a mìla co nejmenší dopad na ekonomiku a sociální situaci lidí. Podobná srocení lidu urèitì nièemu z toho nepomáhají.

Odboème na chvilku ke stranické politice. Volby pro vás nedopadly nijak dobøe, nezískali jste žádného senátora, pouze jednoho hejtmana a ve ètyøech krajích jste vypadli ze zastupitelstva. Co tomu øíkáte?
Volby nedopadly dobøe. Není si tøeba nalhávat, že bychom nìjak zvl᚝ uspìli. Jsou v tom ale i nìkteré pozitivní momenty. Ukázalo se tøeba, že naši kandidáti jako tøeba Martin Netolickı, Jirka Štìpán, Honza Birke, Olga Sehnalová èi nìkteøí další jsou pro obèany ve svıch krajích vıraznımi osobnostmi s uvìøitelnım programem, kteøí se drží sociálnìdemokratickıch hodnot a jsou úspìšní. Na druhé stranì nezvolení jediného našeho kandidáta do Senátu je od volièù jasnı vzkaz, že se ÈSSD musí zmìnit a dìlat svoji politiku jinak. Musíme se otevøít lidem, kteøí mají vizi a hlásí se k hodnotám a tématùm sociální demokracie.

Velkou èást volièù vám odloudilo hnutí ANO. Není to pro vás signál, že byste mìli své vládní angažmá ukonèit? Ostatnì opozièní ODS chce vyvolat hlasování o nedùvìøe vládì. Je to pro vás alternativa?
V souèasné situaci si nemyslím, že by ÈSSD mìla z vlády odcházet. Vytváøet ve chvíli, kdy èelíme druhé vlnì pandemie, politickou nestabilitu v zemi by bylo nezodpovìdné. Sociální demokracie si ale musí najít vlastní cestu, což podle mì bude hlavním tématem sjezdu ÈSSD na zaèátku pøíštího roku. Chtìl bych, aby pøišel novı impuls politiky ÈSSD, a dá jasnou pøedstavu, co bychom mìli dìlat pøed volbami do Snìmovny a pøedevším po nich.

Sám jste zmínil osobnosti. Za jednu z nich jste byl po svém nástupu považován i vy, nìkteré èasopisy váš portrét dokonce umisovaly na titulní stránky s nadpisy typu „nová nadìje ÈSSD“. Pøesto jste nedávno prohlásil, že už na zaèátku pøíštího roku nebudete obhajovat post místopøedsedy strany, že byste se místo toho chtìl stát pøedsedou pražské ÈSSD. Není to ústup z vrcholu, kam fouká, do pražského „smrádku a teplíèka“?
Rozhodnì se nikam nestahuji, není to žádnı ústup z celostátní politiky. I nadále se budu úèastnit klíèovıch jednání a podílet se na politice ÈSSD. Z pozice ministra budu stále v nejužším vedení strany, takže to není žádné stahování se a zbavování se odpovìdnosti. To mé rozhodnutí je pøedevším snahou pomoci sociální demokracii v celé republice. Pražská ÈSSD potøebuje restart, mìl by to bıt jeden z onìch impulsù ke zmìnì sociální demokracie.

Z pozice místopøedsedy strany je pøece èlovìk slyšet víc, než coby pøedseda regionální organizace, by pražské, ne? Ostatnì myslím, že dnes vìtšina lidí ani netuší, kdo pøedsedou pražské organizace je, nemyslíte? Není tedy vaše úvaha ponìkud zvláštní?
To chci právì zmìnit. Jsem pøesvìdèen, že krajské organizace musí mít vìtší slovo v tom, kam se ÈSSD má ubírat. Rozhodnì jsem nerezignoval na celostátní politiku. Tím, že chci uspìt v Praze, zmìnit ji a pomoci ji k úspìchu ve volbách, mùžeme naopak ukázat novou tváø sociální demokracie.

Když jste ji ukazoval v komunálních volbách coby lídr kandidátky v Praze 7, dostal jste necelá tøi procenta. Je to podle vás vùbec hratelné?
Za prvé to bylo v úplnì jiné dobì. Myslím, že se ukázalo, že je ÈSSD v Praze schopna sebereflexe a doufám, že to potvrdí i zmìna jejího vedení. Pokud se mi podaøí restartovat ÈSSD v Praze, jestli díky dobrému volebnímu vısledku pomùžeme k tomu, aby mìla sociální demokracie relevantní poèet poslancù – cílem strany by mìlo bıt mít jich alespoò dvacet – k èemuž by Praha mìla pøispìt, budu mít silnı mandát a chu dìlat i nadále celostátní politiku. Úspìch v Praze je cesta k úspìchu strany v celé republice. Pak bych pøemıšlel o návratu do vedení ÈSSD.

Vidíte v ÈSSD nìkoho, kdo by na pøíštím sjezdu mohl Jana Hamáèka vyzvat k souboji o funkci pøedsedy?
Myslím, že by èlenové mìli mít možnost si vybrat z více kandidátù. V ÈSSD je celá øada osobností, nicménì je na nich, jestli budou chtít kandidovat. Musíme si vyhodnotit vısledky voleb, realisticky si øíct, kde jsme udìlali chyby a na základì toho si øíct, jakou politiku budeme dìlat dál a jaké k tomu pøiøadit osobnosti. Necítím teï ale žádnı impuls, že by nìkdo vyzıval Jana Hamáèka k odstoupení. On sám se myslím vyjádøil, že o tom, zda bude kandidovat èi nikoli, nyní pøemıšlí. Zároveò je nutné zmínit, že vzhledem k pandemii neprobíhají vnitrostranické diskuze. Jakmile zaènou, bude si tøeba hlavnì øíct, co udìlat pro restart sociální demokracie, aby znovu získala dùvìru a našla si vlastní cestu. Protože tady je tøeba si pøiznat, že koalièní spolupráce s hnutím ANO má i své náklady.

Takže byste tøeba mìli pøed volbami jasnì øíct, že podruhé už do vlády s hnutím ANO nepùjdete, pokud se ÈSSD do Snìmovny vùbec dostane?
Pøedevším bychom si mìli øíct, s kım chceme pøed volbami navázat užší spolupráci. Myslím, že tøeba se Stranou zelenıch, dovedu si to pøedstavit s dalšími støedolevımi subjekty. Není pro mì alternativou, že bychom dále posilovali spolupráci s hnutím ANO.

Football news:

Chiesa scored for the first time for Juventus-Dynamo Kyiv
Griezmann scored for the first time in 3 consecutive games for Barca. He has 5 goals in his last 7 matches for the club
Braithwaite has scored 5 (4+1) points in Barca's last 3 games. He had not scored in 13 games before
Pavel Nedved: Juventus doesn't depend on Ronaldo. Any team will miss such a player
Holand and Jan will not play Lazio due to muscle injuries
Van Persie about meeting Maradona: he kissed my left foot and said it was the same as his
Bale doesn't need to prove anything. His presence inspires the Tottenham players. Davis on the midfielder