Czech Republic

Slovenský soud schválil dohodu s mafiánem Černákem, přiznal se ke 14 vraždám

Okresní soud v Banské Bystrici v úterý schválil dohodu, kterou nìkdejší šéf tamního podsvìtí uzavøel v prosinci na prokuratuøe v Martinì. Na jejím základì se pøiznal ke ètrnácti vraždám a dvìma zloèinùm všeobecného ohrožení.

Od uložení trestu se však upustilo, protože Èernák už ve vìzení je. Spolu s pøiznáním se vzdal možnosti na veøejný proces a odvolání vùèi verdiktu, píše deník Sme. Èernák se zasedání nezúèastnil osobnì, do soudní sínì jej pøepojili prostøednictvím videohovoru z vìzení v Leopoldovì.

„Stydím se za skutky, které jsem spáchal. Poškozeným se omlouvám,“ uvedl. Soud v úterý schválil dohodu o vinì a trestu také v pøípadì Èernákovy pravé ruky Miloše Kaštana. Ten pøiznal, že se v 90. letech podílel na šesti zloèinech, z toho bylo pìt vražd. Ve vìzení stráví dvacet let a jeden mìsíc, rozhodl soud.

Proces s Èernákem zaèal už v roce 1999 a patøil mezi nejostøeji sledované na Slovensku. Provázela ho pøísná bezpeènostní opatøení, chránìní svìdci napøíklad vypovídali prostøednictvím telemostu.

Krajský soud obžalovaného pùvodnì odsoudil za hospodáøské delikty, vydírání a vraždu polského podnikatele Gregorze Szymaneka na patnáct let. Poté, co klíèový svìdek zmìnil výpovìï, dostal Èernák trest osm a pùl roku za krácení cla a vydírání.

V prùbìhu procesu se stali obìtí vraždy dva svìdci a jeden z obžalovaných. Po vynesení verdiktu požádal Èernák o policejní ochranu. Bìhem soudu padala jména politických špièek. Èernák se mìl na Silvestra v roce 1996 sejít s šéfem HZDS Vladimírem Meèiarem. O kontaktech s poslancem Pavolem Ruskem vypovídal pøed soudem reportér televize Markízy, kterou Rusko vlastnil.

Ukrýval se v Èesku, nakonec dostal doživotí

Po pìti letech ve vìzení se Èernák dostal podmíneènì na svobodu a opustil Slovensko. Èeští policisté v roce 2003 zjistili, že se pohybuje na území Èeska a je ve spojení s ruskojazyèným organizovaným zloèinem. 

Nakonec ho zadržela zásahová jednotka bìhem nìkolikadenní operace Miki, která vyvrcholila u benzinové pumpy v Klíèanech u Prahy. Podle policie trval zákrok sotva dvacet sekund a zatýkaný nekladl žádný odpor.

Slovensko pak na nìj vydalo mezinárodní zatykaè a požádalo Èesko o jeho vydání. V roce 2009 soud v Prešovì dal Èernákovi doživotní trest. Obžaloba tehdy tvrdila, že má obvinìný na svìdomí šest vražd a další organizoval pøímo z vìzení. A loni v prosinci se pak mafiánský boss pøiznal ke zmínìným šestnácti zloèinùm. 

„Stíhán byl za ètrnáct skutkù kvalifikovaných jako trestné èiny vraždy a dva skutky kvalifikované jako obecné ohrožení, protože byly vykonány nástražným výbušným systémem,“ uvedl loni prokurátor Martin Kováè.

Èernák už døíve prohlásil, že se stydí za svou temnou minulost a že hodlá svìdèit v nìkterých procesech. Vydal také knihu, ve které psal o uplácení policistù, prokurátorù, soudcù i státních úøedníkù a o èinnosti svého gangu, který v 90. letech údajnì ovládal znaènou èást podsvìtí na Slovensku. 

Uvádìl rovnìž, že zavleèení syna bývalého slovenského prezidenta Michala Kováèe do Rakouska v roce 1995 provedla slovenská tajná služba SIS, která si na sledování své obìti najala èleny podsvìtí.

Podle veøejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS) bude Èernák v roce 2023, tedy po odpykání pìtadvaceti let ve vìzení, moct požádat o podmínìné propuštìní.

Football news:

Lemar is Interesting to Leipzig
Chelsea midfielder Loftus-cheek is wanted by West ham, Southampton and Aston Villa
Khimki want to sign Mirzov, Djordjevic and Grigalava (RB-Sport)
Barcelona will issue a transfer for desta for 20+5 million euros at the beginning of next week
Nigmatullin about Mandzukic's transfer to Loko: if it had happened 5 years ago, I would have treated it well. They often come to us to finish playing
Petr Cech on Mendy: A versatile goalkeeper. Should increase competition at Chelsea
Bayern Munich V care Cuisance. The midfielder claimed Leeds and Marseille