Czech Republic

Sloupky s ocelovými lany u pastvin zůstanou, podle úřadu je to ohradník

Tisíce betonovıch sloupkù propojené trojicí ocelovıch lan, které jsou pod proudem, zaèala zkraje roku stavìt firma Zebre. Loni skoupila rozsáhlé pastviny pro skot v okolí obcí Blatno, Radenov, Kvìtnov a dalších.

Pøedtím pastviny oddìlovaly døevìné ohradníky, které místním tolik nevadily – byly menší a v mìsících, kdy se na pastvinách nepásl skot, je majitel nechal odstranit.

Stavební úøad se o vıstavbu oplocení zaèal zajímat v bøeznu. Firma Zebre argumentovala, že na stavbu nového, bytelnìjšího, a tedy bezpeènìjšího ohrazení nemusí mít stavební povolení.

Stavební úøad jí tehdy naøídil, aby až do skonèení šetøení v další stavbì nepokraèovala. Firma to však nerespektovala a vıstavbu dokonèila. Úøedníci jí teï dali za pravdu a odstranìní sloupkù již nepožadují.

„Nìkteré sloupky jsou upevnìné betonovou vrstvou, ale jen do hloubky zhruba deseti až patnácti centimetrù, což se na první pohled mùže jevit jako konstrukce stavby plotu,“ tlumoèila závìry úøedníkù ze stavebního úøadu mluvèí chomutovského magistrátu Denisa Špeilová.

„Vzhledem k tomu, že sloupky nejsou zabetonovány v celé hloubce jejich uložení v zemi, nejedná se o stavbu plotu, ale o ohrazení pastvin elektrickım ohradníkem. Takovéto zpevnìní nebrání pøesunùm sloupkù ani ohradníku. Vzhledem k tomu, že se nejedná o stavbu ve smyslu stavebního zákona, odpadl dùvod øízení a stavební úøad øízení o naøízení odstranìní stavby zastavil,“ dodala Špeilová.

Blatno øeší nepovolené oplocení obecních pozemkù

Místním, kteøí podepsali proti vıstavbì petici, jež èítala pøes tøi sta podpisù, se takovı závìr úøedníkù nezamlouvá. Vadí jim, že se krajina stala nepropustnou pro zvìø i lidi, ale i okolnosti vzniku ohradníkù.

Firma podle nich ohrazení vystavìla i na pozemcích obce, nerespektovala naøízení stavebního úøadu o doèasném zastavení stavby, vykácela døeviny bez svolení úøadù a vznik pastvin, jež spadají do ochranného pásma vodní nádrže, která je zásobárnou pitné vody pro region, neprojednala se správcem vodního toku.

„Je to pøíklad èasté praxe, kdy øada subjektù volí cestu – postavím a až dodateènì vyøeším,“ upozornil Pavel Suchopárek z Blatna.

„A že zabetonování sloupkù nebrání pøesunùm ohradníkù? Samozøejmì. Za použití patøièné tìžké techniky lze pøesunout cokoli, a ne jen šedesátikilovı sloupek ohradníku. Elektrickı ohradník pastvin si já pøedstavuji jako více èi ménì mobilní zaøízení. To, co v souèasnosti stojí na blatenskıch a jinıch pastvinách v Krušnıch horách, je ale zkrátka stabilní oplocení bránící jakékoli prostupnosti velké èásti krajiny po celı rok,“ dodal.

Starostka požaduje, aby firma zajistila prostupnost

Iveta Rabasová Houfová, starostka Blatna, pod které zmínìné obce spadají, po firmì požaduje, aby na urèitá místa alespoò umístila branky, a øeší nepovolené oplocení nìkolika obecních pozemkù. Obec za to požaduje náhradu.

„Musíme respektovat právo majitele zabezpeèit si své pozemky, ale on zase musí respektovat hranice pozemkù, zajistit prostupnost krajiny a dìlat vše na základì povolení a v souladu s pravidly,“ uvedla.

Firmì zatím nadále hrozí pokuta za nepovolené vykácení døevin a ohrožení vodních tokù a mokøadù. Kvùli tomu ji prošetøuje odbor životního prostøedí chomutovského magistrátu, Povodí Ohøe a Èeská inspekce životního prostøedí.

Football news:

Former Manchester United midfielder angel Gomez has moved to Lille. He will spend the season on loan in Boavista
Tevez has extended his contract with Boca juniors until 2021
Arsenal will announce Willian's move next week
Benfica are working on a transfer for Cavani
Messi refused to shake hands with Cakir after the game with Napoli. The referee cancelled his goal
🐝De Jong played with Napoli with a bandage on his arm due to a bee sting
Shevchenko-Pirlo: good Luck in your new adventure