Czech Republic

Skóre systému PES zůstává na 57 bodech již sedmý den, vláda by mohla rozhodnout o rozvolnění opatření

V sobotu testy potvrdily nákazu novım koronavirem u 2667 lidí, což je nejnižší hodnota za první víkendovı den od 3. øíjna. 

Bodové skóre systému PES, od kterého se odvíjí plán rozvolòování, se pro jednotlivé kraje znaènì liší. Nejlépe je na tom se 42 body Praha, která se drží pøi dolním okraji prostøedního z pìti pohotovostních stupòù. Šest krajù má index PES 57 bodù, což odpovídá celostátní hodnotì. V Karlovarském kraji je index o dva body vyšší a Olomouckı a Pardubickı kraj dosahují 62 bodù. Zbylé ètyøi kraje mají 67 bodù. Hranicí pro sestoupení ze ètvrtého do tøetího pohotovostního stupnì je 60 bodù. Opatøení ale musí bıt podle døívìjšího vyjádøení ministra Jana Blatného (za ANO) dál platná pro celou zemi.

Od zaèátku epidemie se novım koronavirem v Èesku prokazatelnì infikovalo 518 649 lidí, z toho pøes 183 500 od zaèátku listopadu. Pøibližnì 85 procent z nich už se uzdravilo, v souèasnosti je nemocnıch 68 268.

Denní nárùsty poètu novì prokázanıch pøípadù postupnì klesají. V prvním listopadovém tıdnu opakovanì pøesáhly 10 000, pøièemž maximem bylo 15 725 pøípadù 4. listopadu. V tomto tıdnu je denní prùmìr 4391 potvrzenıch pøípadù. Politici i odborníci ale v minulıch dnech mluvili o tom, že epidemie nebrzdí tak rychle, jak se oèekávalo.

Nejvíce nyní epidemie covidu-19 zasahuje Havlíèkobrodsko, kde za uplynulıch sedm dní zaznamenali 651 nakaženıch na 100 000 obyvatel. Na Svitavsku zdravotníci zaznamenali v posledním tıdnu 440 novì nakaženıch na 100 000 obyvatel. Na Chrudimsku a Kutnohorsku se tento ukazatel blíží 391 pøípadùm.

U vìtšiny nakaženıch má onemocnìní mírnı prùbìh. V nemocnicích je podle posledních údajù 5087 lidí s covidem, tedy asi sedm procent z aktuálnì nemocnıch.

Od zaèátku epidemie zemøelo s covidem 8054 lidí, z toho 49 tuto sobotu. Od zaèátku listopadu zemøelo pøes 4500 lidí s prokázanım koronavirem. I nárùst poètu zemøelıch ale zpomaluje.

Football news:

In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league
Solskjaer on 2-1 with Fulham: Having conceded, Manchester United woke up and played a good match. Pogba played well
Manchester United won a Premier League match for the 94th time, conceding first. This is a record of the tournament
Pirlo took the first trophy as a coach-snatched the Super Cup from Gattuso. And once they won together