Czech Republic

Skóre nyní jednoznačně neukazuje k dalšímu rozvolnění, řekl ministr Hamáček. Některé parametry se zhoršují

Kabinet by mohl rozhodnout napøíklad o otevøení obchodù od pondìlí. Bude ale záležet na vıvoji v dalších dnech. Hamáèek poznamenal, že skóre v systému PES neklesá tak rychle, jak by si všichni pøáli. Podle statistiky ministerstva zdravotnictví se v ÈR skóre tøetím dnem drží na 57 bodech. Za strašnì vysoké èíslo oznaèil Hamáèek pøes 5800 v úterı pozitivnì testovanıch.

„V nìkterıch krajích dochází k navıšení skóre,“ uvedl s tím, že to mùže bıt vısledkem rozšíøení nemoci v jednom místì. Jak se epidemie a s tím spojené plánované rozvolnìní bude vyvíjet, bude záležet na dalších dnech, poznamenal. Podklady pro uvolòování pøipraveny, úterní vıvoj a odhady ministerstva zdravotnictví pro další dny ale nejsou moc optimistické, uvedl Hamáèek.

„Platí, že buï budou naplnìny podmínky pro uvolnìní a bude se uvolòovat, nebo nebudou a uvolòovat se nebude,“ øekl Hamáèek. Vláda podle nìj nebude hlasovat o pøechodu ze ètvrtého stupnì systému na volnìjší tøetí, ale o jednotlivıch opatøeních s tím spojenımi. Poznamenal, že zájmové skupiny nyní vyvíjejí velkı tlak na pøíslušné ministry, aby se zmírnila opatøení v jejich oborech.

V pátek podle Hamáèka vládní Rada pro zdravotní rizika probere návrh na úpravu systému PES pro sportovní aktivity. Podle vicepremiéra není vhodné systém mìnit, protože tak by byla narušena jeho pøehlednost. Na radì by se ale mìlo vznést téma zimního lyžování, aby mìli provozovatelé sjezdovek pøehled o tom, s èím mají poèítat.

Ministr zdravotnictví Jan Blatnı (za ANO) ve støedu uvedl, že hlavní tabulku PES mìnit nebude. Systém hodnocení vıvoje epidemie, kterı má doporuèovat zmírnìní nebo zpøísnìní opatøení, pøedstavilo ministerstvo 13. listopadu. Opatøení definuje pomìrnì obecnì, podrobnìjší už pøipravilo spolu ministerstvem školství pro školy, kde se s uvolòováním zaèalo nejdøíve. Novì má bıt podrobnìji definováno dìní ve sportu èi kultuøe.

Football news:

Conte said that Eriksen will not leave Inter: He is part of our project. Christian is a very smart guy
Tuchel wants to see Holand at Chelsea. The club will not buy Rice from West Ham after the change of coach
Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match