Czech Republic

Školky byly připravené i bez manuálu. S distanční výukou počítaly už od jara

„Manuál máme od záøí. Když byla nìjaká mateøská škola nebo tøída v karanténì, už podle nìj jela,“ uvedla Toflová. Princip je podle ní v aktualizovaném manuálu stejnı, nìkteré vìci jsou jen upøesnìné a podrobnìjší, ale nic zásadnì nového neobsahuje.

Jak uvádí oba manuály, tìžištì vzdìlávání se v distanèní vıuce pøesouvá na dostatek tipù na spoleèné aktivity dìtí a rodièù v domácím prostøedí, na tvoøení, ètení, didaktické hry, pohybové aktivity, spoleènı poslech hudby a podobnì. 

„Distanèní vzdìlávání by mìlo bıt založeno zejména na komunikaci uèitele a rodièù a na obèasnı kontakt dítìte s paní uèitelkou. U takto malıch dìtí není vhodné vést synchronní on-line vzdìlávání èi komunikaci déle než 30 minut tıdnì,“ dodává pak manuál.

Nìkteré školky již s distanèní vıukou zkušenosti mají, když byla nìkterá ze tøíd èi celá instituce v karanténì, další se na ni pøipravují už od minulého jara. „Tedy se pro mnohé nejedná o novou situaci a se vzdìláváním distanèním zpùsobem již mají zkušenosti,“ potvrdila mluvèí ministerstva školství, mládeže a tìlovıchovy Aneta Lednová.

„Zøídili jsme e-mail pro každou tøídu, kam rodièùm zasíláme materiály. Jinak máme i uzavøenou skupinu na Facebooku, kam se rodièùm dávají aktuální informace a co se ten danı tıden dìlalo,“ pøiblížila pedagožka Michaela Drkalová.

Dìtem školka zasílá materiály, napøíklad písnièky, básnièky, cvièení, námìty, co dìlat s dìtmi venku, nìjakou pohádku, pracovní list k tématu, co si mùžou dìti vyrobit. „Pro dìti, které mají pøedškolní vzdìlávání povinné, navíc zasíláme vìci, které si myslíme, že ještì musí rozvíjet: námìty na logopedická cvièení, hry, grafomotorika a další“ popsala.

Uèitelé nejsou na distanèní vıuku vybavení

Pedagogové však øeší problém s technikou. Vìtšina z nich nemá k dispozici pracovní notebook, pøes kterı by se mohli pøipojovat nebo pøipravovat materiály, musí tedy využívat svùj. Poèítaè také nìkdy není ani ve tøídì. Mateøské školy totiž na rozdíl od základních škol peníze na toto vybavení nedostaly. 

Distanèní vıuka pøedškolákù také znamená vìtší zapojení rodièù než v pøípadì školákù. „Snažíme se odlehèit tuto nelehkou situaci a nezahlcujeme rodièe a dìti zdlouhavımi, nezáživnımi úkoly. Pøipravujeme program pro všechny dìti, kterı je potìší, namotivuje k èinnosti, vzbuzuje zvídavost a rozvíjí je správnım smìrem,“ uvedla Zdena Moravcová ze školky Trivium Plus v Bystrém v Orlickıch horách.

Pro dìti školka natáèí videa, vymıšlí pøíbìhy, zakládá fotogalerii na Facebooku, aby se dìti vidìly. „Blíží se jaro a bøezen je mìsícem knihy. To budou hlavní témata naší distanèní vıuky. Pøedškoláci obdrží poštou (aby to bylo pro nì zajímavé) speciální úkoly,“ pøiblížila s tím, že ke komunikaci bìžnì používá e-mail èi Facebook.

„Cílem naší distanèní vıuky je zùstat s dìtmi i s rodièi v kontaktu a bıt v pohodì,“ uzavírá Moravcová.

Dobøe nastavená struktura informací je podle MŠMT efektivní i pøi frekvenci rozesílání jednou až dvakrát tıdnì. „Nastavte si internì lhùtu pro odpovídání na zprávy rodièù, maximálnì do dvou pracovních dnù. Pokud jako oficiální komunikaèní kanál urèíte jakıkoli druh on-line služby, ošetøete pøípady, kdy rodiè nemá potøebné vybavení èi pøístup k internetu,“ vysvìtluje ministerstvo.

Kuchynì školek musí stále vaøit

Problém podle Toflové z Pedagogické komory mùže tvoøit skuteènost, že kuchynì mateøskıch škol by podle manuálu poøád mìly pro dìti vaøit. „Mìly by vaøit dìtem na distanèní vıuce stejnì jako se to dìlá na základních školách. Je šílené, když se bìhem lockdownu v dobì obìda pøed školkou shromáždí nìkolik desítek rodièù, kteøí èekají na dotovanı obìd,“ podotkla.

Problém je to podle ní u malotøídek s menším poètem dìtí, ale i u vìtších školek jako je ta její, do které dochází zhruba 250 dìtí. „V dobì obìda se tam shromáždí tøeba 75 rodièù a požadují obìd,“ uvedla.

Rozvoz obìdù pak ve vìtších mìstech nepøipadá kvùli hygienickım standardùm i logistice v úvahu. V dobì, kdy se zavøe jedna tøída nebo èást školky, se vıdej obìdù rodièùm podle ní zvládnout dá, ale nyní je naprosto odlišná situace.

Pro dìti v režimu pøedškolního vzdìlávání je distanèní vıuka, stejnì jako døíve prezenèní úèast, povinná. Pokud se dítì nemùže vıuky úèastnit, musí mít neúèast øádnì omluvenou stejnım zpùsobem jako pøi bìžné docházce.

O uzavøení mateøskıch škol rozhodla vláda v pátek veèer kvùli zhoršující se epidemické situaci v zemi. S uzavøením souhlasily i školské odbory. V provozu zùstanou jen základní a mateøské školy pro dìti do 10 let zdravotníkù a zamìstnancù Integrovaného záchranného systému.

„Situace se zaèala zhoršovat a je tak vážná, že prioritou je nezahlcení zdravotního systému,“ øekl v sobotu šéf odborù František Dobšík. Je však pøesvìdèenı, že øeditelé dokážou rodièe dìtí o uzavøení škol a dalším postupu vèas informovat.

Football news:

Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup