Czech Republic

Sjízdnost českých silnic komplikuje čerstvě napadlý sníh, řidiči by měli být opatrní

Szøední Èechy

Ve støedních Èechách v noci na ètvrtek napadl sníh, øidièi by mìli bıt opatrní. V terénu jsou všechny sypaèe, vıraznìjší problémy zatím nejsou hlášeny, øekl ve ètvrtek ráno pracovník dispeèinku krajské správy a údržby silnic. Snìžení komplikuje veøejnou dopravu v okolí Prahy.

„Zaèalo snìžit a fronta šla na sever. Postupnì vyjely všechny sypaèe,“ uvedl dispeèer.

Cestáøi ve støedních Èechách mají støediska v Kladnì, Benešovì, Kutné Hoøe a Mnichovì Hradišti. Podle dispeèera ráno cestáøi vyjíždìli na silnice v celém kraji, nejpøíznivìjší situace byla u Mnichova Hradištì.

Snìžení bylo ráno hlášeno napøíklad i na Pražském okruhu nebo dálnicích D1 a D11. Øidièi by tam mìli poèítat s horší viditelností.

Pražská integrovaná doprava zaznamenala nejvìtší problémy v okolí Štìchovic, Jílového u Prahy a Èernošic. Provoz na lince 630 mezi Berounem a Kladnem je pøerušen, podobné je to s autobusy z Jílového do Prahy. Ostatní spoje hlásí zpoždìní.

Pardubickı kraj

Velkou èást silnic v Pardubickém kraji pokryl v noci na ètvrtek èerstvı sníh. Vìtšinou je po solení rozbøedlı, všechny cesty jsou s opatrností sjízdné. uvedli silnièáøi. Sníh by mìl v regionu padat i bìhem dneška.

Øidièi by mìli jet opatrnì zvláštì v okolí Hlinska, Pardubic a Pøelouèe. Slabá vrstva snìhu leží také na silnicích v Železnıch horách, kde je omezené použití posypové soli.

Ve èvtrtek ráno bylo v Pardubickém kraji vìtšinou zataženo, na Hlinecku foukal nárazovı vítr. Na vìtšinì území snìžilo nebo se vyskytovaly snìhové pøeháòky. Teploty se pohybovaly mezi minus ètyømi a plus jedním stupnìm.

Jižní Morava

Silnice a dálnice v regionu jsou vìtšinou po chemickém ošetøení a sjízdné se zvıšenou opatrností. Na Znojemsku je na silnicích vrstva nového snìhu. Vyplıvá to z údajù na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Sypaèe vyjely napøíklad i v Brnì. „Vzhledem k aktuálním snìhovım srážkám, teplotám pohybujícím se pod bodem mrazu a promrzlému povrchu vozovek probíhá od 04:30 nepøetržitı vıjezd všech 21 posypovıch vozù Brnìnskıch komunikací,“ oznámil provozní øeditel Brnìnskıch komunikací Jan Klištinec.

Na jihu Moravy dnes podle pøedpovìdi meteorologù mùže nasnìžit až deset centimetrù snìhu, v západní a severní èásti kraje až 15 centimetrù. Snìžit bude zejména dopoledne, na nìkterıch místech mohou bıt srážky smíšené nebo mrznoucí. Nejvyšší teploty pøes den se budou pohybovat mezi minus dvìma stupni a jedním stupnìm nad nulou. Na Hodonínsku se pøi mrznoucích srážkách mùže tvoøit ledovka.

Vysoèina

Dopravu na Vysoèinì dnes zkomplikovalo první vıznamnìjší snìžení letošní zimy. Silnice jsou sjízdné jen se zvıšenou opatrností. Snìžit zaèalo okolo 03:00 na Pelhøimovsku a snìhové pøeháòky se postupnì posouvají napøíè celou Vysoèinou, øekl Dalibor Tomšù z dispeèinku krajské správy a údržby silnic. Na kluzkou vozovku a sníh na dálnici D1 upozoròuje øidièe i státní Øeditelství silnic a dálnic.

Upravit silnice vyjelo v kraji nejprve asi 60 sypaèù se solí. „Teï se pøidávají i inerty. Z Pelhøimovska se snìžení pøesunulo na Jemnicko. Šlo to pod úhlem 45 stupòù krajem Vysoèina,“ øekl Tomšù. Všechny silnice jsou ale podle nìho s opatrností sjízdné. Problematickı je tøeba úsek sinice I/38 Dlouhá Brtnice - Hladov, kde zùstal stát kamion. Sypaèe tam po 06:00 zamíøily už podruhé.

Na D1 jsou øidièi varováni pøed snìžením a kluzkou vozovkou mezi 50. a 120. kilometrem. Pøitom okolo 90. kilometru u Humpolce ještì neskonèila letošní èást modernizace dálnice a auta tam vjíždìjí do zúžení.

Podle Èeského hydrometeorologického ústavu mùže bıt dnes snìžení na Vysoèinì pøechodnì i vydatnìjší a nejvyšší denní teploty nepøekroèí nulu. V noci nohou bıt srážky spíš smíšené, nìkde s mrznoucími mlhami.

Královéhradeckı kraj

V Krkonoších a v Orlickıch horách na silnicích ráno ležela ujetá vrstva snìhu, na Rychnovsku byl na cestách rozbøedlı sníh. Hlavní silnièní tahy v nižších polohách kraje byly ve ètvrtek ráno po chemickém ošetøení mokré. Øidièi musejí bıt pøi jízdì opatrní. Teploty dnes ráno klesly až k minus pìti stupòùm Celsia, uvedli silnièáøi a meteorologové.

Pøes den by mìlo bıt v Královéhradeckém kraji zataženo až oblaèno se snìžením, místy i vydatnìjším. Odpoledne a veèer by od západu mìlo snìžení ustávat. Teploty by se mìly pohybovat od minus jednoho do dvou stupòù Celsia, na horách má bıt od minus dvou do minus pìti stupòù.

Libereckı kraj

V Libereckém kraji místy snìží, pozor by si mìli dát motoristé v horskıch oblastech, sníh ale padá i na Èeskolipsku. Hlavní tahy v kraji jsou vìtšinou holé a po chemickém ošetøení vlhké, místy mohou ležet zbytky rozbøedlého snìhu. Silnièáøi doporuèují zvıšenou opatrnost, žádné problémy ale zatím podle policie hlášeny nejsou.

Opatrní by mìli bıt motoristé v horskıch oblastech a hlavnì na silnicích nižších tøíd, kde leží ujetá vrstva snìhu. Bez zimní vıbavy by do hor nemìli vyjíždìt, ta je ostatnì na 16 silnicích zejména v Jizerskıch horách a Krkonoších povinná. Uzavøená je silnice 290 kolem pøehrady Souš v Jizerskıch horách, pravidelnì se s prvním snìhem pro dopravu uzavírá. Auta tudy znovu projedou až na jaøe.

Teploty v kraji klesají dnes ráno až k minus pìti stupòùm, pøes den mohou podle meteorologù vystoupat maximálnì na dva stupnì. Na horách ale bude celı den mrznout, ve støediscích toho využívají k zasnìžování. Snìhové pøeháòky se budou objevovat po celı den.

Football news:

Derby midfielder Ayb has admitted to being depressed. Bellerin and Abraham supported the player
Liverpool scored 21 points less after 19 rounds of the Premier League than in the championship season. Only Chelsea have ever had a bigger difference
El Shaarawy joins Roma on loan. Medical check-up tomorrow
Milner on Liverpool: Self-pity and excuses won't help. YNWA is more important now than ever
Ex-Barca president Gaspar on Setien's compensation: The club has laid out its arguments, the coach has laid out his own. The new president will decide everything, I hope
Koeman after Cornell: You can't miss a penalty twice as a Barca player. This is not serious
Wojciech Szczesny: Juventus wants to win trophies