Czech Republic

Síť pražských barů vyzývá zákazníky, ať nešetří na spropitném

Èíšníkùm i kuchaøùm se èasto kvùli nedobrovolnému zavøení podnikù zkrátily fixní pøíjmy a hostù chodí ménì. Èásteènì kompenzovat to mùže právì spropitné, ale podle spolumajitele barù Jana Horešovského je v Èesku nižší než v zahranièí.

Jako první se 10% spropitné od pondìlí 25. kvìtna rozhodly nastavit pražské vinné bary Vinograf. Horešovskı ale upøesnil, že odmìna by mìla bıt dobrovolná a vždy o ni rozhoduje host, kterı mùže odmìnit dobrou službu. Prakticky to v restauraci mùže fungovat tak, že podnik zmíní na úètence vedle útraty doporuèenou vıši spropitného.

Smyslem je rozpoutat hlavnì spoleèenskou diskusi o tuzérech, jejich vıši nebo i napøíklad zpùsobu danìní.

„Dlouhodobı prùmìr v ÈR je pìt až sedm procent. Restaurace byly tøi mìsíce zavøené, jsou na tom dost bídnì a až 50 procent pøíjmù zamìstnancù tvoøí spropitné. My øíkáme: lidé, všímejte si, jak s vámi èíšník pracuje, jak se chová a když je to dobré, dávejte deset procent,“ uvedl Horešovskı.

Restauratér oèekává, že hostù bude chodit ménì a tržby se sníží už jen kvùli povinnım rozestupùm v podnicích. Øada podnikù také snižovala svım zamìstnancùm fixní pøíjmy.

Iniciátor vızvy upozornil, že v Èeské republice je spoleèenskı zvyk dávat o nìco nižší spropitné než v zahranièí. Jedny z nejvyšších „tipù“ se dávají v USA, kde tvoøí od 15 do 25 procent z ceny, ale lidé tam do restaurací nechodí tak èasto jako lidé v Evropì.

Šéf Asociace: Spropitné je na hostovi

Prezident Asociace hotelù a restaurací Václav Stárek nesouhlasí s tím, že by v Èesku bylo spropitné nízké.

„Nemyslím si to. Èeši pomìrnì spropitné nechávají, jsou totiž zemì, kde personál spropitné vùbec nedostává,“ øekl. „Dìlat ze spropitného nástroj podpory gastro segmentu mi nepøijde ideální. Je to skuteènì na hostovi, spropitné vyjadøuje spokojenost zákazníka s obsluhou a kvalitní službou,“ dodal Stárek.

Také podle Luboše Kastnera, spolumajitele skupiny Hospodska, která vlastní nìkolik restaurací, musí bıt spropitné odmìnou za skvìlı servis.

S tím souhlasí Horešovskı. „Spropitné je dar spokojeného hosta personálu,“ øíká a dodává, že ke zdražování, které by teoreticky mohlo nahradit vıpadek tržeb si nyní nikdo netroufne z konkurenèních dùvodù.

Zdanìnı tuzér

Cesta pomoci skrze spropitné má ještì jeden praktickı vıznam, protože ve chvíli, kdy je spropitné povinné a stává se souèástí ceny, odvádí se z nìj DPH. Naopak u dobrovolného tuzéru tato starost odpadá, stává se souèástí pøíjmu personálu a odvádí se z nìj standardnì sociální a zdravotní pojištìní a také daò z pøíjmu.

Danit by se mìlo i spropitné v hotovosti, to však neznamená, že to tak pokaždé v praxi funguje.

Otázku rozpoèítávání spropitného mezi personál si každá restaurace øeší po svém. Èastım pøípadem je, že se o tyto pøíjmy podìlí èíšníci a kuchaøi. Jsou však také podniky, které si èást spropitného nechávají a obsluze vyplácejí bonusem ke mzdì.

Football news:

Martial became the tenth Manchester United player to score 50 goals in the Premier League
Atletico and Sevilla entered the Champions League, Villarreal lost chances
Annibale Frossi – the forgotten legend of Inter. Played in huge glasses, scored at the Hitler Olympics and narrowly escaped the war in Ethiopia
Sane had his first training session in Bayern
Manchester United have made the same starting line-up in five consecutive Premier League games for the first time in 27 years
Klopp wants to work for the German national team. The DFB is also Interested in it
Cadiz, who retired, will sign Negredo