Czech Republic

Šikanovali mě, mám teď problém si věřit, říká profesionální boxer Šálek

V pátek se v domácí ústecké Slunetì postaví v tìžké váze Poláku Pawlu Sowikovi a chce dokázat, že zapracoval na psychice, své Achillovì patì.

Srážela vás hlava?
Tøeba zápas s Pavlem Šourem jsem si podìlal právì svojí hlavou. Urèitì bych stál jednou o odvetu, abych ukázal, že na to mám.

Takže od té doby se vìnujete intenzivnìji i psychice?
Obešel jsem dost psychologù, ale mám na to stejnı názor jako kouè. Psychiku si udìláte jen vy sami. Oni mùžou trošku pomoct, ale nejvíc si musím pomoct já sám. Zapracoval jsem na sobì, není to ještì úplnì ono, ale od loòského zápasu se Šourem cítím velkı posun. Jak technicky, tak právì v psychice.

Jak na hlavì pracujete?
Pøemıšlím na sebou, nad vìcmi, proè si nìco v zápase v hlavì øíkám, vždy bych si mìl øíkat nìco jiného. Pøed mìsícem jsem spároval s Joanem Pablem Hernándezem, což je Kubánec, bıvalı mistr svìta v køížové váze. Po pìti letech mìl comeback a šel k nám do stáje, do nìmecké SES Boxing. Zavolali si mì na sparing, byl jsem rád za tu možnost. Po prvním sparingu jsem si øíkal, ty jo, já jsem si ním udìlal vıbornı tréninkovı zápas. A ten druhı byl ještì lepší, to mi taky dodalo hodnì sebevìdomí. Byl to zatím mùj nejlepší soupeø.

Proè si tolik nevìøíte?
Já mám problém se sebevìdomím. Byl jsem na škole šikanovanı, nikdy mi nic nešlo, byl jsem na všechno levej, takovej òouma. Takže sebevìdomí mám dost dole. Teï se mi podaøilo zvednout, ale poøád je ještì dlouhá doba, abych mìl tu psychiku dokonalou.

Tomáš Šálek (vlevo) a Pavel Šour si vymìòují údery.

Jakı byl dùvod šikany?
Byl jsem tlustej, navíc se jmenuju Šálek, takže padaly slovní narážky šálek kávy. Když jsem byl šesák, šikanovali mì devááci. Žádné fyzické napadání, ale psychické. To mi dost vadilo. Pøitom jsem byl velkej, ještì vìtší než ti starší kluci, ale takovı koblížek. Vždy ve 13 letech jsem vážil 102 kilo. Bydleli jsme na chalupì na samotì u lesa v Knínicích. Nemìl jsem ve vesnici žádné kamarády, jen jsem lítal se svım psem nebo jezdil na kole.

Co se stalo pak?
Bohužel ve tøinácti mi zemøel táta, kterı mìl rakovinu plic, a máma nemìla na to, aby sama udržela barák. O osm let starší bratr chtìl do mìsta, protože byl vysokoškolák a takovı mešák. Máma to samé. Bohužel jsme se odstìhovali do Ústí. Od doby, co umøel táta, se o mì starají strejdové a já je beru jako své otce. Díky nim jsem u boxu. Nejdøív jsem zaèal chodit do posilovny. Hodnì jsem zhubnul, pak jsem nabral svalovinu. Šel jsem na kickbox, jenže nohy mi nefungovaly, na to jsem moc døevìnej. Teprve pak jsem se dal na box.

A jaké byly vaše zaèátky?
Zaèínal jsem v patnácti, ale první rok mi to vùbec nešlo. Jednou jsem dostal na sparingu takovou bídu, takové bití, že jsem na pùl roku pøestal boxovat. Pak jsem si jako novoroèní pøedsevzetí dal, že zase budu chodit. To byl leden 2014. A najednou mi to zaèalo jít. Šel jsem na první zápas, to bylo oblastní kolo v Mostì, proti soupeøi, kterı mìl nìjaké zápasy navíc. A já vyhrál v 1. kole technickım K. O. Pak jsem šel na mistrovství republiky kadetù do 16 let, skonèil jsem druhı. Ty bláho, to je super! øíkal jsem si. Zaèal jsem jezdit po soustøedìních, udìlal jsem 3. místo na olympijskıch nadìjích, což je mezinárodní turnaj v Ústí. Od dalšího roku jsem spadal pod juniory a od té doby jsem byl poøád v Èechách jednièka, vyhrával jsem mistrovství republiky, pozdìji i mezi muži. Až jsem se dostal k Lukáši Koneènému mezi profesionály.

Když teï potkáte ty, co vás døíve šikanovali, jak reagují? Nepøejdou radìji na druhou stranu chodníku, protože se vás bojí?
Jsou to teï moji fanoušci. Vidím, jak se mají oni: hulí trávu a jsou takoví asociální. Zatímco já jsem prostì nìkdo, takže nemám potøebu jim to fyzicky ani slovnì vracet. Staèí mi, že se mám líp než oni.

Co vám box dal?
Hodnì mì to zmìnilo v chování. Jsem klidnı, pokornı. Døív jsem byl fakt janek. Ze všeho jsem si dìlal srandu, byl jsem na jednu stranu šikanovanı, na druhou i zlobivé dítì. Dìlal jsem kraviny, vykøikoval, smál jsem se i spolužákùm ve tøídì, což jsme si dìlali mezi sebou navzájem. Já ale asi nejvíc. Box mì zmìnil a hodnì mi dal, nauèil mì do života disciplínu.

V pátek se utkáte s Polákem Pawlem Sowikem, jakı to bude soupeø?
Zaèal jsem ho už studovat a lehké to samozøejmì nebude. Jestli je favorit? To ne, to jsem pøece já. Jako vždycky (smích).

Jak vaši kariéru poznamenal nástup koronaviru?
Bohužel kvùli pandemii je málo utkání. Jsem rád, že trenér koneènì nìco uskuteèní. Když nám poøád rušili zápasy, je to taková demotivace, øíkáte si, na co se mám vlastnì pøipravovat. Když jsem se dozvìdìl, že bude zápas, zaèal jsem hned trénovat s náladou, s motivací, je to super. Navíc je to na Slunetì, to je pro mì srdcovka, boxovat pøed domácím publikem je nejvíc.

Jak se pøipravujete?
V tréninku jsem poøád, u Lukáše Koneèného nejde netrénovat. Skoro každı den makáme dvoufázovì. Fyzicky i psychicky jsem dobøe pøipravenı. Jak už jsem øíkal, pøed mìsícem jsem mìl dva sparingy s Kubánce Hernándezem. A dopadlo to víc než dobøe, dokázal jsem si, že jsem schopnı zaboxovat s velkou svìtovou špièkou. V pátek budu chtít ukázat poøádnı box, kterı dopadne v mùj prospìch.

Mistrynì svìta Fabiána Bytyqi, vaše stájová paraèka, už musela kvùli koronavirové krizi nastoupit do civilního zamìstnání. Jak to máte vy?
Teï se ještì pøipravuju, po zápase taky zaènu pracovat v rodinné firmì. Zatím brigádnì. Budu dìlat na stavbì, rukama. A chci se uèit i s bagrem, to je taky budoucnost. Boxovat pøece nebudu napoøád. Do budoucna mám v plánu udìlat si tøeba øidièák na náklaïák.

Football news:

Hector Herrera on 0:4 with Bayern: We played very well with the best team in the world. Don't write off us
Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points