Czech Republic

Sháníme tým. Stáje Kreuzigera, Hirta a Černého sponzory nezískaly

Jim Ochowicz, generální manažer tımu CCC, nesehnal náhradního sponzora za odcházejícího polského obuvnického giganta, finanènì postiženého covidovou krizí. 

Proto v úterı oznámil, že worldtourovou licenci prodal belgické druhodivizní formaci Circus - Wanty Gobert.

Ochowiczovu spoleènost Continuum Sports, jež øídila stáj CCC, tudíž nyní pøevzala spoleènost Want You Cycling, majitel stáje Circus - Wanty Gobert.

„Coby Continuum Sports jsme od roku 2007 se stájemi BMC a CCC zanechali stopu ve svìtì cyklistiky,“ pøipomíná Ochowicz. 

V roce 2011 mu Cadel Evans dopøál v dresu BMC pocit nejvìtší slasti v podobì celkového triumfu na Tour de France.

Teï zùstanou na slavná léta jen vzpomínky.

A nejen v jeho pøípadì.

Zle je také se stájí NTT. Její šéf Doug Ryder už o víkendu sdìlil svım jezdcùm: „Definitivnì zkrachovala jednání o prodloužení sponzoringu s firmou NTT.“ 

Japonská telekomunikaèní spoleènost NTT zùstane i nadále oficiálním partnerem Tour de France, pro kterou zøídila letos i webovou platformu Race Center. Naopak spolupráci s jihoafrickou stájí po šesti letech ukonèila, což nìkteøí komentátoøi zdùvodòují jak covidovou krizí, tak slabımi vısledky tımu v posledním období.

Pøedstavitelé spoleènosti NTT vysvìtlují odchod od tımu i tím, že se Ryderovi nepodaøilo sehnat druhého titulárního sponzora, jenž by pokryl èást rozpoètu. 

Ryder sice tvrdí, že se stále pokouší najít pro tım jiného sponzora, ale nadìje na úspìch se pohybuje na hranì zázraku.

V létì se spekulovalo o tom, že by stáj mohl odkoupit Bjarne Riis, kterı se pøed letošní sezonou stal jejím manažerem. Bıvalı šampion Tour mìl pøivést nového titulárního sponzora, dánského vırobce støešních oken Velux. Momentálnì však i tato iniciativa ustrnula na bodu mrazu.

A tak není divu, že Ryder svım jezdcùm a realizaènímu tımu pøi videokonferenci øekl: „Zkuste si sami sehnat práci na pøíští sezonu.“

Bıvalı evropskı šampion v èasovce Victor Campenaerts následnì podotkl: „Bylo by krásné mít nového sponzora, ale podle mì už je pìt minut po dvanácté. Nemohu èekat vìènì. Jsem pøesvìdèen, že nebudu mít problém najít místo.“

Poohlížet se jinde zaèal už i Roman Kreuziger. „Smlouva v NTT mi konèí. Pokud by tım pokraèoval, je mojí jasnou prioritou zùstat,“ vzkázal. „Zbıvá ale velmi málo èasu, a mùj agent proto øeší i další alternativy.“

Roman Kreuziger pøi kriteriu v Plzni.

KDE BUDE JEZDIT? Roman Kreuziger bude nejspíš muset hledat novou stáj.

Hirt v Circus - Wanty?

V relativnì nejlepší pozici z tria postiženıch Èechù je teï Jan Hirt. Ten mìl pùvodnì v CCC smlouvu do konce roku 2021. Ochowicz mu už døíve (stejnì jako dalším cyklistùm pod smlouvou) umožnil, že si vzhledem k nejisté budoucnosti stáje mùže hledat angažmá jinde. 

Zároveò se však nyní experti shodují, že by mìl tım Circus - Wanty Gobert v souladu s pravidly UCI po odkoupení licence zároveò pøevzít ty jezdce, kteøí mìli v CCC smlouvy i pro rok 2021.

Tìch je v polském tımu šest, vèetnì Hirta a ruského vrchaøe Ilnura Zakarina. 

Podobnì odkoupil pøed letošní sezonou tım Israel Start-Up Nation licenci od stáje Kauša a následnì pøevzal ty jezdce ruské stáje, kteøí v ní už døíve uzavøeli smlouvu i na rok 2020, napøíklad Nilse Politta a Daniela Navarra.

V souvislosti s novım majitelem licence CCC je zajímavá informace, kterou pro MF DNES odhalil bıvalı profesionál František Raboò, jenž se stájí Circus - Wanty Gobert v minulosti obchodoval coby zástupce firmy Kalas, která ji oblékala.

„Pøed tøemi lety mi volal generální manažer tımu Bourlaert a ptal se mì na Honzu Hirta. Chtìl, abych mu vzkázal, že by o nìj mìli zájem a že by z nìj udìlali spoleènì s Guillaumem Martinem lídra na Tour, kam dostali divokou kartu.“ 

Hirt mìl v roce 2017 právì za sebou vydaøené Giro, kde pøi svém debutu obsadil 12. místo. „Tehdy Honza za zájem podìkoval, ale už mìl dojednanı kontrakt v Astanì,“ líèil Raboò.

Guillaume Martin pozdìji v letech 2018 a 2019 v barvách Wanty Gobert obsadil na Tour celkovì 21. a 12. místo, naèež pøestoupil do francouzského Cofidisu.

V pøíští sezonì by se tak v barvách této stáje mohl pøece jen pøedstavit i Hirt, pøestože sám se k možnosti automatického pøevodu jeho smlouvy z CCC vyjadøuje spíše skepticky.  

Letos byl navíc ve høe i jeho možnı pøestup ke Chrisi Froomovi do tımu Israel Start-Up Nation, kam se mu snažil pomoci sportovní øeditel René Andrle, rozhodnutí však stále nepadlo. 

Co se tıèe èeského mistra v èasovce Josefa Èerného, ten mìl naopak v tımu CCC smlouvu jen do konce roku 2020, agent mu tedy shání nové angažmá. 

Letos se mùže Èernı pochlubit úspìchy na závodech evropského okruhu (celkovì 2. Kolem Murcie i na Tour Poitou-Charentes) a od soboty se pokusí pøed pøípadnımi zájemci zviditelnit na Giru. 

Josef Èernı v barvì stáje CCC

SILNÁ ZBRAÒ ÈASOVKY: Dvì už Josef Èernı letos vyhrál.

Zda by o nìj mìli zájem i v Circus - Wanty Gobert není známo.

Nejvìtším úspìchem této doposud druhodivizní stáje bylo vítìzství Enrika Gasparotta na worldtourové klasice Amstel Gold Race v roce 2016. Vybojoval ho pouhé tøi tıdny poté, co pøi závodì Gent-Wevelgem tragicky zahynul pìtadvacetiletı jezdec tımu Antoine Demoitié.

V letech 2017 až 2019 obdržela stáj divokou kartu na Tour de France.

Její rozpoèet na tuto sezonu èinil 7,5 milionu eur, když jej o dva miliony navıšila finanèní injekce kasina Circus. Pøesto by se s takovou èástkou pohybovali na spodní hranici rozpoètù worldtourovıch stájí.

Stáj má letos na kontì ètyøi vítìzství v závodech Europe Tour. Nejcennìjším byl ještì v únoru pøed pøerušením sezony triumf Xandra Meurisseho na etapovém závodì Kolem Murcie, tehdy paradoxnì pøed Josefem Èernım v barvách CCC.

V belgickém tımu pùsobí i další zkušení cyklistiètí harcovníci Jan Bakelants, Yoann Offredo nebo Boy a Denny van Poppelové, ale prozatím zde chybí typ lídra na závody Grand Tour.

Nejvìtší letošní hvìzdy CCC však už mezitím stihly podepsat pøestup do jinıch stájí, v èele s olympijskım vítìzem Gregem van Avermaetem (do AG2R) a Matteem Trentinem (do UAE Emirates).

Z letošního kádru Circus - Wanty Gobert má smlouvu na sezonu 2021 osmnáct cyklistù. Stáj zatím podepsala tøi pøestupy, vèetnì 33letého Estonce Reina Taaramäeho, vítìze etap na Giru i Vueltì. 

Kdyby tedy vzala pod svá køídla také šest cyklistù, kteøí mají pro rok 2021 smlouvy v CCC, dostala by se na 27 jmen na soupisce, bìžnı poèet u stájí World Tour.

Otázkou bude, jak všechny se svım nízkım rozpoètem dokáže zaplatit.

Football news:

Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League
The Catalan authorities refused to postpone the referendum on a vote of no confidence in Bartomeu. It will be held on November 1-2
La Liga President on Messi's departure: It won't be a drama for us. And his reputation will suffer
Ronaldo is a fan of the UFC. Rooting for Khabib, training with Conor, signed up for all the top fighters
Only Milan have not lost points this season in the top 5 of the European leagues. Aston Villa lost 0:3 in the