Czech Republic

Sexuální lovci dětí jsou ve skutečnosti srabi. Jak se točilo V síti

Film o filmu V síti se mùže hodit zejména rodièùm, kteøí si nejsou jistí, zda mají k vysílání dokumentu ve verzi od patnácti let vıše pøizvat své potomky. I když pod falešnım profilem dvanáctiletıch školaèek vystupují tøi dospìlé ženy, jejich zpovìdi i letmé zábìry napoví, jaké smršti návrhù, nechutností a vydírání byly vystaveny.

„Vítejte zpátky do dìtství,“ zdraví tvùrci trojici hrdinek, která si do dívèích pokojíkù vystavìnıch v ateliéru pøináší jejich typickou vıbavu vèetnì plyšovıch maskotù. Každı detail musí odpovídat vìku, v nìmž jsou dìti nejvíce ohroženy; a také hereèky si jej musely znovu osvojit. 

Každá po svém. Jedna se vypravila do své bıvalé školy, o pøestávce mezi žáky sedmé tøídy. A než si vyslechla, jakı youtuber právì nejvíc letí, zaznamenala, že jsou všichni neustále online.

Jiná z aktérek se zase zaèetla do vlastních deníkù z pubertálních let, aby si pøipomnìla, co ji tehdy bavilo. Potvrdila si, že pro dvanáctiletou je nadevše dùležité, aby se líbila, aby budila pozornost a zájem.

Nezvyklı projekt, na jehož konci stojí trestní stíhání nìkolika predátorù, obrátil naruby veškeré filmaøské profese. Tøeba maskérka Barbora Potužníková zpravidla líèí herce do starší podoby, tentokrát je musela naopak omlazovat. 

Zvukaø Adam Bláha byl zase neustále ve støehu: „Pøi bìžném hraném filmu máme èas na pøípravu, ale tady mohl kdokoli kdykoli zavolat a my museli bıt nachystáni, abychom okamžitì rozjeli záznam.“ Kameraman Adam Kruliš popisuje dokonce simulaci slunce èi mrakù za okny pokojíkù podle skuteèného poèasí dané chvíle v konkrétních tøech mìstech, kde „volavky“ údajnì žily.

Poèítali snad se vším, pøesto první náraz znamenal šok. „Všichni si myslí, že sexuální obtìžování dìtí na internetu provozují osamìlí staøí pánové, ale nám se ozıvali i mladí vzdìlaní kluci,“ vyprávìjí hereèky. Také je zaskoèilo, že mnozí k seznamování na sociální síti používali svùj bìžnı profil, kde mìli fotografie z rodinné dovolené s manželkou a dìtmi.

A kameraman poznal, že èasem èlovìk otupí: když se v zábìru objevil penis poprvé, nemohl celou noc usnout; ke konci prı už pøi podobnıch vıjevech klidnì svaèil.

Zvláštní kapitolu pak pøedstavovala osobní setkání dívek s „nápadníky“ v kavárnì, kde architekt Jan Vlèek vymyslel vynalézavé skrıše pro nahrávací techniku. Nechybìl tu ani profesionální osobní strážce Tomáš Peteráè, tøebaže nakonec jeho zásahu nebylo zapotøebí.

„Mrzelo mì, že jsem nemusel zakroèit, zasloužili by si to,“ pøiznává a na základì zažitıch situací, kdy jednomu dotìravci chrstne hereèka nápoj do oblièeje èi druhı objeví tajnı mikrofon, pøidává Peteráè vlastní zjištìní o lovcích dìtí: „Ve skuteènosti jsou to srabi.“

Football news:

Sevilla: The Super League only serves the selfish Interests of enriching the founding clubs. Their budgets are already bigger than the rest
UEFA threatens not to allow players from Super League clubs to participate in the Euro. What will the national teams be like without them?
Shares of Manchester United and Juventus rose by 11% and 18% after the decision to create a Super League
Bastian Schweinsteiger: Super League will destroy national championships
Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium