Czech Republic

Seniorky nebo ženy na mateřské. Nemocnicím pomáhají Sestry v záloze

Iniciativa vznikla spolu s dalšími desítkami projektù. „Sestry v záloze je obèanská iniciativa, která vznikla, protože jsem bıvalá zdravotní sestra, ale nepracuji ve zdravotnictví. V dobì, kdy vznikaly otázky kolem covidu a možnıch rizik, jsem zvažovala, jak mùžu pomoct,“ popsala Dubcová.

Rozhodla se proto, že pùjde pomáhat do nemocnice. „Pak jsem uvažovala, že takovıch jako já, by mohlo bıt víc. A teï nás jsou stovky,“ uvedla. Jde o bıvalé zdravotníky nebo lidi se zdravotnickım vzdìláním, kteøí ale z nejrùznìjších dùvodù pracují mimo obor.

„Také to mohou bıt sestøièky, které pracují v ambulantní sféøe, ale jsou ochotné pomoci na lùžkách. Nebo prostì lidi jako já, kteøí mají to vzdìlání a ví, že to nezapomnìli, tak chtìjí pomoct,“ popsala Dubcová.

Kromì toho se ale hlásí i pøekvapiví zájemci. „Ozvaly se tøeba i nìjaké bıvalé zdravotní sestry, které jsou už teï v dùchodu. A to zahøeje u srdíèka, když èlovìk vidí, že je problém a nìkdo se sebere a jde ho øešit,“ míní koordinátorka a zakladatelka iniciativy.

Jak to funguje

Princip Sester v záloze je pøitom jednoduchı. Zájemkynì, která je ochotná pomáhat, se zaregistruje na webovıch stránkách. Tam vyplní své osobní údaje, jak dlouho již nepùsobí ve zdravotnictví nebo tøeba v jakém regionu mùže pomáhat.

Když se pak nemocnice v daném regionu ozve, že potøebuje pomoc, iniciativa ji propojí se Sestrami v záloze. „Když iniciativa na jaøe vznikla, oslovila nás najednou celá øada nemocnic. Teï to je kontinuálnìjší,“ popsala Dubcová.

Se sestrou se pak nemocnice už sama domluví, jaké jsou její èasové možnosti, jakı typ smlouvy uzavøou nebo tøeba na jakém oddìlení bude sestra pomáhat.

Možnosti vıpomoci jsou totiž rùzné. „Jsou to ženy na mateøské dovolené, které mohou tøeba vypomáhat v dobì, kdy se o dìti stará partner. Jsou to sestry, které mohou pomáhat o víkendu nebo tøeba jen pár dní v tıdnu. Mìli jsme tøeba i sestry, které si vzaly neplacené volno nebo dovolenou ve své bìžné práci,“ dodala Dubcová.

Dlouhodobı nedostatek sester

Samy nemocnice si vıpomoc chválí. Tøeba pražská Thomayerova nemocnice iniciativu využila na jaøe bìhem první vlny a obrací se na ni i nyní. „Spolupráce s nimi je pro nás užiteèná a jsme rádi za tuto podporu z jejich strany. Sestry v záloze nám velice pomáhají, a není to jen krátkodobá pomoc,“ øekl mluvèí nemocnice Petr Sulek.

Podobnì mluví tøeba mluvèí Fakultní nemocnice Plzeò Gabriela Levorová. „Spoluprací se nám podaøilo získat šest novıch kolegyò na zkrácené úvazky na dohodu o pracovní èinnosti,“ uvedla. Souèasnì ale popsala, že vzhledem ke krizi nemocnice využívá v období epidemie i zkrácenıch úvazkù kmenovıch sester, které jsou nyní na mateøské nebo rodièovské dovolené. „Na dohodu u nás pracují i zdravotníci Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje a Letecké záchranné služby, kolegynì uèitelky ze zdravotnickıch škol,“ vyjmenovala.

A navzdory pomoci Sester v záloze chybí sestry i v Thomayerovì nemocnici. „Dlouhodobì chybí celkem osmdesát zdravotních sester a dalšího pomocného personálu, bez kterého se žádná nemocnice neobejde. Z tohoto poètu je to minimálnì tøicet specializovanıch sester, které bychom potøebovali na JIP,“ popsal Sulek.

Jak upozoròuje také Dubcová, nedostatek zdravotních sester je dlouhodobı problém a zájem ze strany nemocnic by byl i tøeba pøi každoroèní chøipkové epidemii. Nyní však situaci komplikuje fakt, že øada zdravotníkù je nakažená koronavirem èi v karanténì. Øada nemocnic, tøeba ta v Uherském Hradišti nebo Fakultní nemocnice Olomouc, proto shání i desítky dobrovolníkù.

Football news:

Cherevchenko is the best RPL coach in November. He was ahead of Semak and Tedesco
Ronaldo on 750 career goals: Thanks to loyal opponents. You made me work harder every day
Neymar on reuniting with Messi: next year we have to do it
Scott Micromini: I hope Manchester United will win Leipzig and away
Lampard on whether Giroud will start in the Premier League: we'll See. Forward scored 4 goals for Sevilla
Lucescu after 0:3 with Juve: Dynamo is learning, getting experience and should go to the eurovesna
You can't be half-pregnant and half-make the playoffs. Tuchel on PSG's chances in the Champions League