Czech Republic

Senioři nad 80 let plní roli pokusných uživatelů. Rezervační systém na očkování stále vychytává mouchy

Množí se napøíklad pøípady, v nichž systém umožnil rezervaci termínu nejdøíve za nìkolik mìsícù. „Mùžeme potvrdit, že operátoøi, kteøí pomáhali seniorùm 80+ s registrací, se pøi objednávání setkali i s nejbližšími termíny až v dubnu a kvìtnu,“ øekla pro Lidovky.cz napøíklad mluvèí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.

To je problém. Do té doby by se mìl rezervaèní systém otevøít i pro zatím neoèkované zdravotníky a pak i další ohrožené skupiny z široké veøejnosti. Pøed nejstarší obyvatele by se tak „vmáèkli“ ti, kdo covidem nejsou ohroženi tolik.

Hejtmanùm proto ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) slíbil, že novì dostane systém schopnost upozornit seniory na vypsání døívìjších termínù skrze SMS zprávy. „Systém by se v nejbližší dobì mìl zmìnit z volné soutìže, kdy všichni èekají na volné sloty, na postup, pøi kterém dostávají registrovaní senioøi zprávu o volných termínech až ve chvíli, kdy je vakcína skuteènì k dispozici,“ øekl k jednání s ministrem hejtman Libereckého kraje Martin Pùta (Starostové pro Liberecký kraj).

Málo vakcín, moc starostí

Dùvody mohou být dva. Na vinì mùže být nedostatek vakcín èi nedomyšlený mechanismus obsluhování registraèního systému.

V prvním pøípadì nezmùže stát mnoho. Dávky vakcín chodí do zemì skrze hromadné objednávky Evropské unie a stát nemá na výrobce oèkovacích látek žádný biè. Poptávka po nich je navíc globálnì obrovská. Do krajù mìly vakcíny pùvodnì putovat podle klíèe zohledòujícího poèet lidí nad 65 let v daném kraji. To se však dle šéfù krajù nedìlo a Blatný v úterý pøislíbil, že vzorec pro distribuci upraví.

Druhý pøípad už je však specifický. Jak totiž vysvìtlil pro Lidovky.cz šéf Národní agentury pro komunikaèní a informaèní technologie Vladimír Dzurilla, klíèový vstup do systému se nedìje centrálnì. „Oèkovací místo si na základì svého rozhodnutí zakládá termíny v rezervaèním systému, na nìjž se lidé mohou hlásit. Je to zcela v gesci odbìrových míst, my øešíme, abychom k nim dopravili co nejvíce vakcíny. Aby se pak tøeba nestalo, že nebude dost vakcíny pro druhou dávku,“ vysvìtlil muž, jehož úøad má technické zajištìní systému na starost.

Z toho vyplývá, že každé oèkovací místo si musí hlídat, jaké termíny vypíše a zda na nì bude mít dost vakcín. Z toho dùvodu zaèala fungovat praxe vypisovat termíny až ve chvíli, kdy dorazí vakcína. Hejtman Vysoèiny Vítìzslav Schrek (ODS) napøíklad pro Lidovky.cz øekl, že všech možných 450 termínù oèkování vypsaly krajské nemocnice na pátek. Jsou však podmínìné ètvrtkem, kdy mají dle dohody vakcíny do krajù docházet.

Na nedostateèné množství látek k oèkování si ostatnì stìžuje vìtšina hejtmanù. „Nejvìtším problémem, jejž øešíme, je nízký poèet vakcín, který jsme dosud obdrželi a který limituje možnost oèkovat podstatnì více seniorù. Kapacitnì jsou na to naše oèkovací centra velmi dobøe pøipravena,“ øekla pro Lidovky.cz mluvèí Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

Právì Karlovarský kraj je jeden z tìch, jenž se rozhodl neobratnost rezervaèního systému øešit po svém. Na ministerstvu si vymohl dávky vakcín navíc, což by znamenalo nové, døívìjší termíny. Region se však chce postarat o to, aby pøipadly nejpotøebnìjším. „Pokud k navýšení skuteènì dojde, budou senioøi 80+ v regionu, kteøí jsou zarezervováni na pozdìjší jarní termíny, kontaktováni a pøeobjednáni na døívìjší dobu,“ dodala Pavlíková.

Football news:

Nagelsmann is Interested in working at Tottenham
Solskjaer on the top 4: The battle will be long. The match with Chelsea is a serious challenge, with the arrival of Tuchel everything has changed there
Bayern signed a contract with Musiala for 5 years, the salary is 5 million euros. Today, the player turned 18 years old
FNL is a place of torment. The clubs themselves pay the league more than it pays them - to rake this out to the new president from the RFU
Manchester United will pay Cavani 2 million euros if they do not extend his contract. The decision will be made when the player heals the injury
Klopp on Liverpool in the top 4: It's a big challenge. We are not so far away, but there is a certain gap
Ronald Koeman: All the top clubs have pressure. Sometimes it seems that only Barcelona plays important matches