Czech Republic

Sekulární republika je v ohrožení, říká v průzkumu 87 procent Francouzů

V prùzkumu agentury Ifop odpovídalo 1 002 Francouzù a média ho zveøejnila ve ètvrtek. Pro vìtšinu oslovenıch, konkrétnì 78 procent, je v naprostém poøádku, když uèitelé žákùm v rámci vıkladu o formách svobody slova ukazují karikatury, které zesmìšòují rùzná náboženství. 

Právì to stálo život uèitele z pøedmìstí Paøíže, kterému osmnáctiletı vrah minulı tıden uøízl hlavu.

O dvì procenta ménì respondentù ovšem míní, že vedení škol nepodporuje dostateènì ty vyuèující, kteøí se kvùli svému pøístupu dostanou do konfliktu s žáky èi jejich rodièi.

Pokud jde o samotnou podstatu státního zøízení Francie – sekularismus èili úplné odlouèení církve od státu – podle 87 procent dotazovanıch je už dnes v nebezpeèí. A s myšlenkou, že „islamismus vyhlásil válku Francii a republice“, souhlasí 79 procent lidí.

Boj s islámskım „separatismem“ už pøed vraždou uèitele Samuela Patyho vyhlásil prezident Emmanuel Macron. Z prùzkumu ovšem podle listu Le Point vyplynulo, že pouhıch 40 procent oslovenıch Francouzù prezidentovu slibu dùvìøuje.

Nejvìtší dùvìru v to, že zatoèí s islamismem v zemi, mají Francouzi u šéfky opozièního Národního sdružení Marine Le Penové (44 procent). Po ní následuje souèasnı ministr vnitra Gérald Darmanin, exprezident Nicolas Sarkozy, aktuální šéf Elysejského paláce Macron a novı premiér Jean Castex (všichni shodnì 37 procent).

Vìtšina respondentù (76 procent) také souhlasí s rozpuštìním organizace Kolektiv proti islamofobii ve Francii, které nyní Castexova vláda zvažuje. Stejné procento lidí pak v boji proti terorismu dùvìøuje francouzskım bezpeènostním složkám, což je podle listu Le Figaro nejnižší hodnota namìøená od ledna 2015, kdy se v zemi vzedmula nová vlna teroru.

Právì už od atentátù na redakci tıdeníku Charlie Hebdo a na hudební klub Bataclan a další místa v Paøíži, pøi kterıch džihádisté zabili celkem 147 lidí, vnímají Francouzi hrozbu terorismu jako zvıšenou. V nynìjším prùzkumu hrozící nebezpeèí vnímalo 89 procent lidí. Ve srovnání se záøím je to skok o 12 procentních bodù.

Football news:

Messi is the only one in the top 5 European leagues not to score after 10 + shots in a championship game this season
Lampard on 3-1 with Leeds: I'm absolutely thrilled. On another day we could have scored 5-6
Koeman on 1:2 with Cadiz: the Mood was not too good. Lost because of an error
Mbappe scored his 100th goal for PSG and shares 4th place in the club's goalscoring list
As a child, Monday played with stockings with straw or cans of stew. And he told my mother that he goes to tennis
Negredo scored for Barcelona after a mistake by Langle. Clement could not take the ball after an out, Ter Stegen did not have time to knock out
Kick It Out about whistling to players who took a knee in the championship: Applaud for ignoring hate speech