Czech Republic

Šéfa Českých drah nejspíš čeká odvolání. Havlíček chce schopnější vedení

„ÈD èeká v dùsledku covid-19 a s tím spojenım fatálním propadem cestujících velmi nároèné období a z tohoto dùvodu musíme posílit spoleènost na úrovni finanènì-krizového øízení. Na tom nyní pracujeme,“ odpovìdìl serveru Zdopravy.cz ministr dopravy Karel Havlíèek na dotaz, zda se øeší odvolání souèasného pøedsedy pøedstavenstva Václava Nebeského. Redakce iDNES.cz zjišuje vyjádøení Èeskıch drah.

Ministr sice pøesné zmìny v èele státního dopravce nekonkretizoval, podle serverù je však dlouhodobì nespokojenı s šéfem firmy Nebeskım. Ten je ve funkci od loòského záøí, kdy ministerstvo dopravy ještì vedl Vladimír Kremlík. Favoritem na jeho místo je dosavadní šéf dceøiné spoleènosti ÈD Cargo Ivan Bednárik. Ve høe je pøitom varianta, že by Nebeskı v pøedstavenstvu zùstal na jiné pozici. Ve vedení by pak mìl úplnì skonèit dosavadní námìstek zodpovìdnı za finance Patrik Hornı.

Èeské dráhy se v souèasnosti potıkají s obøím vıpadkem tržeb kvùli koronavirové krizi. V pololetí celá skupina zaznamenala ztrátu témìø dvì miliardy korun. Hlavním problémem je velkı pokles poètu cestujících, jen za jízdné podnik letos oèekává ztrátu pøíjmù kolem tøí miliard korun.

Možnı nástupce Nebeského Bednárik je v èele nákladního dopravce ÈD Cargo šest let, vloni prodloužil smlouvu o dalších pìt let. Podnik v posledních letech pod jeho vedením dosahuje stamilionovıch ziskù, napøíklad loni to bylo 608 milionù korun. V pololetí však kvùli krizi zaznamenalo ztrátu 44 milionù korun i ÈD Cargo.

Football news:

Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league
Solskjaer on 2-1 with Fulham: Having conceded, Manchester United woke up and played a good match. Pogba played well