Czech Republic

Šéf Sněmovny Vondráček se zastal Prymuly v souvislosti schůzkou v restauraci

„Sleduji z karantény dìní okolo pana ministra zdravotnictví. Jak se slétají všichni, kteøí vycítili Prymulovu a Faltınkovu krev - v mediálním slova smyslu. V podstatì už si to žije svım virtuálním životem. A objektivní pravda je všem ukradená,“ napsal na svém pøíspìvku na Facebooku Vondráèek.

To, že se politici sešli v restauraci, které mají bıt zavøené, hájil v textu šéf dolní komory tím, že do Snìmovny se teï nesmí.

„Nikoho nezajímá, že v Poslanecké snìmovnì máme absolutní zákaz návštìv a pøedseda klubu Faltınek se vlastnì nemá kde normálnì setkat a uskuteènit pracovní schùzky. A to se èasto jedná o zásadní témata pro ÈR, pro která je potøeba v dolní komoøe Parlamentu nutnì zajistit hlasující vìtšinu. A právì to je práce a zodpovìdnost pøedsedy klubu vládnoucího hnutí,“ napsal.

Podle pøedsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska ovšem lže. „Pane pøedsedo, jste lháø! Pláèete tady nad zoufalou situací ‚absolutního zákazu návštìv‘ ve Snìmovnì, pøitom dobøe víte, že se netıkají tìch, kteøí mají ‚permanentku‘ pro vstup do PS, vèetnì ministrù a jejich námìstkù. Lžete stejnì jako Prymula, rezignujte,“ napsal Kalousek na svùj Twitter.

Slova Kalouska potvrzují i stránky Snìmovny. „Vstup do objektù PS je umožnìn pouze poslancùm, èlenùm vlády, zamìstnancùm Kanceláøe Poslanecké snìmovny a dalším osobám disponujícím vstupní kartou nebo parlamentní akreditací. Rovnìž bude umožnìna úèast pøedem pøizvanıch externích osob na jednáních vıborù èi dalších orgánù PS, jejichž pøítomnost je pro projednávání nezbytná,“ píše se na webu s opatøeními v souvislosti s epidemiologickou situací.

Kritici sedìli doma

Vondráèek ve svém pøíspìvku odsoudil ty, kteøí ministra zdravotnictví v pátek kritizovali. „Co na tom, že úèastníci schùzky se prokazatelnì potkali pracovnì a øešili v tìchto vypjatıch èasech vìci související s pandemií, a to v dobì, kdy vìtšina jejich kritikù už mìla dávno po práci a sedìli doma,“ podotkl.

Pøedseda Snìmovny tvrdí, že se aktéøi nesetkali v prostorách restaurace, ale v pøilehlé místnosti. Nikoho nezajímá, že se nesetkali v prostorách restaurace, ale v pøilehlé místnosti. A tìžko vyèítat ministrovi, že zrovna neví, jak je to s nájemními vztahy té které konkrétní místnosti. Pro nìj to zkrátka celé je kapitula,“ prohlásil.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula v pátek odpoledne mluvil o tom, že schùzka probìhla ve vyšehradské kapitule, poslanec Jaroslav Faltınek ovšem døíve mluvil hospodì. Prymula však ještì v pátek ráno mluvil sám o návštìvì restaurace.

V závìru svého pøíspìvku Vondráèek uvedl, že si Prymuly váží a že ministr žádné naøízení neporušil. „Je velmi pravdìpodobné, že z hlediska právního k porušení žádného naøízení nedošlo a silácká prohlášení pražského primátora o správním øízení jsou spíš nesmysl a další divadlo pro média,“ napsal.

Podle nìj jde v souèasné dobì spíše více o „mediální obraz“ než o objektivní posouzení vìci s nadhledem. „Uvidíme, jestli za pár mìsícù nìkdo otiskne aspoò øádek o tom, že se pan Prymula vlastnì nièeho nelegálního nedopustil.“

Poté, co deník Blesk zveøejnil fotografie ministra s místopøedsedou hnutí ANO Jaroslavem Faltınkem pøed restaurací na pražském Vyšehradì, vyzval premiér Andrej Babiš ministra k demisi. Ten odmítl rezignovat. Støedeèní veèerní schùzky se úèastnil i øeditel FN Ostrava Jiøí Havrlant.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net