Czech Republic

Šéf ČT: Fridrichová teď nebude radě vysvětlovat odvysílání nadávek Maláčové

Nora Fridrichová je podle radního Zdeòka Šarapatky ochotná pøed radou po dohodì s generálním øeditelem vystoupit a odpovídat na otázky radních. Dvoøáka podle jeho slov pøekvapuje, že Fridrichová tuto nabídku uèinila pøímo èlenùm rady, a ne prostøednictvím øeditele zpravodajství a jeho.

„Pokud uznám za vhodné, aby se paní Fridrichová zúèastnila jednání rady, tak to samozøejmì radì nabídnu. Ale v tuto chvíli to nepovažuji za dùležité,“ øekl Petr Dvoøák radním.

Podle místopøedsedy rady Daniela Váni veøejnoprávní novináøi v reportáži pøekroèili hranice bulváru a použili praktiku, kterou by od nich neèekal. Používáním tìchto praktik si podle nìj veøejnoprávní médium uzavírá možnost plnit svou funkci pøinášení informací, protože se ho lidé zaènou bát.

Šarapatka uvedl, že mnoho lidí napøíklad na sociálních sítích naopak tento zpùsob publicistiky oceòuje. Citoval také názor odborníka na mediální právo Aleše Rozehnala, podle kterého musí èlovìk dávající rozhovor novináøi poèítat s tím, že nemùže øíci nic, co si nepøeje aby bylo publikováno, pøípadnì na to novináøe vıslovnì dopøedu upozornit.

Záznam slov ministrynì poøízenı mimo kameru po skonèení rozhovoru zveøejnila Èeská televize v nedìlním poøadu 168 hodin. „To je bordel, co ten Babiš udìlal. A teïkon to všichni musíme slíznout. To je de*il, pardon, s prominutím. Dìkuju. Nashle,“ øekla Maláèová mimo záznam a odešla. Byly to emoce, vysvìtlila sama ministrynì.

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona