Czech Republic

Sedmička českých judistů se chystá na Grand Slam v Budapešti

Do Budapešti se sjela mimoøádná konkurence ve všech kategoriích. Kromì japonského týmu se na turnaj chystají judisté absolutní svìtové špièky. Èeské judo bude mít zastoupení ve všech tøech soutìžních dnech.

Pøedstaví se držitelé bronzových medailí z turnajù svìtové série David Pulkrábek (do 60 kg) a Renata Zachová (do 63 kg), dále Ivan Petr, Jaromír Musil (do 81 kg), David Klammert a Jiøí Petr (oba do 90 kg), první Grand Slam v kariéøe èeká dvaadvacetiletého Tomáše Binhaka (do 66 kg).

Pøedseda Èeského svazu juda Jiøí Dolejš ocenil, že se opìt bude zápasit na té nejvyšší úrovni. „Myslím, že pro sportovce je to pøíznivá informace, protože mùžou zúroèit práci, kterou vložili do pøípravy. Na druhou stranu víme, že ta situace z hlediska epidemie není vùbec jednoduchá, takže mezinárodní federace IJF nastavila velmi pøísné hygienické podmínky úèastníkùm. Je to pokus rozbìhnout soutìže,“ øekl Dolejš.

Od února je to první turnaj, na kterém mohou judisté získat body do olympijského žebøíèku. I to je pro øadu èeských reprezentantù velká motivace.

V Budapešti by se mìly prát více než ètyøi stovky judistù ze 69 zemí svìta. Podveèerní finálové bloky zaèínají v 17:00.

Football news:

Flick about 3:1 with Stuttgart: we Understand that for such a game we will not get awards for beauty, but Bayern achieves results
Cloud has 112 dry games out of 200 for Atletico in La Liga. This is a record
Mahrez on Burnley's hat-trick: the Third goal is the best - I don't often score with my head. But city's victory is more important
Mourinho against Chelsea is always powerful. How will it be this time?
Real Madrid is the leader in students in the top-5 leagues. Spain generally dominates, and the supplier from Germany is only Stuttgart
Thomas Muller: What do they say, you need to prove yourself on a windy evening in Stoke? Stuttgart is not Stoke, but their team is good
Atletico won the sixth consecutive game in La Liga, a winless streak - 25 games