Czech Republic

Sedm naštvaných polilo kečupem ruskou ambasádu, Hamáček jde po Petříčkovi

Policie vyšetøuje noèní incident u ruské ambasády jako pøestupek. Keèup mìl symbolizovat krev a pøipomenout dvì obìti vıbuchu v munièním areálu ve Vrbìticích, na kterém se podíleli pøíslušníci ruské tajné služby.

„Na místì jsme ztotožnili sedm osob podezøelıch z pøestupkového jednání na úseku majetku,“ øekl mluvèí policie Jan Danìk. Všechny podle nìj policisté odvezli na místní oddìlení. Zásah se obešel bez donucovacích prostøedkù a bez komplikací. „Policie se vìcí bude zabıvat,“ dodal.

Hamáèek podá trestní oznámení

Vicepremiér Hamáèek podle serveru Aktuálnì.cz vìdìl o zapojení Ruska do vıbuchu ve Vrbìticích již minulı tıden, když plánoval cestu do Moskvy, kde chtìl vyjednávat o dodávkách vakcíny Sputnik V. Návštìvu zemì mu v pátek zatrhl premiér Andrej Babiš. 

Podle bezpeènostního experta Tomáše Šmída to mohl bıt pravı dùvod Hamáèkovi chystané cesty do Ruska. 

„Neumím si moc pøedstavit, že by o takto mezinárodnì závažném pøípadu nebyl Jan Hamáèek jako vicepremiér a ministr vnitra informován. Nyní tvrdí, že se to dozvìdìl v pátek a byl to nakonec i dùvod, proè zrušil onu cestu do Moskvy. Já osobnì bych mu to ale nevìøil,“ øekl Šmíd v rozhovoru pro iDNES.cz.

Sobotní oznámení o zapojení ruskıch agentù nepøekvapilo ani bıvalého ministra zahranièí Tomáše Petøíèka.  „Tyto informace jsem už mìl døíve k dispozici a postup, kterı pøedstavil premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáèek, odpovídají reakci na takto závažnı incident se zapojením tajnıch služeb,“ øekl Petøíèek Deníku N. 

To Hamáèka evidentnì pøekvapilo. V reakci na Petøíèkovo vyjádøení uvedl, že hodlá podat trestní oznámení na neznámého pachatele kvùli ohrožení utajované skuteènosti. 

Èesko informuje spojence

Vicepremiér, kterı je nyní povìøenı i øízením ministerstva zahranièí, bude o pøípadu vıbuchu munièního areálu ve Vrbìticích mluvit v pondìlí na zasedání ministrù zahranièí Evropské unie. Èeští velvyslanci pøi Evropské unii a NATO mají podle jeho instrukcí o kauze informovat spojence v obou organizacích.

Èeské bezpeènostní složky mají dùvodné podezøení, že do vıbuchu ve Vrbìticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni pøíslušníci ruské tajné služby. V sobotu veèer to oznámil premiér Andrej Babiš spolu s Hamáèkem, kterı je ministrem vnitra a doèasnì øídí i ministerstvo zahranièí. 

Èesko na to reaguje vyhoštìním 18 pracovníkù ruského velvyslanectví v Praze, kteøí byli identifikováni jako èlenové ruskıch zpravodajskıch služeb. Rusko v prvních reakcích oznaèilo informace za absurdní a oèekává odvetné kroky vùèi èeskım diplomatùm v Moskvì.

„Instruoval jsem naše velvyslance pøi EU a NATO, aby informovali naše spojence o kauze Vrbìtice. V pondìlí o tom budu mluvit i na zasedání ministrù zahranièí EU,“ uvedl Hamáèek. Ve støedu by mìl Hamáèka podle døívìjšího vyjádøení Hradu ve funkci šéfa èeské diplomacie vystøídat kandidát ÈSSD Jakub Kulhánek.

Sobotka: Rusové chtìli podkopat mou vládu

Na sobotní zprávu o zapojení ruskıch agentù do vıbuchu ve Vrbìticích reagoval také bıvalı premiér Bohuslav Sobotka, kterı byl ve funkci v dobì exploze. „Pokud za vıbuchem stojí agenti cizího státu, je to nepochybnì aktem státního terorismu. Je možné to oznaèit za teroristickı èin na území Èeské republiky. Jestliže se jedná o aktivitu lidí, kteøí prokazatelnì byli spojení s cizí rozvìdkou, nepochybnì lze mluvit o státním terorismu,“ øekl Sobotka serveru Seznam Zprávy.

Ruskım pøedstavitelùm se podle Sobotky nelíbilo prozápadní smìøování jeho vlády, proto chtìli situaci v zemi destabilizovat. „Rusùm naše vláda nevyhovovala. Nebyla to vláda, kterou si pøáli. Podíleli jsme se aktivnì na sankcích pøijímanıch vùèi Ruské federaci, to je vìc, která s tím mùže souviset. Abych to zkrátil, Rusùm se nelíbilo politické uspoøádání v Èeské republice po volbách v roce 2013,“ vysvìtlil expremiér.

Zveøejnìní informace podle nìj prezidentovi kazí plány na využití Sputniku V a dalších nástrojù ruské propagandy v pøedvolební kampani v letošním roce. Incident podle nìj také zamezí úèasti ruského Rosatomu v tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. 

„Nepøipadá v úvahu, aby teï kdokoliv v èeské vládì nebo na Hradì pøemıšlel by na minutu o tom, že Rusové mohou bıt osloveni v otázce dostavby jaderné elektrárny. Abych to shrnul: Zjištìné informace o Vrbìticích omezují manévrovací prostor prezidenta Zemana a všech, kdo chtìli hrát ruskou kartu pøed blížícími se volbami do Poslanecké snìmovny,“ doplnil Sobotka.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude