Czech Republic

Se zvláštním povolením. Plzeňští cestují za pohárem do Izraele

Dosednout na letištì Ben Guriona, dvìma autobusy dojet na hotel k jedné z pláží Tel Avivu.

Odtud veèer zamíøit na trénink na pøedmìstí hlavního mìsta do Petach Tikva a zase zpátky na hotel.

Ve ètvrtek v den zápasu jen cesta na stadion, na høišti porazit Beer Ševu, pøespat do pátku a odletìt zpátky do Èeska.

Jasnı a struènı je plán plzeòskıch fotbalistù v jejich poslední kvalifikaèní misi. V závìreèném pøedkole Evropské ligy je èeká tım, kterı Viktoria na podzim 2017 dvakrát ve skupinové fázi porazila.

Tentokrát se hraje na jeden zápas a jen vítìz zùstane v pohárech. Poraženı dostane šanci nejdøív za rok.

Plzeòští pøed odletem absolvovali testy, které pøed každım pohárovım duelem naøizuje Evropská fotbalová unie (UEFA). Všichni prošli.

Ve ètvrtek od 19.30 hodin online.

Vybaveni respirátory èi rouškami ve støedu ráno na pražském letišti nasednou do speciálu hráèi, trenéøi, èlenové realizaèního tımu a nejužší vedení klubu. Žádní partneøi, žádní novináøi, kteøí obvykle vıpravu doplòují.

Po pøistání nasedne mužstvo do dvou autobusù, naøízení zohledòují maximálnì pìtadvacet osob na jeden autokar.

Vıprava se ubytuje ve stejném hotelu jako pøi pøedchozích pohárovıch návštìvách Izraele.

Regule UEFA vyžadují vlastní vchod, patro, místnost pro stravování a pokud to jde, tak i vıtah, aby se s nikım jinım hráèi nepotkali.

Vzhledem k minimálnímu poètu turistù i karanténním opatøením, které v Izraeli platí, budou mít Plzeòští hotel takøka sami pro sebe.

„V podstatì ho nesmíme opustit. Mùžeme jen na trénink a druhı den na zápas,“ pøibližuje plzeòskı mluvèí Václav Hanzlík.

„Všechny mítinky pøed zápasem budou online, aby se lidi z klubù nepotkali,“ podotkl Hanzlík. Jde o tiskové konference, organizaèní i bezpeènostní porady.

Celá vıprava vlastnì nepøijde do styku s nikım jinım. I dopolední rozcvièení v den zápasu hráèi absolvují pøímo na hotelu, odpadne i tradièní procházka.

Izrael patøí k nejhùø postiženım zemím pandemií koronaviru, pøed dvìma tıdny znovu zavedl tzv. lockdown. V oblastech, kde je situace nejvíc vážná, platí zákaz vycházení do vzdálenosti pùl kilometru od bydlištì. Jsou zavøené školy, omezen provoz obchodù i služeb.

Zemì je takøka zavøená pro cizince. Mohou do ní právì jen na zvláštní povolení, které obdržela i Plzeò.

Viktoria pøiletí do Izraele dva dny po nejvìtším židovském svátku Jom Kipur, bìhem kterého je zakázaná veškerá práce a nesmí se napøíklad ani jezdit autem.

Football news:

Manchester United issued a warning to Greenwood due to his discipline problems. He was not in the squad for two games in a row
Raheem sterling: we Need to fight insults on the Internet. Do people want to change something?
Mourinho on Europa League: it's not fair that you get clubs from the Champions League in the play-offs
In real Life, they thought about changing the coach. Candidates - Pochettino and Raul (As)
Khabib: I like Football more than MMA. There is no need to beat, break. Just by beauty you show what a professional you are
Gem, a masterpiece, from Russia with love: in Italy, love the Beginning
Ramos worked individually today. Match against Barca the day after tomorrow