Czech Republic

Sdílené skútry už vandalové neničí. Odrazuje je velmi hlasitý alarm

Provozovatelé elektrovozítek mìní strategii. Ke klasickım zákazníkùm pøibírají kurıry.

Elektrovozítka polské franšízy blinkee.city brázdí ulice hlavního mìsta již druhou sezonu. Firma tak opìt, jak je jejím zvykem, vystavuje vysvìdèení sobì i zákazníkùm. Spoleènost od svého startu loni v èervnu kupodivu nenaráží na nezájem Pražanù, kteøí více sedí doma. Podle jejího jednatele Jana Kanty se navíc podaøilo vyøešit problém s vandaly.

Ti od poèátku odlamovali držáky na telefony nebo se násilím vlámávali do kufru umístìného za sedlem vozítka. „Vandalismus již v podstatì nepociujeme. Pár neúspìšnıch pokusù probìhlo, ale díky pohybovému senzoru, kterı spustí velmi hlasitı alarm, v pøípadì, že se s vypnutım skútrem jen mírnì hıbe, neevidujeme žádné známky vandalismu,“ øíká pro deník Metro Kanta.

Na skútru pøes zimu

Firma se také, podobnì jako její konkurence, pøizpùsobila pandemii koronaviru. Kromì doplnìní držákù na dezinfekci využila i poptávku po rozvozu jídla a pití, a tak si ke klasickım zákazníkùm pøibrala také kurıry. „Propojili jsme se s poèetnou skupinou kurırù, kteøí elektroskútry blinkee.city využívají k co nejrychlejší dopravì jídla zákazníkùm. Máme radost, že jsme aspoò takto mohli pøiložit ruku k dílu. Z jejich strany je o službu zájem, jelikož naši službu nabízíme od dvou set korun na den, kdy má zákazník neomezenı poèet km a vybité baterie je možné mìnit ve vımìnnıch stanicích. Pøi ujetí sto kilometrù s vlastním automobilem by prùmìrnı kurır zaplatil jen za pohonnou hmotu tøi stovky, nehledì na pojištìní, parkování a údržbu,“ dodává Kanta.

Rychlı jako blesk
Co se tıèe vìku jezdcù, v blinkee.city vypozorovali pro nìkoho možná celkem logickı fakt. S klesající teplotou roste podíl mladších uživatelù, a naopak. Zejména mezi staršími obyvateli metropole má sdílená mobilita obecnì mnoho odpùrcù. Tìm vadí, že vozítka urèená pro všechny blokují drahocenná parkovací místa pro rezidenty èi slouží k ukrácení chvíle podnapilım turistùm. Trochu jako èervenı hadr na nefanoušky sdílenıch vozítek pùsobí fakt, že firma u poloviny svıch vozítek navıšila maximální rychlost. „Spoleènost více než polovinu z nich vybavila novımi regulátory, které mají na rychlost znaènı vliv. Rychlejší skútry zákazníci poznají tak, že u nich v aplikaci blinkee.city uvidí emoji blesku. Pøes zimu jsme všechny elektroskútry seøídili a dali je kompletnì do poøádku, takže se jezdci nemusí obávat o svou bezpeènost,“ doplòuje pro Metro Kanta a doplòuje, že k vìtší bezpeènosti pøispìje i novı držák na mobil. Jelikož je i s nabíjeèkou umístìnı na øídítkách, jezdci jej nebudou muset hledat po kapsách.

Provoz sdílenıch skútrù nicménì Pražany dráždí mnohem ménì než elektrické kolobìžky. Jejich provozovatelé totiž nemívají ve zvyku parkovat na chodnících, a proto vìtšinou pøekážejí.

Sdílená mobilita
Myslete si o sdílenıch vozítkách cokoli, statistiky však hovoøí jasnì. Sdílenım skútrùm na elektrickı pohon se minulı rok obecnì daøilo, a to navzdory pandemii. Podle prùzkumu Global Moped Sharing Market je v roce 2019 po celém svìtì využívalo 4,8 milionu jezdcù, loni už to bylo 8,7 milionu uživatelù. Jen pro srovnání – v Evropì má jen znaèka blinkee.city více než milion uživatelù. Poèet tìch tuzemskıch však deníku Metro firma odmítla prozradit. „Za náš tım nás napadlo zmínit, že náš nejvìtší denní poèet jízd byl pøes 500. To znamená, že každı ze 150 skútrù byl pùjèen v prùmìru tøiapùlkrát,“ chlubí se Kanta.

Sdílené skútry

Konkurenèní boj
V Praze nejezdí jen sto padesát sdílenıch elektroskútrù polské franšízy. Prostøednictvím mobilní aplikace v telefonu si v metropoli mùžete pronajmout i vozítka spoleènosti Škoda Auto, která provozuje témìø totožnou konkurenèní službu BeRider. V hlavním mìstì pùsobí ještì podobná firma s názvem Re.volt. Ceny mají v podstatì totožné.

Pokud nepociujete nutnost mít pod zadkem elektrickı pohon, jsou pro vás ideálním øešením sdílená kola. Asi nejznámìjší firmou, která nabízí jejich sdílení, je v Praze firma Rekola. Ta se nedávnım návalùm snìhu, a tedy i nižšímu využívání jejích vozítek pøizpùsobila snad ještì lépe než blinkee.city. Na kopcích v Praze, Brnì a Olomouci nabízela sdílené rùžové bobovací lopaty. Ty pražské byly k zapùjèení na Petøínì.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League