Czech Republic

Sasům začínají vadit české návštěvy, mluví o omezení přeshraničního styku

„Mım doporuèením je vzhledem k epidemické situaci omezit malı pohranièní styk, tedy tankování a nakupování,“ navrhuje Köppingová. Zda k takovému rozhodnutí saská vláda pøikroèí, není jisté. „Vláda (Saska) nechce v zájmu našeho hospodáøství a volného pohybu pracovních sil žádnou novou uzavírku hranic s Èeskem a Polskem,“ uvedl mluvèí saské vlády Ralph Schreiber.

Nìmecko sice Èeskou republiku považuje za epidemicky rizikovou oblast a pøekraèování hranic podmiòuje karanténou a následnımi negativními testy, Sasko ale díky vysoké míøe autonomie k tomuto celonìmeckému opatøení pøijalo vıjimky. Do Saska je tak z Èeska možné vstoupit na 24 hodin, Nìmci pak mohou v Èesku zùstat až 48 hodin.

Právì díky této vıjimce nyní Èeši do Saska èastìji jezdí za nákupy èi sportem, nebo kvùli koronaviru byla v Èesku omezena øada provozù. Na to podle diskuzí na sociálních sítích stále více upozoròují nespokojení Sasové, kterım se nelíbí nákupní a turistické vılety Èechù do jejich zemì.

Poukazují také na to, že opatøení mezi Èeskem a Saskem jsou nevyvážená, nebo Èesko upravilo podmínky vstupu ze zahranièí, kdy od 22. øíjna prakticky zakázalo turistické cesty do zemì, ale Èeši dál do Saska jezdí.

Mezi Sasy je patrná i hoøkost kvùli tomu, jak se Èeši zachovali na jaøe, kdy ze dne na den uzavøeli hranice s Nìmeckem. V té dobì byla koronavirová situace v Èesku vıraznì lepší než v Nìmecku, nyní je tomu naopak. Uzavøení hranic tehdy kritizoval i saskı premiér Michael Kretschmer, kterı nyní zdùrazòuje, že takovému scénáøi je nutné pøedejít.

Nìmecko za poslední den hlásí 14 964 novıch pøípadù koronavirové infekce, což je podle agentury DPA nejvíce od zaèátku souèasné pandemie.  Souèasné údaje jsou ale s tìmi z jara srovnatelné jen v omezené míøe, protože bìhem první vlny pandemie hygienici provádìli vıraznì ménì testù, a objevili proto menší poèet pøípadù infekce, upozoròuje DPA.

Za souèasného nepøíznivého epidemického vıvoje chce kancléøka Angela Merkelová razantnì zpøísnit opatøení proti šíøení nákazy. Podle DPA bìhem støedeèního jednání s premiéry spolkovıch zemí navrhne mimo jiné uzavøení barù, klubù, diskoték a restaurací, a rovnìž divadel, kin, bazénù a dalších sportoviš. Zakázána mají bıt také setkání více než dvou lidí, kteøí nejsou z jedné domácnosti. Opatøení by mìla platit od 4. listopadu do konce mìsíce.

Merkelová vyzvala Nìmce, aby omezili setkávání:

18. øíjna 2020

Football news:

Zinedine Zidane: I Don't think about retirement
Loko lost even the third place. Salzburg crushed the squad with 5 Central defenders
Ronaldo won the Golden Foot-2020, Agnelli-Golden Foot Prestige-2020
Schurrle and Goetze will invest in a company that produces marijuana for medical purposes
Mircea Lucescu: With Ronaldo, Juventus comes alive. Cristiano has charisma, it is a defining player
Alisson will not play with Ajax due to a hip injury
Varane made the third productive mistake in the Champions League in 2020-the most