Czech Republic

Šance na vítězství je velká, říká Fousek, kandidát na šéfa fotbalu

Je uznávaným fotbalovým diplomatem a funkcionáøem ve strukturách obou mezinárodních organizací FIFA a UEFA.

Na pøelomu roku se vrátil z tøíleté mise v Øecku, kde pomáhal øídit tamní svaz. A pøed pár dny oznámil, že chce vést èeský fotbal, v nìmž se v rùzných funkcích pohybuje od devadesátých let minulého století.

Servis iDNES.cz

„Kdyby nedošlo k øíjnovým událostem, nekandidoval bych. Ani bych o tom neuvažoval,“ zmínil zadržení bývalého všemocného a všehoschopného místopøedsedy asociace Romana Berbra.

„Od té chvíle mì permanentnì oslovují lidé z profesionálních i amatérských klubù, z okresních i krajských svazù. Cítil jsem jako povinnost nabídnout svoje služby,“ øekl Fousek bìhem pondìlní online tiskové konference.

Jaké si dáváte šance?
Nesázím, takže bych se neodvažoval tipovat. Ale øeknu otevøenì, že kdybych si nevìøil na výhru, tak bych do toho nešel. Pro mì je závazkem vyslyšet ty, kteøí v èeském fotbale volají po demokratizaci, po odborníkovi, který zná chod svazu. Myslím si, že šance je velká.

Když policie zadržela Romana Berbra a on poté opustil své funkce, mìl jste hned jasno, že do toho pùjdete?
Nemìl. Byl jsem v Øecku a nechtìl jsem se k dìní moc vyjadøovat do doby, než se vrátím.

Kdo za vámi stojí?
Zásadní datum je 13. kvìtna, kdy bude zøejmé, kdo je a kdo není kandidátem, a kdy je zapotøebí doložit podporu. Cítím, že první krok by mìly uèinit právì kraje, okresy a kluby. Já podporu cítím napøíè.

Pokud byste uspìl, máte pøedstavu o tom, koho byste chtìl do výkonného výboru?
Nechci ovlivòovat valné hromady krajských svazù, zbývá jich ještì vìtšina. Ale pøedstavu mám.

Petr Fousek, kandidát na pøedsedu fotbalové asociace.

Petr Fousek, kandidát na pøedsedu fotbalové asociace.

Vaším zatím jediným protikandidátem je Karel Poborský. Co mu øíkáte?
Známe se dlouho, spolu jsme absolvovali nejúspìšnìjší turnaje v nové éøe samostatného èeského fotbalu. Já byl v té dobì generálním sekretáøem, Karel fantastickým hráèem, osobností národního mužstva. Já jsem pøesvìdèený, že fotbal mají øídit funkcionáøi. Jak jsem byl tøi roky pryè, nemùžu hodnotit práci, jakou v poslední dobì Karel odvádí na asociaci.

Fouskova kandidatura

Proè kandiduju?
„Mohl bych si pøát být pøedsedou, ale rozhodující je podpora. Tu cítím. Druhý dùvod je, že takové kurikulum (vzdìlání a zkušenosti) nemá v èeském fotbale nikdo. A tøetí dùvod? Kandidaturu pøed ètyømi lety nestavím na stejnou úroveò, byla úplnì jiná situace. Události jsou jinak nastaveny, dnes probíhá demokratizující proces, má to jinou dimenzi a já mám morální náskok, zkušenosti z tehdejších voleb."

Moje vize?
„Budu usilovat, aby fotbal byl úspìšný, silný, populární, jednotný a øízený podle moderních principù 21. století."

Na èem stojí mùj program?
„Demokratizace a zmìna vnímání fotbalu v Èesku. Transparentnost byla na štíru stejnì jako demokratické procesy. Musí se eliminovat diskriminaèní procesy, protekce, klientelismus. Musí se uplatòovat rovné pøístupy, aby hlavní kritérium byla odbornost a kvalita, nikoli loajalita. Musí se regulovat støet zájmù a kumulace funkcí."

Necítíte se v nevýhodì, že váš soupeø pracuje na asociaci a že mu tamní zamìstnanci pøi kandidatuøe mohou pomáhat?
Vždycky je obtížnìjší se dostat dovnitø zvenku, než když už uvnitø jste. Myslím si, že všichni zamìstnanci od generálního sekretáøe až po toho posledního pracovníka by mìli zùstat neutrální a apolitiètí.

Jak by byla vaše míra zásahu do strahovského aparátu?
To bych se pouštìl na tenký led, což nechci. Ale urèitì razantnìjší, než prezentoval Karel.

Vymìnil byste generálního sekretáøe Jana Paulyho?
Nechci spekulovat o pozicích, o jménech. Asociace každopádnì potøebuje restrukturalizaci stejnì jako sekretariát. A s tím souvisí nezbytné personální zmìny. Aby bylo naplnìno kritérium odbornosti a kvality, nikoli loajalistické postupy. Ale to platí univerzálnì.

Jste ve spojení s projektem tzv. Fevoluce? Pùjdete proti jeho kandidátovi Vladimíru Šmicerovi, pokud ho postaví?
S Vladimírem Šmicerem komunikujeme, máme spoleèného jmenovatele a tím je reformní proces v èeském fotbale. Pokud se týká jeho kandidatury, za nìj mluvit nemùžu. Já ji ohlásil, protože cítím podporu. Považuju se za reformistického kandidáta.

Spekuluje se, že Šmicer proti vám nepùjde, ale vezme pozici místopøedsedy.
Oni deklarovali, že jejich primárním cílem je se vìnovat obrodì na krajích a okresech. A tak to taky vnímám.

A ta dohoda se Šmicerem?
Mluvíme spolu, což obsahuje celou øadu výstupù. Ale zatím to nelze konkretizovat.

O vás se øíká, že jste vynikající úøedník s mezinárodním pøesahem, ale že nejste lídr, kterého fotbal potøebuje. Vadí vám to?
Dobrá otázka. Ve fotbale úøedníci neexistují, ti jsou možná v bance za pøepážkou, ale to se jich v žádném pøípadì nechci dotknout. Úøednièina je nutný pøedpoklad, lídra si každý mùžeme pøedstavovat jinak. Já budu usilovat o co nejvìtší podporu napøíè hnutím. Ve fotbale musíte vyjednat majoritní shodu, aby se všechno ubíralo správným smìrem. Komunikace je moje silná stránka, nebojím se, že by nastaly nìjaké problémy. Lídr se nevyznaèuje tím, že mlátí do stolu pìstí, i když nìkdy je to taky zapotøebí, ale jestli je schopen vyjednat výsledný smìr.

Petr Fousek

Mluvil jste s vrcholnými pøedstaviteli Sparty a Slavie?
S obìma kluby jsem mluvil, komunikace bude dál pokraèovat. Chci usilovat o co nejširší podporu, nejen od Sparty a od Slavie.

Se Slavií se pojí pøípad Kúdela. Jak vy na nìj nahlížíte?
Je to národní záležitost. Osobnì s Kúdelou soucítím. Dotýká se to jeho kariéry ve Slavii i v národním mužstvu. Deset zápasù je hodnì. Pevnì doufám, že se právní zástupce odvolá v zájmu hráèe nejen k UEFA, ale pøípadnì k Mezinárodnímu soudnímu tribunálu. Domnívám se, že šance na lepší výsledek tady je a klidnì se dá jít až k arbitráži do Lausanne. Samozøejmì neznám odùvodnìní, o jaké dùkazy se UEFA opírala. Nechci spekulovat, proè to vyhodnotili jako rasismus.

Football news:

Alaba about leaving Bayern: To grow, you need to get out of your comfort zone. I want to try something new
Father Courtois about Hazard laughing with Chelsea players: Unwise and unprofessional
Neymar about relegation from the Champions League: PSG did everything they could. I am sad, but I am proud of the team
Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free