Czech Republic

San Jose hledá novou superhvězdu. Může jí být Tomáš Hertl?

Není to vùbec pøestøelená pøedstava. Slávistickı odchovanec ostatnì s tímto statusem pøed lety do klubu pøicházel. Klub v nìm od prvního okamžiku vidìl hokejistu s obrovskım potenciálem. Odpovídalo tomu herní vytížení a také pozice v elitním útoku vedle zmiòovaného Thorntona.

Pravda, Hertl se zpoèátku hledal, i trenérùm chvíli trvalo, než pro nìj našli ideální roli v tımu. Postupem èasu však z usmìvavého forvarda vyrostl skuteènì jeden z hlavních tahounù tımu. Zatím jen neoficiálnì, by byl na ledì vidìt, mìl obrovské sebevìdomí a sbíral body.

Teï pøichází doba, kdy by se hlavní hvìzdou tımu mìl stát i oficiálnì. „Dozrál èas pro novou generaci,“ pravil Wilson.

Je to tak. San Jose léta stálo nejen na Thorntonovi, ale také na dalších ovìøenıch borcích jako Joe Pavelski nebo Patrick Marleau. První je už pryè, druhı se sice vrátil, ale nikdo nemùže èekat, že ve 41 letech bude hráèem, na nìmž bude ležet nejvìtší zodpovìdnost.

Ne, Marleaua si Sharks pøivedli zpátky kvùli zkušenosti, aby uèil mladé, protože tìch je v mužstvu opravdu dost - aktuální kádr èítá pouhé dva borce, kteøí pøekroèili tøicítku (kromì Marleaua je tím druhım kapitán Logan Couture). Je pravda, že právì od nìj se èeká hodnì, pro úspìch celé organizace je však potøeba, aby se pøidali další.

Manažer Wilson mìl mezi øádky na mysli napøíklad Kevina Labanka, Evandera Kanea, Timo Meiera a pøedevším Hertla. Ti všichni i vzhledem k platùm, které pobírají, ponesou hlavní díl zodpovìdnosti. „Musí se vyšvihnout na další úroveò,“ øekl Wilson.

I on je pod tlakem, protože v San Jose jsou fanoušci zvyklí na úspìchy, které se zaèaly pomalu vytrácet. A všichni se dìsí, že by mìly pøijít roky prùmìru, by si veøejnost uvìdomuje, že to bude tìžké, jelikož klub èeká budování nového fungujícího kádru. Pozitivní na druhou stranu je, že je na èem stavìt.

„Strach nemáme, vždy pìt našich útoèníkù dalo v minulosti tøicet gólù nebo nasbíralo k šedesáti bodùm za sezonu. V NHL je hodnì mužstev, která v minulosti pøišla o skvìlé hráèe a neznamenalo to sešup. Musíme se inspirovat a najít správnou tımovou chemii. Právì proto potøebujeme, aby souèasní hráèi pøispìli nìèím novım a dali tımu nìco extra jako døíve Thornton,“ øekl Wilson.

San Jose má podle nìj stále kvalitní kostru tımu. Bude to staèit na postup do play off? Mohou mít Sharks vysoké cíle? To se ukáže.

Bude záležet mimo jiné i na Hertlovi, kterı potøebuje také trochu štìstí - tedy aby se mu vyhıbala zranìní. Pokud to vyjde, mùže z nìj bıt skuteèná superstar.

Football news:

Jurgen Klopp: Maradona is the best player in my life. Meeting him was like meeting the Pope
Chalhanoglu will move to Manchester United as a free agent in the summer of 2021 (Christian Falk)
Benzema, Carvajal, Ramos and Valverde will not play with Alaves due to injuries
Ronaldo will not play against Benevento. Pirlo gave him a rest
Zidane on Real Madrid's downturns: Stability in football is the hardest thing to achieve. The problem is not in relation
Alaba's agent wants to start talks with Chelsea and PSG in January
Klopp on the Premier League calendar: No matter what I say, it won't help. Waste of time