Czech Republic

Samoživitelé se ostýchají říct o pomoc. Ani neví, že jim lidé fandí

Oproti 15 procentùm žen si 21 procent mužù myslí, že vıchova dítìte na vlastní pìst byla volba samoživitelù. Tøináct procent mužù pak míní, že se samoživitelé mìli víc snažit udržet rodinu pohromadì. Toho názoru je jen 5 procent žen.

„Soudit mùže jenom èlovìk, kterı zažil podobné tìžkosti. Kdybych mìla dát na lidi, co se jim na mì èi na mém životu nelíbí, tak bych nesmìla nic,“ popsala samoživitelka Markéta, které v hmotné tísni aktuálnì pomáhá projekt Fandi mámám.

„Maminky samoživitelky, které se hlásí do našeho projektu materiální pomoci Fandi mámám, se èasto obávají odsouzení ze strany veøejnosti. Nìkdy je to i dùvod, proè se do projektu nepøihlásí,“ potvrdila spoluzakladatelka projektu Žaneta Slámová.

Samoživitele mají vìtší podporu, než tuší

I pøes pocity studu a ménìcennosti však samoživitele podporuje více lidí, než se tato skupina domnívá. Podle prùzkumu si jen 25 procent z nich myslelo, že mají mezi lidmi respekt. Ten jim však vyjadøuje až 47 procent populace. Samoživitelé tak mají ve spoleènosti mnohem vìtší podporu, než tuší. 

To potvrzuje také Dana Pavlousková, zakladatelka Klubu svobodnıch matek. Podle ní ještì pøed nìkolika lety ve spoleènosti pøevládal názor, že samoživitelky si za svou situaci mohou samy špatnım vıbìrem partnera. To se však v posledních letech mìní.

„Myslím, že bìhem posledních let se podaøilo problematiku medializovat ve smyslu vysvìtlování, že samoživitelkou se èlovìk mùže stát pomìrnì snadno a se špatnou osobní volbou to nemá nic spoleèného. Toto se odráží v dnešním vnímání samoživitelek ze strany veøejnosti, které pokládám za nepochybnì pozitivnìjší,“ dodala Pavlousková.

I tak však èást maminek, které vyhledaly pomoc projektu Fandi mámám, zažívá pocity studu. Mezi nimi také paní Michaela: „Je mi to nepøíjemné i teï, když už jsem toho všeho souèástí. Už to, co všechno jsem musela doložit - takto sesumírované to úplnì dìsí, jak na tom jsem, že jsem se musela dostat až sem a žádat o pomoc. Do té doby se mi to tak hroznì nejevilo,“ uvedla. 

„Nechtìla jsem a nechci, aby moji pøátelé, známí, vìdìli, jak jsem na tom. Kvùli tomu jsem ani u sebe na Facebooku, a vlastnì ani jinde, nic nezveøejòovala a jen jsem oznaèila stránku, že se mi líbí,“ dodala.

Covidovı rok pøinesl také solidaritu

Dùkazem zvyšující se podpory je pro Danu Pavlouskovou minulı „covidovı“ rok, kterı je z pohledu organizace ve znamení extrémní solidarity.

Samoživitelé zároveò èastìji museli žádat o pomoc, protože jim, zejména v poslední vlnì, došly peníze. „Novì pøibyly žádosti maminek a tatínkù, kteøí zatím nikde nežádali. Donedávna mìli stabilní zamìstnání s prùmìrnım platem, své závazky zvládali platit bez vìtších problémù, nemìli ale vìtší rezervy než na jeden, maximálnì dva mìsíce bìžného života,“ uvedla k tomu øeditelka Nadace Agrofert Zuzana Tornikidis.

„Je smutnım pravidlem, že krize nejdøíve a nejvíce dopadají na ohrožené skupiny, do kterıch samoživitelky a samoživitelé rozhodnì patøí. Mají obecnì nižší úroveò úspor, èasto komplikované pracovnìprávní vztahy, ale i sníženou schopnost pružnì reagovat na zmìny,“ uvedl k situaci behaviorální ekonom Lukáš Tóth.

„Obavy, které s tím souvisí, pøirozenì nejvíce zatìžují ty, kteøí se nemohou spolehnout na pøispìní druhého rodièe, nemají zázemí a podporu ve své pùvodní rodinì èi okolí, nebo o ni nemohou èi neumìjí požádat,“ potvrzují autorky Zprávy o rodinì 2020 Vızkumného ústavu práce a sociálních vìcí. 

Stát by podlé Tótha také mìl ohrožené skupiny pøi krizi chránit jako jedny z prvních. Omezí se tím napøíklad riziko pádu do dluhovıch pastí. „Jak se správnì tøetina Èechù domnívá, nejsou pro stát prioritou. Smutnım dùvodem mùže bıt napøíklad to, že lidé vytížení starostmi netvoøí aktivní a dobøe organizované volièské bloky. A dost dobøe ani nemohou,” doplnil Tóth.

Sèítání lidu v roce 2001 ukázalo, že rodiny s jedním rodièem tvoøí témìø pìtinu všech rodin. Z toho je otcù samoživitelù zhruba sedm procent. Podle Zprávy o rodinì 2020 pak rozvod manželství svıch rodièù zažije pøibližnì 23 tisíc dìtí roènì. Tento poèet by byl ještì vyšší v pøípadì dostupnosti údajù o rozpadech nesezdanıch párù.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7