Czech Republic

Sám si nosil hole a po šesti letech vyhrál Warren podnik European Tour

Devìtatøicetiletı Warren dosáhl ètvrtého vítìzství na European Tour, naposledy se radoval pøed dlouhımi šesti lety v Dánsku. A ještì bez pomoci tradièního paráka na høišti, jehož role je pro vìtšinu profesionálù nepostradatelná. „Hrál jsem tak poprvé po patnácti letech a bylo to jiné. Snad to bylo jednou a naposledy, caddieho spoleènost mám rád,“ culil se Warren.

Pøiznal, že si titulu cení víc než tøí pøedchozích. „Po tak dlouhé pauze zase vyhrát... Já v minulıch letech hrál slabì. Ta (koronavirová) pøestávka byla pro kdekoho nešastná, ale pro mì pøišla ve správnı èas. Strávil jsem ho doma a snažil se vylepšit svoji hru, aby to byl golf. Prospìlo mi to a vrátil jsem se svìží,“ konstatoval Warren, kterı pøed turnajem figuroval až ve tøetí stovce sezonního žebøíèku. Nyní poskoèí do sedmé desítky.

Warren zahrál na høišti v Atzenbruggu v souètu ètyø kol 275 ran. O jednu ránu za ním skonèil Nìmec Marcel Schneider, tøetí byl s vıkonem 277 Nizozemec Wil Besseling. Èeskı reprezentant Ondøej Lieser zapsal vısledek 288 a obsadil dìlené 44. místo, jeho krajan Stanislav Matuš neprošel cutem.

„K lepšímu umístìní chybìlo pár promìnìnıch puttù,“ zalitoval na webu Èeské golfové federace Lieser, kterı hned nabral smìr Ramsau do dìjištì dalšího turnaje Euram Bank Open.

Austrian Open byl prvním turnajem European Tour po ètyøech mìsících. Všichni zúèastnìní museli pøed pøíjezdem do Diamond Country Clubu u Vídnì projít testy na koronavirus. Bìhem turnaje museli dodržovat bezpeènostní zdravotní a hygienická opatøení. Teï bude golfovı restart v Rakousku pokraèovat, i s obìma Èechy se zaèíná ve støedu.

Turnaj Austrian Open v Atzenbruggu

- souèást série European Tour (dotace 500 tisíc eur)

Par 72: 1. Warren (Skot.) 275 (66+69+70+70), 2. Schneider (Nìm.) 276 (69+69+69+69), 3. Besseling (Niz.) 277 (68+69+74+66), 4. García (Šp.) 278 (70+67+69+72), Howie (JAR) 278 (66+69+74+69), Syme (Skot.) 278 (67+70+69+72) a Van Driel (Niz.) 278 (71+65+70+72), ...44. Lieser 288 (72+68+76+72), 92. Matuš (oba ÈR) neprošel cutem.

Football news:

In Valencia, a coronavirus was detected in two people
And yesterday we also played football. The Copenhagen Keeper made 13 saves, Lukaku scored in the drop, Brunu dragged Manchester United into the semi-finals
Daniel Sturridge: I was Bursting with excitement when I saw the Liverpool players celebrate the championship
Southampton midfielder Schweinsteiger passed the examination before transfer to Tottenham
Jurgen Klopp: Tsimikas will fit perfectly in the Liverpool dressing room
Gradecki about the departure Bayer: Very disappointing. Let's try to win the Europa League next season
Barella about 2:1 with Bayer: We put to shame Inter's critics who doubted our unity