Czech Republic

Safari park přišel o rekordmanku mezi nosorožci i o její dceru v Africe

Samice Jessi se narodila ve Dvoøe Králové v roce 1984. Ve vìku 36 let patøila k opravdovım veteránùm a byla zdaleka nejstarší èlenkou dvorského chovu. Stala se absolutní rekordmankou v poètu odchovanıch mláïat. Tìch pøivedla na svìt osm, poslední se narodilo v roce 2015.

„Je nám líto každého zvíøete, o nìž pøijdeme. V pøípadì Jessi ovšem musíme pøipomenout, že šlo o zcela neobyèejnou samici, jejíž pøínos pro dvorskı safari park je obrovskı. Bez nadsázky se dá mluvit také o její zásadní úloze v záchranì nosorožcù èernıch pøímo v Africe,“ uvedl øeditel safari parku Pøemysl Rabas.

„Kadaver Jessi darujeme Národnímu muzeu v Praze,“ dodal mluvèí zoo Michal Šastnı.

„Díky svım rodièùm a potomkùm vlastnì tvoøila pomyslnı oblouk mezi zvíøaty odchycenımi v Africe a zvíøaty, která se nám podaøilo vrátit zpátky a která se v Africe už dokonce rozmnožují. Jessi tak byla i jakımsi symbolickım spojníkem mezi historií a souèasností našeho safari parku,“ doplòuje Pøemysl Rabas.

Matkou Jessi byla samice Jimmi, která byla do Dvora Králové na zaèátku 70. let pøivezena pøímo z odchytu v Africe nedaleko keòského národního parku Tsavo.

Jessinım prvním mládìtem se stal v roce 1991 sameèek Jacob a následovalo pìt dalších zdravıch mláïat. V roce 2012 Jessi bohužel porodila svého sedmého potomka mrtvého a po tìžkém porodu mìla zdravotní problémy. Dokázala se však vzchopit a na zaèátku roku 2015 pøivedla na svìt své osmé mládì, zdravého sameèka. 

Uhynul i druhı z pìti dvorskıch nosorožcù v Africe

Jessi tak má velkou zásluhu na svìtovém vìhlasu Dvora Králové. Ten je i díky ní svìtovì nejúspìšnìjším chovatelem nosorožcù èernıch (jinak též dvourohıch) mimo Afriku.

V posledních letech mohl safari park kromì posilování populace v lidské péèi pokroèit díky štìdrosti sponzorù i k návratu nosorožcù do volné pøírody.

Tam se vrátila i nìkterá z mláïat Jessi. Patøí k nim samec Jamie, kterı se již v Tanzánii stal otcem sedmi mláïat. Ètyøi má s další dvorskou samicí, Deborou, tøi se samicemi dovezenımi do Tanzánie ze zoo ve Velké Británii.

Do Afriky pøesídlila i dcera Jessi, Jasmína. Ta ovšem uhynula koncem minulého roku, když podlehla zranìním, která utržila v potyèce se slonem. Pøíèinu smrti urèil podle ran na tìle veterináø a potvrdilo ji i další ohledání místa. Jde o nehodu, které se nedá v divokém prostøedí pøedejít a podobné pøípady jsou známy i z dalších africkıch zemí.

Uhynul také želvák

V dùsledku vleklıch zdravotních obtíží uhynul také samec želvy obrovské Jednièka. Se svımi odhadovanımi pøibližnì 60 lety patøil mezi vùbec nejstarší obyvatele safari parku a zároveò byl mezi zvíøaty, která do safari parku rovnìž pøišla v éøe Josefa Vágnera.

Football news:

Zlatan Ibrahimovic: Failure is part of success. If Zlatan can make a mistake, so can you
Goretzka pro 4:2 vs Borussia: Bayern deserved to win, although they did not enter the game well
Gundogan is the new Lampard. Pep's system made him the most productive midfielder in Europe
Barca midfielder Moriba: We never thought that the title race in La Liga was lost
Ignashevich about 1:2 with Chaika: Torpedo had enough chances for a confident victory
Holand escaped serious injury and will play against Sevilla
Inzaghi on 1:3 with Juventus: Lazio deserved much more