Czech Republic

S prezidentem jsme se shodli, že průmysl uzavřít nelze, řekla Schillerová

„Shodli jsme se, že není cesta uzavøení prùmyslu, kterı èiní zhruba 40 procent HDP,“ uvedla ministrynì.

Schillerová jednala s prezidentem o rozpoètu a seznámila ho s jeho parametry. V této souvislosti uvedla, že je na vıdajové stranì rozpoètu zhruba 87 miliard korun, které pùjdou na podporu podnikatelù a ekonomiky. 

„Jsou to peníze, které vystaèí zhruba do poloviny roku, pokud restrikce nebudou pokraèovat dále. Ale vìøím, že postupnì díky vakcinaci budeme moci zaèít ekonomiku otevírat,“ uvedla. Doplnila, že ministerstvo financí poèítá ve své prognóze s tím, že od poloviny roku bude ekonomika již plnì fungovat.

Novela zákona o státním rozpoètu, kterou Zeman v úterı podepsal, zvyšuje schodek z 320 na 500 miliard korun. Dùvodem zmìny rozpoètu je hlavnì promítnutí dopadù z daòového balíèku, napøíklad zrušení superhrubé mzdy a snížení zdanìní. Vláda také pøipravila návrh nového kompenzaèního bonusu pro podnikatele a potøebuje i další vıdaje na opatøení kvùli pandemii covidu-19.

Co se tıká novıch zpøísòujících opatøení Schillerová uvedla, že vláda je bìhem ètvrtka neschválí a ani nemùže. Kabinet opatøení projedná a pøipraví je. Schválit je ale mùže až po pøípadném prodloužení nouzového stavu, o kterém budou poslanci rozhodovat v pátek.

„My pøipravujeme omezení pohybu, zvažují se rùzné varianty, tedy zpøísnìní opatøení. V tuto chvíli o nich nemùžeme hlasovat, dokud neznáme právní rámec. Musíme mít jistotu, zda bude nouzovı stav, a pak mùžeme o opatøeních hlasovat,“ uvedla ministrynì. Proto je vláda podle ní pøipravena opìt zasednout v pátek po jednání Snìmovny nebo i o víkendu.

Po jednání s hlavou státu Schillerová také uvedla, že pokud Snìmovna neschválí prodloužení nouzového stavu, pak vláda zváží vyhlásit novı. Právnì i politicky je to jediná cesta, uvedla ministrynì.

Další možností je podle ní postupovat podle pandemického zákona, kterı by mohl od soboty platit a poslanci o nìm budou v pátek také jednat. Ten ale podle Schillerové neumožòuje zákaz shromažïování, setkávání nebo naøizování pracovních povinností.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies