Czech Republic

S penězi problém nebude. Čekejte stabilitu a levné úvěry, říká Michl z ČNB

Ze souèasné krize podle nìj Èesko vyjde silnìjší a dopad nynìjších karanténních opatøení na ekonomiku nebude tak drastický jako na jaøe.

Michl opírá své prognózy napøíklad o spotøebu elektøiny, která podle nìj v reálném èase odráží to, jak se ekonomice skuteènì daøí. „V dubnu byla spotøeba meziroènì o 13 procent nižší. V souèasnosti jsme v minusu 0,5 až jedno procento, takže od dubna jsme rostli a teï zøejmì opìt trochu spadneme,“ míní.

Aleš Michl

Ekonom a èlen bankovní rady ÈNB Aleš Michl v diskusním poøadu Rozstøel (10....

Vláda podobnì jako na jaøe omezila provoz mnoha služeb. Na rozdíl od první vlny však nezastavila prùmyslovou výrobu. „Exportní podniky jedou, proto by ekonomický pokles nemusel být tak hluboký jako ve druhém ètvrtletí. Pokud dostaneme epidemii pod kontrolu, pøíští rok mùžeme zase rùst,“ domnívá se Michl.

Mezi letošním èervnem a záøím navíc podle nìj vykázala èeská ekonomika rekordní rùst. Zda tomu tak skuteènì bylo, ukážou èísla Èeského statistického úøadu, které by mìl zveøejnit pøíští týden.

Podle Michla se souèasná situace liší od jara také tím, že o novém koronaviru víme mnohem víc, což se promítá i do byznysových modelù firem. „Musíme se smíøit s tím, že pøijdou rùzné vlny, nemusíme dìlat paniku. Pokud budou plné nemocnice, tak vzniknou polní nemocnice,“ øíká ekonom. Zklidnìní emocí je podle nìj cestou, jak mùže Èesko z nynìjší krize vyjít silnìjší.

Pøipouští však, že èást podnikù rok 2020 nepøežije. Podle krizového scénáøe ÈNB by se mohl podíl vyšplhat až na deset procent.

Státní dluh zatím není problém

„Na trhu jsou však ,zombie‘ firmy, které umìle udržují souèasná opatøení. Bylo by dobøe, aby zkrachovaly a uvolnily místo nìkomu jinému s nápadem,“ podotýká. Z tohoto dùvodu vládì doporuèuje, aby neprodlužovala napøíklad moratorium na úvìry. Pøi problémech se splácením by bylo lepší, kdyby se na øešení domluvil klient s bankou individuálnì.

Ani v nárùstu státního dluhu, který zpùsobí vládní podpora ekonomiky, nevidí Michl zásadní problém. „Dùležité je, jak se dluhy financují. A v souèasnosti je poptávka po èeských dluhopisech ètyøikrát vyšší než nabídka. Období rùstu pøijde a pak je potøeba opìt vyrovnat rozpoèet tak, jak jsme ho mìli poslední tøi roky,“ uvádí.

Díky rùstu by se podle nìj už napøesrok mohl státní dluh dostat pod hranici 44 procent hrubého domácího produktu Èeska, tedy na úroveò, na níž byl v roce 2012. S rozpoètem by navíc mohla do budoucna pomoci i samotná centrální banka.

„Máme obrovské devizové rezervy 130 miliard eur, na nich se dá hodnì vydìlávat. Døíve nebo pozdìji bych rád zahájil debatu, zda by zisk ÈNB nemìl být pøíjmem státního rozpoètu,“ vysvìtluje Michl. Zároveò však upozoròuje, že by bylo nutné nejdøív splnit zákonné podmínky a vytvoøit rezervní fond pro pøípad, že by se centrální banka dostala do ztráty.

Penzijní reforma je nutnost

Bez dodateèných pøíjmù se státní rozpoèet zøejmì v budoucnu neobejde. Michl v této souvislosti zmínil financování dùchodù a potøebu penzijní reformy. Peníze navíc budou nejspíš potøeba také ve zdravotnictví, i kvùli pøípravì na další možné virové vlny èi mutace.

Situaci z letošního dubna oznaèil èlen bankovní rady centrální banky za „ekonomické dno“. Tak prudký propad už podle nìj nehrozí, èasem se mùže hospodáøství pøizpùsobit a fungovat i s koronavirem. Jako pøíklad zmínil Hongkong, který už nìkolika epidemiemi prošel.

„Pokaždé je to o nìjakém krizovém managementu vlády a pøizpùsobení lidí a firem. I nás to pouèí, toto je zvládnutelná situace. Bohužel za cenu lidských životù, èehož lituji, ale ve finále nás to podle mì znaènì posílí,“ øíká Aleš Michl.

Football news:

Why is soccer called soccer in the United States (and not only there)? Is it true that this name was invented by the British?
Ole Gunnar Solskjaer: We look at Manchester United through the lens of history. We want to attack and dominate
Koeman on the crisis: We must help Barca in the name of our love for her. We need to think about what's best for the club
Bayer midfielder Bailey named son Leo Cristiano: This has nothing to do with football at all
Tuchel after 2:2 with Bordeaux: I always protect the players, but I refuse to do this. You can't play matches of this level
Ole Gunnar Solskjaer: Any decision I make is for the good of Manchester United. The main thing is the result
Mourinho on Tottenham: We don't have the same conditions as some clubs. They create a crazy market