Czech Republic

Rychetský: Uzavření hranic pro vycestování bylo protiústavní

Kabinet Andreje Babiše (ANO) doèasnì zavøel hranice od 16. bøezna po vyhlášení prvního nouzového stavu. Zakázal tehdy nejen vstup cizincù do zemì, ale také vıjezd èeskıch obèanù do zahranièí.

„V jednom okamžiku (vláda) zavøela hranice a nikdo nesmìl vycestovat z Èeské republiky. Tak to je absolutnì protiústavní. Vláda mùže v té krizové situaci zavøít hranice, ale pro návrat nebo pro pøíjezd do zemì. Ale my máme v ústavì, z dùvodù, které si jenom starší lidé pamatují, na ten totalitní režim, my máme vıslovné ustanovení, že nikomu nelze bránit v tom, aby tuto zemi opustil,“ øekl Rychetskı na dotaz, zda mìl pøi nynìjší koronavirové krizi nìkdy pocit, že vláda sešla ze správné cesty a Ústavní soud by mìl zasáhnout.

Podotkl, že nouzovı stav se v podstatì hodí každému kabinetu, nebo mu vždy otvírá široké možnosti pro rùzné zásahy. Soudí, že spravedlnost za nouzového stavu a podobnıch mimoøádnıch situací je ochromená, nebo musí dodržovat procesní pravidla a nemá možnost jednat rychle.

Neèekal, jak vıraznì se zmìní polistopadovı étos, pøestože øekl, že oèekával, že nevydrží navìky. „Já jsem neèekal, že mùžeme mít po listopadu jako pøedsedu vlády takového èlovìka, jakého máme dnes z hlediska jeho minulosti. To jsem si myslel, že už definitivnì skonèilo,“ øekl v narážce na Babiše, kterı se dlouhodobì soudí kvùli své údajné spolupráci s totalitní Státní bezpeèností (StB).

Podle archivních dokumentù byl Babiš od roku 1982 tajnım spolupracovníkem StB. Babiš to odmítá a vede kvùli tomu soudní spor na Slovensku. Tamní nižší soudy mu nejprve daly za pravdu, po zásahu ústavního soudu ale Babišovu žalobu, že je evidován jako agent neoprávnìnì, zamítly. Premiér podal ústavní stížnost, loni v listopadu jí slovenskı ústavní soud v podstatné èásti vyhovìl a slovenské soudy se kauzou budou muset znovu zabıvat.

„Zeman podléhá i xenofobním postojùm“

Rychetskı, nìkdejší spolustraník Miloše Zemana, také kritizoval poslední smìøování prezidenta. „Mì trápí to, že èlovìk, kterého jsem poznal jako nepochybnì liberálnì založeného humanistu, už nìkolik let podléhá rùznım témìø nìkdy i xenofobním postojùm takovım, øeknìme populistickım,“ øekl.

Dodal, že když Zeman bojoval o zvolení v pøímé volbì, myslel si, že nìkterá svá veøejná tvrzení øíká jen proto, aby byl zvolen.

„Veøejnost podléhá rùznım populistickım zkratkovitım sloganùm a každı, kdo chce pøímou volbou získat funkci prezidenta, se k nim musí uchılit. To je tragédie pøímé volby. Když v tom ale pokraèoval po druhém zvolení a pokraèuje obèas, tak mnì je to nesmírnì líto,“ uzavøel Rychetskı.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years