Czech Republic

Rybáři vylovili z Bečvy 40 tun uhynulých ryb, odklízení skončilo

Odborníci se nyní zamìøují na to, jak mají vrátit zpìt do øeky život. Zneèištìní zaznamenali rybáøi v Beèvì v úseku od Chorynì na Vsetínsku po Pøerov. Podle Povodí Moravy koncentrace látky klesla natolik, že již nepøedstavuje riziko. Pøerov dnes proto zrušil doporuèení tıkající se odbìru vody z øeky a dalšího jejího obecného užívání.

Okolnosti ekologické havárie se dnes øešily v Pøerovì, na jednání byl ministr životního prostøedí Richard Brabec, zástupci kraje, rybáøského svazu a Èeské inspekce životního prostøedí (ÈIŽP). Øešili pøedevším možnosti pomoci.

 „Pøislíbili jsme, že ministrovi do deseti dnù pošleme už napøíklad konkrétní vıši škody, ale hlavnì návrh z naší strany tıkající se postupné sanace vzniklé ekologické havárie. Sanace škod se musí øešit postupnì. Nejprve musíme zjistit, zda je øeka životaschopná, a poté postupnì øešit zarybnìní,“ doplnil Kocián.

Na pøípadu masivního úhynu ryb v Beèvì policisté pracují. Dnes uvedli, že vyústìní kanálu, ze kterého se kyanid do Beèvy dostal, je v katastru Juøinky, èásti Valašského|Meziøíèí. Viník se stále hledá.

INFO.CZ: Beèvu otrávila firma z areálu rožnovské Tesly

Web INFO.CZ v této souvislosti informoval, že pùvodcem otravy je s nejvìtší pravdìpodobností nìkterá z firem v areálu bıvalé rožnovské Tesly. Podle informací INFO.CZ tam už zasahovala policie. 

Areál je témìø 20 kilometrù od místa otravy u Valašského Meziøíèí, ale spojuje je 16 kilometrù dlouhé odpadní potrubí, které ústí v katastru obce Juøinka.

V souvislosti s otravou øeky padlo již nìkolik trestních oznámení. Starosta Hranic Jiøí Kudláèek dnes podal další trestní oznámení pro podezøení ze spáchání trestného èinu obecného ohrožení kvùli postupu ÈIŽP. 

Vytıká jí, že rybáøi i dobrovolníci pracovali nìkolik dní bez ochrannıch pomùcek, nièím nezabezpeèeni a nijak neochránìni v prudce jedovatém kyanidu. ÈIŽP to odmítá. 

„Inspektoøi ÈIŽP nepochybili ani pøi práci s ochrannımi pomùckami, ani v postupu zvládání havárie na øece Beèvì. Ten je jasnì dán zákonem. Inspekce není podle vodního zákona ta, která je kompetentní k øízení prací pøi zneškodòování havárií. Inspekce nepochybila a ani nic nezanedbala,“ øekla mluvèí inspekce Radka Nastoupilová.

Kontaminace se objevila minulou nedìli mezi Choryní a Lhotkou nad Beèvou na Vsetínsku. Postupovala pøes Hustopeèe nad Beèvou a Teplice nad Beèvou k Hranicím a poté k Lipníku nad Beèvou a Pøerovu, kde se zastavila v nadjezí. Riziku pro zasažení øeky Moravy, do které se Beèva vlévá, se snažilo systematicky zabránit i Povodí Moravy zvıšením odtokù z nádrží Slušovice a Fryšták. 

Ke zlepšení situace pøispìl i d隝. Povodí ho využije i k doplnìní zásob vody v nádržích, které pøispìly k likvidaci ekologické havárie. Vıskyt kyanidù v Beèvì znamená jednu z nejvìtších ekologickıch havárií posledních let na Moravì.

Football news:

Arteta about 0:1 with Leicester: I Don't know why the hell our goal was canceled. It is difficult to create space when 10 people are sitting behind the ball line
Rodgers on 1-0 with Arsenal: Leicester deserved to win. Vardy is a world-class player
Juve without Ronaldo could not beat Verona and Crotone in Serie A
Vardy has scored 11 goals in 12 games against Arsenal in the Premier League. Only Rooney has more
15,000 Teddy bears were planted at the Heerenveen match as part of a campaign to fight cancer. Toys sold for 230 thousand euros
Adidas and Pharrell Williams have reinvented the old forms of Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Bayern Munich and Juve. The design is hand-made and celebrates imperfection
Barcelona filed a complaint about the refereeing of the match with Real Madrid to the Spanish football Federation