Czech Republic

Rvačka o peníze a kompenzační bonus. Babiš splnil podmínku komunistů

Také spoleèníci malıch spoleèností s ruèením omezenım by mìli podle vládní novely dostávat stejnì jako osoby samostatnì vıdìleènì èinné kompenzaèní bonus 500 korun dennì.

Mechanismus, podle kterého je kompenzaèní bonus koncipován jako vratka danì sdílené mezi stát, obce a kraje, kritizují samosprávy i opozice. Ohrozí podle nich investice obcí.

Senátoøi chtìjí zmìnit zdroj penìz pro vıplatu bonusu, kterı by se mìl podle horní komory hradit pøímo ze státního rozpoètu. Schillerová v reakci varovala, že jde o neproveditelnı návrh, kterı by podle ní znamenal zastavení vyplácení kompenzaèního bonusu, protože by to nemohla jakožto dotaci ze státního rozpoètu administrovat Finanèní správa, které pøitom podávají OSVÈ žádosti o vyplácení bonusu. Peníze už dostalo 700 000 OSVÈ, jimž byla vyplacena èástka kolem 15 miliard. 

Komunisté nadiktovali podmínku Babišovi

Návrh usnesení od KSÈM

Poslanecká snìmovna žádá vládu o pøedložení

a) návrhu øešení vıpadku pøíjmù sdílenıch daní v souvislosti s vıskytem koronaviru SARS-CoV-2 u obcí do 3 tisíc obyvatel

b) návrhu finanèního zajištìní investièních akcí obcí a krajù v letech 2020 a 2021 v souvislosti s vıpadkem daòovıch pøíjmù minimálnì v rozsahu 15 miliard korun

a to v termínu do 16. 6. 2020.

Komunisté jsou pøipraveni vládì ANO a ÈSSD s prosazením návrhu pomoci. Chtìjí ale podle pøedsedy Vojtìch Filipa po premiérovi Andreji Babišovi jasnou garanci, že obce nepøijdou o své peníze.

„Návrh Senátu pøichází pozdì a Senát není odpovìdnı za rozpoèet. Zároveò nechceme, aby trpìla jakákoli obec,“ øekl Filip. Komunisté navrhli pøijmout usnesení Snìmovny, které to obcím zaruèí. A Filip o tom jednal s premiérem Babišem.

Usnesení, jímž komunisté podmínili podporu vládního návrhu kompenzaèního bonusu pro majitele malıch eseróèek, naèetla šéfka rozpoètového vıboru za KSÈM Miloslava Vostrá a Snìmovna to schválila.

ÈSSD se spojila s opozicí proti ANO a KSÈM

Situaci zkomplikovala nìkolik hodin trvající diskuse o bodu nazvaném „Kompenzace za snížení daòovıch pøíjmù obcí a krajù“. To navrhl místopøedseda sociální demokracie Ondøej Veselı.

Prosadil nejprve s pomocí celé opozice o pouhı jeden hlas, aby vláda do konce èervna pøedstavila návrh, jak nahradí obcím 10 miliard korun a krajùm 6 miliard korun. Pro to nebylo hnutí ANO, KSÈM a tøi sociální demokraté Antonín Stanìk, Jan Birke a šéf strany Jan Hamáèek, kteøí nepodpoøili návrh svého stranického kolegy Veselého a hlasovali loajálnì ke spojenectví s ANO a KSÈM.

Když poslanec hnutí ANO Jan Richter zpochybnil vısledek hlasování, šéf poslancù TOP 09 Miroslav Kalousek požádal o pùlhodinovou pøestávku kvùli pøezkoumání záznamu kamer, zda poslanec ANO vùbec byl v sále, když zpochybnil vısledek svého hlasování.

Kontrola záznamu prokázala, že poslanec ANO celou dobu sedìl na svém místì. „Vidìl jsem to na vlastní oèi,“ musel uznat Kalousek. Napodruhé už si ANO a komunisté vısledek hlasování pohlídali a návrh Veselého neprošel, když jim znovu pomohli ètyøi sociální demokraté vèetnì Hamáèka.

Budeme to obcím kompenzovat, slíbil Hamáèek

Ministr vnitra a pøedseda ÈSSD Jan Hamáèek ve Snìmovnì slíbil, že obcím budou vıpadky z jejich pøíjmù po pøijetí kompenzaèního bonusu pro spoleèníky malıch eseróèek v pùvodní vládní verzi kompenzovány.  „Rozumím, že obce mají obavy, jak to bude dál s jejich pøíjmy,“ øekl Hamáèek.

Pøíslušnı návrh podle nìj vláda projedná už pøíští tıden, kam ho má pøinést ministrynì pro místní rozvoj za ANO Klára Dostálová.

Jinı recept vládì nabídl šéf poslaneckého klubu ODS a první místopøedseda strany Zbynìk Stanjura.

„Pokud v pondìlí rozhodnete, že z vládní rozpoètové rezervy uvolníte tìch 15 miliard, zhruba 10,5 miliardy pro obce, 4,5 mld. na kraje, tak pøíští tıden to mají hejtmani a jejich zastupitelstva, starostové na úètì, a problém je vyøešen,“ øekl ve Snìmovnì Stanjura. Nechápe, proè by mìla vláda rozdìlovat peníze obcím formou dotací.

Vláda vydírá obce a kraje, øekl Jakob z TOP 09

Proti vládnímu návrhu zákona vystartovaly opozièní strany. „Vláda si bere obce za rukojmí a vydírá obce a kraje,“ kritizoval vládu za pøístup ministrynì financí Aleny Schillerové místopøedseda TOP 09 Jan Jakob.

„Paní ministrynì pouze vyhrožuje. Kde je vùle, tam je i cesta,“ odvìtil Jakob na otázku iDNES.cz, zda se neobává zastavení vyplácení kompenzaèního bonusu, jak naznaèila Schillerová.

„Už dnes mají obce problém s vıpadky pøíjmù,“ podpoøila senátní verzi zákona místopøedsedkynì STAN Vìra Kováøová.

„Cílem je vyhladovìt obce a ovládat je skrze dotace,“ vytkla vládì Kováøová. Pøitom by podle ní staèilo, kdyby vláda øekla, že dá obcím tisíc korun na jednoho obyvatele a krajùm ètyøi stovky na jednoho obèana.

Vzít obcím miliardy korun podle pøedsedy KDU-ÈSL Mariana Jureèky ohrožuje øadu pracovních míst. „Chceme, aby stát vyplácel kompenzaèní bonus a neožebraèoval mìsta a obce,“ øekl místopøedseda KDU-ÈSL a šéf poslaneckého klubu Jan Bartošek.

Poèet osob s covid-19 dle krajù

2054

1054

181

662

453

537

200

196

287

185

531

739

367

1531

Football news:

Solskjaer on Southampton's 96th-minute goal: Manchester United won a lot of games like this. This is football
Inter came in second place in Serie A. Juventus has 8 points more, with 6 more rounds to play
Maguire on the draw with Southampton: We controlled the game and did enough to win
Maradona could become the face of the world Cup-94 for 100 million dollars. Diego refused – the contract required him to take American citizenship
Benzema scored his 19th La Liga goal. Messi Has 22
Belotti is the first Torino player in 43 years to score at least 15 goals in two consecutive seasons
Martial became the tenth Manchester United player to score 50 goals in the Premier League