Czech Republic

Ruttův odkládaný návrat, Palátův gól. Tampa nepanikaří, těší trenéra

Rutta hrál naposledy zaèátkem srpna v pøípravné èásti, která rozhodovala pouze o pozici nasazení do play off. Ze sestavy pro vyøazovací èást vypadl, nebo mu kvùli dlouhodobému zranìní chybìla potøebná forma. Vždy v základní èásti se objevil naposledy 4. února.

A tak 30letı bek èekal. Dlouhé tıdny vyhlížel šanci, jež pøišla právì teï. Rovnou ve finále Stanley Cupu.

Trenér Jon Cooper o nìm pøemıšlel už dlouho, ale Tampa vyhrávala a on nevidìl dùvod sahat do úspìšné sestavy. Než pøišla úvodní finálová prohra s Dallasem 1:4.

„Vycítili jsme okamžik, kdy by mohl vyniknout,“ øekl Cooper. „Doteï se vìci vyvíjely dobøe, takže jsme sestavu nemìnili, i když je Jan už dlouho zdravı. Ale vìdìli jsme, že pokud se vrátí, bude v pohodì.“

A Rutta nezklamal.

V øeèi èísel odehrál 15,5 minuty, úèastnil se oslabení, jednou vystøelil na bránu, rozdal dva hity a tøi pokusy soupeøe zblokoval.

„Pár støídání mu to trvalo, ale nakonec udìlal vše, co jsme po nìm žádali. Ostatnì už v základní èásti nám velice pomáhal, s Victorem Hedmanem (nejdùležitìjší bek Lightning) strávil na ledì spoustu èasu,“ dodal Cooper.

Hypoteticky se tak i Ruttovo jméno mùže objevit vyryté na Stanley Cupu. Doteï nesplòoval kritéria, nebo neodehrál více než polovinu utkání v základní èásti. Druhım kritériem je pak právì alespoò jeden start ve finále play off.

K poháru má ovšem Tampa stejnì daleko jako Dallas, obìma celkùm chybìjí tøi vítìzství.

K první finálové vıhøe potøebovala Tampa pøedevším vıbornou úvodní tøetinu, floridskı tım vstøelil všechny branky mezi 12. a 16. minutou.

„To bylo obrovskı dùležité. Tvrdì jsme bojovali, abychom vyhráli. Líbí se mi, jak držíme pøi sobì,“ povídal po zápase støelec druhého gólu Ondøej Palát.

Celkem jich v play off dal už devìt. Za lídry celého play off Braydenem Pointem, Boem Horvatem (jeho Vancouver už nehraje) a Joem Pavelskim zaostává o jedinou trefu.

„Mìl jsem pøed sebou odkrytou branku, to bylo snadné,“ vrátil se k využité pøesilovce Palát. „Už jsem Kuèerova takhle vidìl nahrát hodnìkrát, byl jsem pøipravenı.“

I když se Tampa ve zbytku hry už neprosadila a Dallas naopak snížil na rozdíl jediné branky, všichni prı zùstávali v klidu. 

„Chlapi vùbec nepanikaøili. To je pøístup! Vìdí, co mají dìlat,“ pochvaloval si kouè Cooper.

Nejcennìjší hokejovou trofej na svìtì dosud vyhrálo 26 Èechù. Letos se jejich poèet rozšíøí o dva. Za Dallas hraje momentálnì zranìnı centr Radek Faksa. Právo na Stanley Cup má i bek Roman Polák, pøestože se rozhodl z rodinnıch dùvodù letní dohrávku NHL neabsolvovat a upsal se Vítkovicím. V základní èásti však odehrál dostateènı poèet duelù.

Football news:

Pirlo is the 3rd coach in the history of Juve to win a debut away match in the Champions League, after Capello and Lippi
Georginho Wijnaldum: Pickford went for an idiotic tackle. In matches with Everton, this often happens
Cech is included in Chelsea's Premier League bid. He ended his career as a player in the summer of 2019
Chiellini is in 3rd place for Juventus in the Champions League. Only Buffon and Del Piero played more
Eric ten hag: Liverpool is the best team in the world. But the game with Aston Villa showed that they are not perfect
Wenger on Ozil: Creative players need to be Supported. Mesut - outstanding player, champion
Nyom wouldn't jump on Suarez or Ramos like he did on Fati. Ex-Alaves player ELA about Getafe defender