Czech Republic

Ruští piloti nad Baltem jsou agresivnější, říká šéf švédského letectva

Švédsko je neutrální zemì, ale od ruské anexe Krymu má s NATO užší partnerské vztahy. Myslíte, že Švédsko mùže nìkdy vstoupit do Aliance?
Švédsko jako neutrální stát spolupracuje s ostatními zemìmi na posilování bezpeènosti v našem okolí. Jsme èleny Evropské unie a jako takoví musíme plnit svùj závazek.

Carl-Johan Edström

Velitel švédskıch vzdušnıch sil Carl-Johan Edström

Generálmajor a velitel švédského letectva. Do armády vstoupil v roce 1988. Jako pilot pùsobil na základnì F 21 na letišti Luleå v severním Švédsku. Velel 212. stíhací divizi, známé také jako „Dalton“.

Bìhem švédského zapojení do spojenecké operace Unified Protector nad Libyí v roce 2011 velel švédskému leteckému kontingentu s letouny Gripen. Švédské stroje se tam zapojily do prùzkumnıch misí. V Afghánistánu pak pùsobil jako hlavní poradce pro leteckı vıcvik.

Jeho pilotní pøezdívka zní „Klute“, po vesnici Klutmark, kde vyrùstal. Létal se stroji Viggen a Gripen.

Od roku 1994 jsme èleny programu NATO „Partnerství pro mír“ a v posledních dvou letech jsme prohloubili spolupráci s touto aliancí jako stát, jemuž byl udìlen status partnera s rozšíøenımi možnostmi (Enhanced Opportunities Partner).

Zúèastnili jsme se nìkolika cvièení NATO, jejichž cílem bylo zvıšit interoperabilitu našich sil. V minulıch letech jsme rovnìž pøispívali svımi schopnostmi do misí. Co se tıèe pøípadného èlenství – to je politická otázka.

Situace nad Baltem se zdá bıt v poslední dobì napjatìjší. Vidìli jsme, že ruské bojové letouny narušily vzdušnı prostor Dánska a pøedtím Finska.
Je dùležité mít silné a schopné letectvo, které je pøipraveno zajistit zájmy vaší zemì a stabilizovat situaci, aby se napìtí nezvyšovalo.

I švédští letci mají se stále asertivnìjšími ruskımi piloty dost zkušeností. Známá jsou setkání, kdy ruské stroje prolétají v tìsné blízkosti švédskıch letounù, zamìøují v bojovém módu nebo velmi blízko odpalují klamné cíle proti tepelnì navádìnım støelám.
Mùžeme vidìt zmìnu v jejich chování, které je agresivnìjší, a pøitom ne vždy používají transpondéry, což je pro civilní leteckou dopravu skuteènì nebezpeèné. Vzdušnı prostor nad Baltskım moøem je oblast se znaènì vysokou hustotou provozu.

Máte osobní zkušenost? Mùžete ji popsat?
Své osobní zkušenosti nemohu podrobnìji rozebírat, ale v minulosti jsem vzlétal jako hotovostní pilot se stíhaèkami Viggen i Gripen, když došlo k narušení švédského území ze strany jinıch státù. Jako pilot musíte bıt pøipraveni rychle reagovat, pokud to ochrana vaší zemì vyžaduje.

Jak je tìžké chránit vzdušnı prostor tak rozlehlé zemì?
Švédsko je velká zemì, ale její vzdušné síly díky inteligentnímu využívání rùznıch prostøedkù dokážou chránit její vzdušnı prostor 24 hodin dennì, 7 dní v tıdnu, 365 dní v roce.

Moøe, lesy, ohromné vzdálenosti a strategickı Gotland...
Švédské ozbrojené síly mají na ostrovì Gotland trvale dislokované vojenské jednotky od roku 2018, kdy byl obnoven Gotlandskı pluk.

A co arktické oblasti?
Z globálního hlediska je Arktida velmi zajímavou oblastí, která èásteènì prochází transformací. Led taje, a tím otevírá plavební dráhy pro lodì. Bedlivì sledujeme zmìny probíhající v této oblasti a jejich dopady na obranu Švédska.

Kupujete protivzdušné systémy Patriot. Je Rusko hrozbou?
Bezpeènostní situace v našem okolí se v posledních letech zmìnila a v budoucnu bude ménì pøedvídatelná. Švédsko se proto musí soustøedit na zvıšení operaèních schopností, aby se dokázalo vyrovnat s celou škálou konfliktù, od krizí (šedá zóna) až po vojenskı útok na Švédsko. Se systémem Patriot propojenım s našimi národními senzory získáme silnìjší a robustnìjší protivzdušnou obranu.

V dobách studené války mìly švédské vzdušné síly propracovanou strategii leteckıch základen po celé zemi, což Moskvì ztìžovalo znièení celé flotily letounù pøi pøekvapivém útoku. Mnohdy za záložní dráhy sloužily dálnice èi cesty mezi hustımi lesy. Zaznamenal jsem, že švédští piloti znovu takové dovednosti, jak pøistát èi odstartovat z dálnice, trénují.
Ano, tenkrát jsme používali rozptılené základny, a poøád je používáme. Jsou souèástí naší taktiky a snižují riziko ztráty našich nejdùležitìjších prostøedkù urèenıch pro plnìní úkolù obrany vzdušného prostoru.

Gripen je pro takové úèely konstruován. Je to i u nové verze E/F?
Co se tıèe vzletu ze silnièních (váleènıch) základen a pøistávání na nich, máme na Gripen E stejné operaèní požadavky. Obecnì se budeme stále držet naší operaèní koncepce spoèívající v rozptılení prostøedkù, abychom zvıšili pravdìpodobnost zachování svıch operaèních schopností v èase.

Jaká je podle vás budoucnost nadzvukovıch bojovıch letounù? Lze si už pøedstavovat autonomní bezpilotní stroje, nebo podle vás bude èlovìk-pilot stále nepostradatelnı prvek?
Švédské letectvo bude pøedstavovat v našem regionu relevantní sílu i v pøíštích letech. Jeho hlavním úkolem je ochrana proti nepøátelskım vzdušnım silám, tzv. DCA – Defensive Counter Air. Dnes používáme pilotované stíhaèky, ale v budoucnu se budeme muset zabıvat i otázkou, zda by se pro plnìní tìchto úkolù nedaly použít i bezpilotní platformy. Švédsko a Velká Británie napøíklad loni uzavøely dohodu (memorandum o porozumìní), v jejímž rámci budou zkoumat možnosti spoleèného vıvoje schopností budoucích bojovıch letounù (Future Combat Aircraft Capabilities - FCASC).

Football news:

Troy deeney: I was called a black asshole, and social media said it wasn't racist. Do companies even want to change this?
Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League
The Catalan authorities refused to postpone the referendum on a vote of no confidence in Bartomeu. It will be held on November 1-2
La Liga President on Messi's departure: It won't be a drama for us. And his reputation will suffer
Ronaldo is a fan of the UFC. Rooting for Khabib, training with Conor, signed up for all the top fighters