Czech Republic

Rusové chystají vyhoštění českých diplomatů, počet zatím není znám

„Standardním postupem je reciprocita. To znamená, že my oèekáváme, že bude z Ruské federace vyhoštìn obdobnı poèet našich pracovníkù,“ øekl Hamáèek s tím, že èeská diplomacie již podnikla všechny kroky, aby na to byla pøipravena.

O vìci s pøedstihem spravil velvyslance Èeské republiky v Rusku Vítìzslava Pivoòku. Ten byl ve støedu v Praze.

„V tìchto chvílích již probíhá komunikace mezi ruskou stranou a Ministerstvem zahranièních vìcí ÈR a ty informace postupnì z ruské strany pøicházejí,“ øekl Hamáèek, kterı je nyní povìøenım ministrem zahranièí. „Tu èíslovku ještì ne, ale to, že již Rusové pøistoupili k pøípravì vyhoštìní, to potvrdit mohu,“ odpovìdìl na dotaz, jestli již mùže potvrdit vyhoštìní osmnácti èeskıch diplomatù.

Mluvèí ruského ministerstva zahranièí Marija Zacharovová už v sobotu uvedla, že „Èeská republika dobøe ví, jaké dùsledky mùže po vyhoštìní 18 ruskıch diplomatù oèekávat“. „Praha dobøe ví, co bude následovat po takovıchto fintách,“ øekla také.

„Musíme bıt pøipraveni na to, že Rusové zareagují. Samozøejmì by bylo logiètìjší, kdyby pøi té reakci vzali v potaz velikost naší ambasády a jejich, nicménì je to vìc, kterou si rozhoduje ruská strana, a my s ní budeme muset nìjak pracovat. Vzhledem k tomu, že jsme vìdìli, že k tomu pøistoupí, jsme se na to pøipravili,“ øekl Hamáèek.

Premiér Andrej Babiš v sobotu oznámil, že èeské bezpeènostní složky mají dùvodné podezøení, že do nièivého vıbuchu munièního areálu ve Vrbìticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni pøíslušníci ruské tajné služby. Na mimoøádné tiskové konferenci prohlásil, že Èesko je svrchovanı stát a musí na toto bezprecedentní zjištìní reagovat.

Èesko kvùli tomu vyhostí 18 pracovníkù ruského velvyslanectví v Praze, kteøí byli identifikováni jako èlenové ruskıch zpravodajskıch služeb. Èesko musí opustit do 48 hodin, øekl vicepremiér, ministr vnitra a povìøenı ministr zahranièí Jan Hamáèek. Ruští politici v prvních reakcích oznaèili tvrzení èeskıch vládních politikù za absurdní.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude