Czech Republic

Rusko proniká do státní správy, Čína jde po technologiích, varují Slováci

„Pøíslušníci ruskıch zpravodajskıch služeb, pùsobící na území SR pøevážnì pod diplomatickım krytím, usilovali o infiltraci do ústøedních orgánù státní správy a bezpeènostních složek a o získávání spolupracovníkù v energetické a vojenské oblasti,“ napsala SIS.

Zprávu zveøejnila v pátek po projednání materiálu v Národní radì. Podobné aktivity sledovala též pøedloni. Tajná služba také bez bližších podrobností uvedla, že ruští zpravodajci se snažili na odbornıch akcích kontaktovat osoby s pøístupem k citlivım utajovanım informacím z prostøedí EU a NATO a také osoby blízké slovenskım ústavním èinitelùm.

Slovensko v srpnu oznámilo vyhoštìní tøí ruskıch diplomatù, což zdùvodnilo tím, že vykonávali èinnost v rozporu s Vídeòskou úmluvou o diplomatickıch stycích. Podle slovenskıch médií pracovali pro ruské tajné služby.

Pùsobení èínskıch zpravodajcù SIS zaznamenala pøedevším v souvislosti s pøedstaviteli vıznamné èínské telekomunikaèní spoleènosti. Neuvedla, zda šlo o firmu Huawei, kterou napøíklad Spojené státy vylouèily z budování mobilní sítì páté generace.

V rámci propagandy a podobnıch aktivit Slovensko podle SIS èelilo kampani cizích mocností s cílem oslabit politickou soudržnost EU a NATO. 

„Zahranièní aktéøi se zamìøovali na ovlivòování elit, odborné veøejnosti a obyvatelstva se zámìrem vyvolávat nedùvìru v uvedené mezinárodní organizace a zpochybòovat ochotu spojencù naplòovat závazek solidarity vyplıvající z èlenství v tìchto organizacích,“ napsala slovenská tajná služba. 

Doplnila, že hlavním zdrojem kampaní na diskreditaci EU a NATO byly ruské zdroje a že ruská propaganda do znaèné míry zneužívala proruské sympatizanty.

Za riziko èínskıch propagandistickıch aktivit zase oznaèila SIS jejich propojení na èínské zpravodajské služby. Podle ní komunistická strana Èíny využívá ke svım operacím v zahranièí rozsáhlou sí organizací, jejichž úkolem je vytváøení pozitivního obrazu o Èínì a jejím politickém zøízení.

SIS také upozornila pøíslušné úøady i na pašování cigaret a jiného zboží z Ukrajiny na Slovensko, na nìmž se patrnì podíleli také uplacení pøíslušníci policie a finanèní správy v obou zmínìnıch zemích. Vìtší èást pašovanıch cigaret byla následnì vyvezena do jinıch èlenskıch zemí EU.

Football news:

In 2010, Pirlo negotiated with Barca. The main playmaker of the generation was ready to go to Pep even in the rotation
Chugainov about Loko in the Champions League: there are Chances to get out of the group. The team looks confident and worthy
Bayern and Alaba failed to agree a new contract for the third time
Atalanta and Ajax showed smart football: a lot of traps and subtle changes on the move
Vadim Evseev: I liked the locomotive for its boldness. Not afraid to play football, well done
Barcelona may sign PSV forward malen if the deal for Depay fails
Pickford hired bodyguards because of fan threats after van Dijk's injury