Czech Republic

Rusko hrozí Čechům další odvetou. Na každý váš krok přijde odpověď, varuje

Obvinìní Ruska ze zapojení do explozí v munièním skladu ve Vrbìticích v roce 2014 znovu oznaèila za absurdní. „Moc dobøe vìdí a musejí to vzít na vìdomí, že budeme reagovat. Èím víc destruktivních krokù budou podnikat, tím víc se jim toho v odpovìdi dostane,“ øekla Zacharovová.

Mluvèí ministerstva uvedla, že èeské vedení nebylo po sedm let od vıbuchu v areálu munièních skladù ve Vrbìticích schopné pøijít s vysvìtlením toho, co se tam pøed sedmi lety stalo. „Jen nìkolik málo dní, ihned po soustøedìném útoku Západu, kdy byli vyhoštìni ruští diplomaté z USA a Polska (...) se Praha rozhoupala a zveøejnila verzi,“ prohlásila Zacharovová.

Mluvèí zopakovala, že stanovisko èeské vlády o vıbuchu ve Vrbìticích považuje za absurdní. „Ta verze se po dvou dnech prohıbá pod takovım množstvím fejkù a lží ze strany oficiálních èeskıch pøedstavitelù, že se mi chce zdùraznit - takovou absurditu jsme už dlouho nevidìli,“ uzavøela diplomatka.

Èeská vláda v sobotu oznámila, že se rozhodla vyhostit 18 pracovníkù ruské ambasády v Praze, identifikovanıch jako ruští zpravodajci, v souvislosti s podezøením na podíl ruskıch služeb na vıbuchu v munièním areálu ve Vrbìticích v roce 2014. 

Pøi explozi zahynuli dva zamìstnanci. Moskva v nedìli v odvetném kroku vyhostila 20 pracovníkù èeské ambasády. Zacharovová tento krok oznaèila za adekvátní reakci na „agresivní a nepøátelské kroky ze strany Èeska“.

Èeská republika v úterı o dùvodech vyhoštìní 18 pracovníkù ruské ambasády a následném ruském reciproèním kroku informovala na zasedání Severoatlantické rady spojenecké zemì NATO. 

Podle èeského velvyslance Jakub Landovského tam Èesko podìkovalo spojencùm za dosavadní projevy solidarity a požádalo o spoleèné prohlášení na úrovni NATO. Èeští velvyslanci v èlenskıch zemích Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO) se mají obrátit na vlády a požádat spojence o solidaritu a kolektivní akci, øekl dnes vicepremiér a povìøenı ministr zahranièí Jan Hamáèek (ÈSSD). 

Mimo jiné Èesko žádá o to, aby zemì zvážily pøedvolání ruskıch velvyslancù, a vyzıvá ke kolektivní akci, která by smìøovala k solidárnímu vyhoštìní identifikovanıch pøíslušnıch ruskıch zpravodajskıch služeb z èlenskıch státù EU a NATO. Hamáèek si na støedu odpoledne pøedvolal ruského velvyslance v ÈR Alexandra Zmejevského.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude