Czech Republic

Rusko agenty nevydá, Česko zřejmě na ně uvalí evropský zatykač. Pak se do pátrání zapojí i Europol

Už od soboty pátrá èeská policie po dvou ruských agentech, kteøí jsou hlavními podezøelými v pøípadu výbuchu munièního areálu ve Vrbìticích v roce 2014. 

U celostátního pátrání to ale neskonèí a na Alexandra Miškina a Anatolija Èepigu Èeši uvalí evropský zatykaè. Nejde o nic pøekvapivého, pøíslušníci tajné ruské rozvìdky GRU se v Èesku už dávno nenacházejí, pohybovali se tu v øíjnu 2014. Proto je nereálné, že bychom je zadrželi bez pomoci jiných èlenských státù Evropské unie, pokud vùbec na jejich území nìkdy „omylem“ zavítají.

Policie ÈR mlèí a na dotaz serveru Lidovky.cz se odmítla vyjádøit k tomu, zda Èesko už rozhodlo o evropském zatykaèi na dva ruské špiony. „Platí, že hledáme tyto dvì osoby a mohu veøejnost ujistit, že obèanùm Èeské republiky nehrozí žádné bezprostøední nebezpeèí. Víc vìc nemohu komentovat,“ uvedl mluvèí Policejního prezidia Ondøej Moravèík.

Podle zdroje serveru Lidovky.cz je spolupráce s jinými státy EU nevyhnutelná. „Je to jen otázka èasu, já osobnì oèekávám, že do týdne až ètrnácti dnù bude na osoby vydán evropský zatykaè. Je to logické, protože hledaní muži už na našem území evidentnì nejsou, takže tu nemohou být zadrženi,“ øekl zdroj, který dùvìrnì zná postupy policie a nepøeje si být jmenován.

Spoleèné pátrání

Po vydání evropského zatykaèe se do hledání zapojuje i Europol. Eurozatykaè umožòuje provést rychlý zásah vùèi hledaným osobám na území EU. Státy spolupracují a rozkaz vydaný justièními orgány jedné zemì je platný na celém území sedmadvacítky. Èlenské státy si pak mezi sebou hledané zloèince mohou bez problému pøedat. „Odhalit je mùže tøeba kamera na letišti v jakémkoliv státì EU, tam jsou pak zadrženi a na žádost vydáni do zemì, která na nì vydala zatykaè,“ vysvìtlil zdroj serveru Lidovky.cz – bývalý policista.

Investigativní web Bellingcat ve spolupráci s Respektem navíc novì zjistil, že za výbuchem ve Vrbìticích nestojí jen Miškin a Èepiga, ruských agentù zde mìlo být celkem šest. A to vèetnì vysokého dùstojníka rozvìdky GRU. Na akci podle zjištìní Bellingcatu osobnì dohlížel velitel supertajné „vraždící“ jednotky 29155 Andrej V. Averjanov, který v dobì jejího konání v utajení odjel do støední Evropy a do Moskvy se vrátil jen nìkolik hodin po explozi ve Vrbìticích.

Špioni Miškin a Èepiga se do hledáèku Europolu nedostávají poprvé. Británie pøipisuje obìma mužùm i útok jedem Novièok na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Juliji v Salisbury v bøeznu 2018. Ostrovní stát tak v záøí téhož roku na podezøelé pøíslušníky GRU evropský zatykaè už vydal. Spojené království sice nyní není èlenem EU, s Europolem však podle pobrexitové dohody i nadále spolupracuje. Èesko by se tak k Británii pouze pøipojilo.

Je pak otázkou, komu by byli agenti vydáni, pokud by je jeden z èlenských státu na svém území odhalil – Èechùm, nebo Britùm? V tomto smìru rozhoduje trestní sazba, hledaná osoba je poslána do zemì, kde dle vyšetøování spáchala vážnìjší trestní èin a hrozí jí vyšší trest.

„Na druhou stranu, když Británie už není èlenem Europolu a mají jen urèitou dohodu, tak by mohla mít pøednost Èeská republika, která je èlenským státem EU,“ konstatuje dùvìryhodný zdroj serveru Lidovky.cz. Europol je unijní organizace a na svých stránkách má napsáno, že pomáhá 27 èlenským státùm EU v boji proti závažné mezinárodní trestné èinnosti a terorismu. Po agentech pátrá i jiný èlen EU Bulharsko, které je podezøívá z toho, že se v roce 2015 pokusili otrávit bulharského obchodníka se zbranìmi Emilijana Gebreva.

Ruská strana nespolupracuje

Vicepremiér Jan Hamáèek (ÈSSD) už v nedìli prohlásil, že Èeská republiky požádá Rusko, aby naše policie mohla øádnì vyslechnout podezøelé agenty. Zároveò však doplnil, že spolupráci Moskvy neoèekává. „Vzhledem k tomu, jak ruská strana pøistupovala v minulosti k tìmto vìcem, tak pochybuji o tom, že tato pomoc bude poskytnuta,“ uvedl Hamáèek pro ÈT. 

Ostatnì lze pøipomenout, jak se Rusko postavilo k žádosti o výslech ze strany britské policie v druhé polovinì roku 2018. Ruské úøady odmítly Miškina a Èepigu vydat a místo toho s nimi tamní televize RT odvysílala rozhovor. V nìm oba muži vinu na otravì popírali a uvedli, že v britském Salisbury byli na turistickém výletì.

Ani nìkdejší ministr vnitra advokát Tomáš Sokol neoèekává, že Rusko bude spolupracovat. „Je logické, že Èesko požádá o vyslechnutí, to v podstatì musíme, pak to ale skonèí tím, že nám Moskva muže nevydá,“ øekl Sokol, který se specializuje na trestní právo. Podle nìj je témìø nemožné, že agenti skonèí pøed èeským soudem, pøípadnì že budou odsouzeni v nepøítomnosti. „Jedna vìc je pøípad v Èesku vyšetøit, ale na trestní øízení bych skoro zapomnìl,“ uvedl s tím, že jde ale zatím o pøedèasné spekulace.

Mluvèí policie Moravèík se i k této vìci odmítl vyjádøit a nechtìl uvést, zda už Èesko o výslech ruskou stranu požádalo. Podle zdroje serveru Lidovky.cz se takové žádosti vždycky vleèou a trvá dlouho, než pøijde oficiální vyjádøení. „Myslím si, že døíve než za tøi týdny tady odpovìï z Ruska nebude, možná až za mìsíc,“ uvedl bývalý policista.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude