Czech Republic

Ruské agenty odhalily kamery. Munice zřejmě vybuchla dřív, než plánovali

„Žádost o vstup tìch dvou osob máme už od roku 2014, ale to, že jsou to oni hledaní, jsme si dali dohromady až po provìrce spisu. Objevil se zábìr z kamer a nìkdo šikovnı si loni øekl, že už dvojici nìkde vidìl,“ uvedl pro Lidovky.cz dùstojník s bohatou zkušeností z èeské bezpeènostní komunity.

Policie podezírá dva muže z ruské rozvìdky, že by mohli stát za vıbuchem munièního skladu ve Vrbìticích. V øíjnu 2014 pøi mohutné explozi desítek tun munice zemøeli dva Èeši, následnì bylo evakuováno nìkolik obcí.

Dvojice mìla nìkolik identit

Dva ruští agenti se v Èesku se nejdøíve prokázali ruskımi pasy na jména Alexander Petrov a Ruslan Boshirov. O pìt let pozdìji byli stejní muži odhaleni jako ruští agenti, kteøí se se neúspìšnì pokusili o atentát na dvojitého špiona Sergeje Skripala v britském Salisbury s pomocí bojovì paralytické látky novièok.

Policie tehdy uvedla, že oba muži pøiletìli do Èeska 13. øíjna 2014 pravidelnou linkou Aeroflotu z Moskvy. Území zemì opustili 16. øíjna, kdy odjeli do Rakouska a odtud odletìli zpìt do Moskvy. Právì v den jejich odletu nastal první vıbuch ve Vrbìticích.

Nyní po dvojici agentù pátrá i Národní centrála proti organizovanému zloèinu. V sobotu veèer policie uvedla, že bìhem pobytu u nás používali Miškin a Èepiga rùzné identity. Podle policistù se agenti objevili již pìt dní pøed první explozí ve Vrbìticích.

„Osoby využívaly nejménì dvì identity, kdy se nejprve prokazovaly dvìma ruskımi pasy se jmény Alexander Petrov a Ruslan Boshirov, následnì pasem Moldavska na jméno Nicolai Popa a pasem Tádžikistánu vydanım na jméno Ruslan Tabarov,“ uvedla policie na svıch webovıch stránkách.

Také podle informací webu Lidovky.cz se dva agenti dostali dovnitø skladu nìkolik dní pøed vıbuchem. Zároveò na místo nastražili vıbušné zaøízení. To však s nejvìtší pravdìpodobností explodovalo døíve, než plánovali. „Dali tam vıbušninu. Nastražené to bylo pro zákazníky v zahranièí, ale bouchlo to asi døíve. Chtìli nejspíš zabít nìkoho, komu byla urèena dodávka zbraní. Je to vyšetøovací verze,“ popsal pod podmínkou anonymity dùvìryhodnı zdroj.

Tajná ruská jednotka mìla v Èesku další èleny

Právì v dobì, kdy se mìla dvojice ve Vrbìticích nacházet, se v nich podle policie vyskladòovaly zbranì, které mìl nakoupit jeden z vıznamnıch bulharskıch obchodníkù se zbranìmi. Jak se posléze ukázalo, dùležitım terèem pro GRU podle mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat byl právì bulharskı obchodník Emilian Gebrev.

Grebev na otázku, proè se mohl stát cílem zájmu GRU, odpovìdìl, že vidí pouze dva možné motivy. Zaprvé jeho firma dodávala zbranì na Ukrajinu, která válèila s Moskvou podporovanımi separatisty, a zadruhé mohlo Rusko chtít pøevzít jeden z jeho závodù na vırobu zbraní Dunarit.

Tajná ruská „Jednotka 29155“ už pøes deset let vede koordinovanou kampaò s cílem rozvrátit a destabilizovat Evropu. Pøed dvìma lety to uvedl list The New York Times s odkazem na vysoce postavené zástupce západních rozvìdek.

Podle Christo Grozeva, kterı se zamìøuje na investigativu Ruska, v Èesku operovalo ještì nìkolik dalších èlenù jednotky 21955. Grozev také pøipomnìl, že ruskı prezident Putin udìlil na pøelomu let 2014 a 2015 Miškinovi i Èepigovi cenu „Hrdina Ruska“. „Vždy jsme pøedpokládali, že to bylo kvùli jejich úèasti na Krymu. Tato ‚úspìšná‘ operace v Èesku je však mnohem pravdìpodobnìjším vysvìtlením,“ uvedl novináø.

Èinnost jednotky „29155“ zapadá do portfolia ruské hybridní války, která kombinuje rùzné dezinformaèní, ideové a špionážní operace s gerilovımi a (para)vojenskımi akcemi. „Myslím, že zapomínáme, jak bytostnì tvrdí dokážou Rusové bıt,“ dodal Peter Zwack, bıvalı atašé americké ambasády v Moskvì.

Vyhoštìní 18 ruskıch diplomatù

Na tiskové konferenci v sobotu premiér Andrej Babiš a ministr vnitra Jan Hamáèek oznámili, že Èesko v reakci na ohlášená zjištìní vyhostí 18 ruskıch diplomatù.

„V pátek veèer jsme byli informováni o vážnıch skuteènostech tıkajících se bezpeènosti naší zemì,“ zahájil tøaskavé sdìlení premiér Andrej Babiš. „Prezident nám vyjádøil absolutní podporu,“ zdùraznil Babiš. „Èeská republika je svrchovanı stát a musí odpovídajícím zpùsobem reagovat,“ prohlásil premiér.

Ohledání prvního vybuchlého skladu ve Vrbìticích skonèilo v èervnu 2017, následnì pyrotechnici zahájili práce u druhého explodovaného skladu. Záchranné práce se uzavøely koncem loòského záøí a složky integrovaného záchranného systému (IZS) pak v øíjnu 2020 ukonèily zásah ve Vrbìticích. Areál bıvalıch munièních skladù se vrátil do bìžného právního stavu. V budoucnu by mìly získat všechny pozemky a objekty v areálu do svého majetku Vojenské lesy a statky ÈR, které na nich plánují hospodaøit.

Podle prvního námìstka policejního prezidenta Martina Vondráška prošlo do roku 2020 policejním pyrotechnikùm rukama pøi ohledání místa èinu pøes 13 000 kusù munice, dalších 1 800 pak pøi povrchovém sbìru.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude