Czech Republic

Ruce si bez připomenutí vydezinfikují jen tři hosté ze sta, tvrdí hoteliér

Na rozdíl od zahranièí, kde naøízení a pøípadné pokyny personálu hosté zpravidla pøijímají, v tuzemských hotelech se v podobných situacích i po slušné prosbì nìkdy setkávají s vulgární odezvou. Stát by mìl více, a to dennì, apelovat na dodržování tzv. 3R, tedy dezinfekce rukou, udržování rozestupù a nošení roušek, øekl generální øeditel spoleènost EuroAgentur Hotels&Travel Josef Bára.

„Byl jsem koncem mìsíce øíjna na Kanárských ostrovech. Pokaždé mi pøi vstupu do hotelu zmìøili teplotu a èíšník si poèkal, až si pod jeho dohledem vydezinfikuji ruce. Bez dezinfekce do restaurace nevpustili nikoho, byl jsem nìkolikrát svìdkem toho, že èíšník vrátil hosta zpìt k dezinfekci. U nás nemyslitelná vìc,“ uvedl Bára. Doplnil, že by ze strany státu èekal více osvìty.

Èeští provozovatelé ubytovacích zaøízení pøitom pøijali pøísná pravidla, aby snížili na minimum riziko nákazy. Dál pracují na zlepšení. „Zamìøují se na on-line check-in, jsou hotely, které si poøídily ozonové èištìní, nìkde je mìøena teplota pøi pøíjezdu,“ uvedla Radka Telyèková z projektu Pomáháme hoteliérùm.

Asociace hotelù a restaurací ÈR tento týden zveøejnila „desatero pravidel a systémových opatøení pro ubytovací služby“. Týká se provozu ve veøejných prostorech, ale také v pokojích. Pokyny pøipravila také pro restaurace. Už døíve nachystala projekt Stay Safe. Ubytovací zaøízení, která splní stanovené podmínky, mohou používat tuto znaèku, která má deklarovat bezpeèný provoz. Asociace hotelù a restaurací ÈR na svém webu zveøejnila seznam zapojených èlenských zaøízení.

Ubytovací zaøízení musejí být pro rekreaèní úèely uzavøena od 22. øíjna. Služby mohou poskytovat jen hostùm na služebních cestách. Pøed omezením se  jejich obsazenost pohybovala kolem ètyø procent, v horských oblastech èinila v prùmìru deset procent. Znovu by se bez omezení mohla otevøít pøi schválení tøetího stupnì rizika v pìtistupòovém protiepidemickém systému. Aktuálnì platí ètvrtá úroveò. Vláda bude v nedìli rozhodovat, zda epidemická situace dovolí od pondìlí zmìnu na mírnìjší tøetí stupeò.

Football news:

Arsenal have terminated their contract with Sokratis
Miranchuk will make his debut for Atalanta in the Serie A match against Udinese. He came on as a substitute 9 times
Rummenigge on the Euro: UEFA President thinks it would be wiser to host the tournament in one country
Nacho will not play with Alcoyano. Real Madrid defender has been in contact with a coronavirus infection
Cuadrado has recovered from covid and can play with Napoli
Inter have offered to rent Origi from Liverpool
Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski and Ramos-in the symbolic team of the year from the UEFA website