Czech Republic

Rozvolňujme bezpečně, chce prezident s Blatným. Policie má vymáhat pravidla

Prezident se svým expertním týmem, bývalým hejtmanem Vysoèiny a lékaøem Jiøím Bìhounkem, ministrem zdravotnictví Janem Blatným a exministrem zdravotnictví Romanem Prymulou diskutoval nejen o koronaviru, ale i o aktuálním stavu zdravotnictví, èi budoucích investicích do této oblasti. Jednání trvalo pìt hodin, uvedl Bìhounek.

„Co se týèe koronaviru, byla to velmi podnìtná a pøátelská diskuse. Shodli jsme se na tom, že je potøeba postupovat systematicky a systémovì, že není správné provádìt zásadní zmìny oproti strategii, kterou jsme si spoleènì vytyèili,“ øekl novináøùm po jednání Blatný.

„Nadále chceme postupovat smìrem k dalšímu rozvolòování tak, aby to bylo bezpeèné a nemuselo být poté následováno dalšími restriktivními opatøeními,“ dodal Blatný k systému rozvolòování opatøení.

Kvùli rozvolòování  protikoronavirových opatøení a pøípadnému pøechodu Èeska do 3. stupnì protiepidemického systému (PES) se má vláda sejít v nedìli.

Po sobotních opatrných slovech ministra zdravotnictví je ale otázkou, jestli rozvolòování opatøení bude už od pondìlí, jak doufají restauratéøi, nebo vláda vyslyší žádost zdravotnických odborù a ještì vyèká.

Blatný øekl, že vláda se rozhodne podle doporuèení expertního týmu ministerstva zdravotnictví, které bude založeno na aktuálních datech a skóre PES za posledních sedm dní. „Nemìlo by to být tak, že se bude stoupat na brzdu, a pak zase maèkat plyn,“ dodal Prymula.

Policie má pokutovat porušování opatøení

„Rozumím tomu, že nìkterá opatøení jsou nepopulární, i tomu, že nìkterá opatøení trvají déle, než jsme si pùvodnì mysleli. Ale to není vina nikoho z nás. Není morální ani akceptovatelné, když vìtšina obèanù ÈR naøízení dodržuje, aby tady byla malá skupina lidí, která se chová proti tìmto principùm,“ vyjádøil se Blatný s dovìtkem, že policie má takovéto porušování opatøení pokutovat nebo jinak trestat podle zákona.

Prezident Zeman se svým poradním týmem o epidemii koronaviru jednal i na jaøe. V minulých mìsících podporoval pøísná protiepidemická opatøení vlády a exministra zdravotnictví Romana Prymuly a zastával se i povinného nošení roušek.

„Pøimlouval bych se za dùsledné pokutování, ne napomenutí, ale pokutování všech tìch, kteøí odmítají ty roušky nosit,“ øekl Zeman. Pokuty by podle nìj mìla být kolem dvou èi tøí tisíc.

Na druhé stranì se prezident vyslovil proti lockdownu a nesouhlasil s uzavøením života a ekonomiky kvùli epidemii koronaviru. Podle Zemana si druhý tvrdý lockdown nemùže èeská ekonomika dovolit.

Proti­epi­de­mi­cký
systém

STUPEÒ
1

STUPEÒ
2

STUPEÒ
3

STUPEÒ
4

STUPEÒ
5

Rizikový index 0-20 21-40 41-60 61-75 76-100
Ochrana nosu a úst -
Hromadné akce ve vnitøních a venkovních prostorech -
Svatby, pohøby a bohoslužby -
Návštìvy ve zdravotnických zaøízeních a zaøízeních sociálních služeb -
Omezení volného pohybu osob -
Omezení provozu orgánù veøejné moci a správních úøadù -
Poskytování ubytovacích služeb -
Školství -
Sportovní soutìže -
Rekreaèní sporty -
Bazény, wellness centra -
Kultura -
Muzea, galerie -
Hrady a zámky, památky -
Knihovny -
Herny, kasina, sázkové kanceláøe -
Provozovny stravovacích služeb -
Konzumace alkoholu na veøejnì pøístupných místech -
Nákupní centra -
Maloobchod -
Ostatní služby s provozovnou -
Podnikatelské subjekty - výrobní a skladové provozy -
Podnikatelské subjekty - kanceláøské a ostatní provozy -
Láznì -
Vìzeòství -
Nezbytnost vyhlášení nouzového stavu -
Kontrola dodržování opatøení -

Football news:

Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League
Kovac on Golovin's 2 assists: I am very happy with his performance
Benteke could move from Crystal Palace to West Brom
En-Nesiri is the 1st Sevilla player in 81 years to score a hat-trick in 2 consecutive La Liga home games
Real Madrid coach Bettoni about 4-1 with Alaves: A well-deserved win. Zidane is very happy with the game