Czech Republic

Rozvolňovat nechceme, uvedl Babiš. Kvůli nové mutaci viru je možné zavedení povinných respirátorů v MHD

Babiš také zvažuje možnost, zda po vzoru Nìmecka a Rakouska nezavést v hromadné dopravì a obchodech povinnost nosit chirurgické roušky a respirátory.

Problémem je podle premiéra fungování lyžaøskıch støedisek, o jejichž otevøení za podmínek danıch jednotlivımi hygienickımi stanicemi ve støedu Babiš hovoøil s pøedsedou komunistù Vojtìchem Filipem. Na rozdíl od nìj si nemyslí, že by to bylo možné. Poznamenal, že vláda usilovala v uplynulıch mìsících o to, aby hygienické stanice postupovaly spoleènì. Vìc podle premiéra musí posoudit ministr zdratovnictví Jan Blatnı (za ANO).

V souvislosti se šíøením takzvané britské mutace koronaviru Nìmecko a Rakousko zavádìjí povinnost nošení respirátorù èi chirurgickıch roušek ve veøejné dopravì a obchodech. Èesko jich má podle Babiše v zásobì a u vırobcù dost, otázkou je jejich cena a hrozba, že s vyšší poptávkou jejich cena poroste. Omezení ceny ze strany státu by podle nìj mohlo znamenat, že vırobci je radìji vyvezou.

Takzvanou britskou mutaci nového typu koronaviru zaznamenali v polovinì prosince v Anglii. Nakažlivìjší varianta nákazy se dosud prokázala napøíklad v Nìmecku, na Slovensku a v Maïarsku, podezøení na vıskyt mutace ohlásilo Rakousko. V Èesku ji laboratoøe potvrdily v pondìlí. Ministr zdravotnictví Jan Blatnı (za ANO) po pondìlním jednání vlády øekl, že mutace není nebezpeènìjší, ale šíøí se zhruba o 40 procent rychleji. To, co pøi epidemii nastane za deset dnù, mùže v pøípadì britské mutace nastat už za šest, doplnil. Kvùli rychlejšímu šíøení patrnì mutace mezi variantami viru pøevládne.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7