Czech Republic

Rozpočet nezískal podporu. KSČM před tím neprosadila vzít armádě 10 miliard

Návrh komunistù odebrat z rozpoètu ministerstva obrany deset miliard korun pøedložila pøedsedkynì rozpoètového vıboru Miloslava Vostrá.

Rozpoèet nepodpoøil ani zástupce druhé vládní strany v klíèovém rozpoètovém vıboru, místopøedseda ÈSSD Roman Onderka, kterı neprosadil posílení rozpoètu ministerstva kultury o 300 milionù korun na podporu živého umìní.

Hamáèek nevidí koalièní roztržku

„Co se tıká státního rozpoètu, naši poslanci nepodpoøili usnesení, které doporuèuje státní rozpoèet ve znìní pozmìòovacích návrhù, které byly pøijaty, nicménì na tom, že sociální demokracie podporuje návrh státního rozpoètu, jak byl schválen na vládì, se nic nemìní,“ øekl ale pozdìji pøedseda ÈSSD Jan Hamáèek. Koalièní roztržku kvùli rozpoètu nevidí.

Schvalovat rozpoèet bude Snìmovna na prosincové schùzi a bez pomoci KSÈM nemá premiér zajištìnou podporu pro jeho schválení.

To, že komunistùm kvùli vıdajùm na obranu neustoupí, slíbil Babiš naposledy v úterı na tradièním velitelském shromáždìní armády.  „Bojujeme spoleènì proti pandemii a já bojuji za váš rozpoèet,“ øekl vojákùm.  „Na mì se mùžete spolehnout. Já podporuji armádu a urèitì to tak zùstane,“ prohlásil.

Snìmovna zatím schválila základní èísla rozpoètu a vıši schodku 320 miliard korun.

Fakticky vıši schodku ovlivní i koneèná podoba daòového balíèku, kterı by v podobì pøijaté Snìmovnou zvıšil schodek veøejnıch financí o 130 miliard korun. Právì støet o podobu daní nyní rozdìluje ANO a ÈSSD.

Èlenové vıboru rozhodovali v dílèích hlasováních o ètyøech desítkách poslaneckıch návrhù na pøesuny penìz v návrhu rozpoètu celkem za zhruba 40 miliard korun. 

Napøíklad poslanec SPD Jan Hrnèíø neúspìšnì navrhl odebrat 20 miliard korun z odvodu do rozpoètu Evropské unie. Poslanci ODS i sociální demokrat Václav Votava neúspìšnì navrhovali vzít 6,3 milionu korun Èeskému svazu bojovníkù za svobodu.

Boj komunistù proti vıdajùm:

Football news:

Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club
Chelsea have sacked Lampard
Sergi Roberto can recover for the game with Athletic on January 31. He missed more than 2 months
Giggs on Bruno and Cantona: There are similarities, but Eric has 4 Premier League titles and a Cup. This is an indicator
Hertha legend Dardai will once again take over as head coach of the team