Czech Republic

Rozhodnutí kvůli covidu má být centrální, říkají zástupci škol. Zavírání by mělo být úkolem hygieniků

Podle pøedsedy Unie školských asociací CZESHA Jiøího Zajíèka je zavírání škol kvùli epidemii úkolem hygienikù. Podle šéfa Asociace øeditelù základních škol Michala Èerného by mìlo vyhlášení volna zvážit ministerstvo školství. Øeditelé se budou v rozhodování o øeditelském volnu lišit, vyplývá z jejich odpovìdí.

Prymula po uvedení do úøadu øekl, že ministerstvo nebude zavírat první stupnì základních škol, pokud to bude aspoò trochu možné. Zavírání škol si podle nìj nikdo nepøeje. Pro nìkteré regiony se nicménì diskutuje o možnosti distanèní výuky na druhém stupni základních škol èi na støedních školách. Øeditelé by podle Prymuly mìli zvážit vyhlášení øeditelského volna na pátek 25. záøí, aby vznikl ètyødenní víkend a získal se èas na útlum epidemie.

„Pokud se pan ministr domnívá, že podobná aktivita mùže pomoct utlumit krizi, tak je plnì v jeho kompetenci, aby se domluvil s hygienou a školy uzavøel,“ øekl Zajíèek. „Naprosto nechápu, proè to dává do roviny apelu na øeditele škol, kteøí mají použít jeden z pìti možných volných øeditelských dnù, abychom je na to vyèlenili,“ uvedl. Upozornil, že øeditelé musí své rozhodnutí konzultovat se zástupci zøizovatele a rodièù.

Pokud to zùstane v rovinì doporuèení, tak Zajíèek sám jako øeditel Masarykovy støední školy chemické v Praze 1 volno nevyhlásí. „Já radìji budu uèit, protože každý den, který oduèíme je dobrý pøed tím, než nás pošlou do distanèního vzdìlávání,“ vysvìtlil. Dodal, že z jeho školy jsou tøi dìti v karanténì a ve škole zatím covid potvrzený není.

Pøi øeditelském volnu se dìti nemusí uèit ani na dálku, takže by se podle Zajíèka øada z nich pravdìpodobnì sešla nìkde mimo školu. „Pokud to má nìèemu pomoct, tak to musí být v rovinì platné pro všechny, a ne pro toho, kdo bude nìco chtít. Akorát to zase vyvolá zmatky,“ uzavøel.

Naopak Èerný øekl, že je pøipraven volno ve škole v pátek vyhlásit. Potìšilo ho ministrovo vyjádøení, že nechce zavírat první stupeò. Podle nìj je také poøád nadìje, že alespoò ještì nìjakou dobu bude fungovat normálnì i druhý stupeò. „My urèitì udìláme vše pro to, aby k uzavøení škol došlo co nejpozdìji. Urèitì se budeme snažit panu ministrovi vyhovìt,“ øekl.

Dodal ale, že je ke zvážení, zda by v té souvislosti nemìlo nìkteré dny vyhlásit jako volné ministerstvo školství. Jednalo by se o takzvanou zmìnu organizace školního roku, kterou má ministerstvo v kompetenci. Podle Èerného by toto øešení bylo zøejmì lepší než ponechání volby na stranì škol.

Football news:

Hector Herrera on 0:4 with Bayern: We played very well with the best team in the world. Don't write off us
Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points