Czech Republic

Roušky pod nosem, strážníky ale zajímá špatné parkování. Pražané si s nařízením nosit ústenky hlavu nedělají

Jízda metrem pokraèuje. Na další stanici pøistupuje postarší muž s holí, kterı se posadí na první volné místo proti zmínìné ženì. Na rozdíl od ostatních vydrží jen malou chvíli, než ji vyzve, aby si roušku nasadila poøádnì. „Není vám to blbı, když ji všichni máme nasazenou?“ otáže se rozèilenım hlasem. Žena k nìmu jen zvedne oèi a mlèky si roušku nasadí pøes ústa i nos.

Po vıstupu z metra na stanici Hlavní nádraží zjišuji, že nedávná spolucestující není jedinım pøípadem: mít roušku jen ledabyle nasazenou pod nosem, jako by se stalo zcela bìžnım zpùsobem jejího užití.

Hlavní nádraží: roušky dole, policisté nikde

Na lavièkách polehávající bezdomovci u hlavního nádraží si s rouškami hlavu také nelámou: možná proto, že se už považují za jednu rodinu a jsou tak pøesvìdèeni, že pravidla se na nì nevztahují.

Pøestože vìtšina lidí proudících po úzké cestì smìrem k tramvajové zastávce má svou ústenku vzornì nasazenou, pohybují se tu i ti, kteøí si bez váhání zapálí cigaretu, roušku odloží a pokraèují v cestì. O dvoumetrovém distancu pøitom nemùže bıt øeè.

Strážníci ani policisté však nejsou nikde vidìt, a tak lidem, kteøí nedodržují platná opatøení, žádnı postih nehrozí. Zaparkována jsou na okraji parku sice dvì policejní auta, jejich osazenstvo je však neznámo kde.

Tìsno v okolí Staromáku

Centrum Prahy je v dopoledních hodinách poloprázdné, na Staromìstském námìstí se pohybuje minimum lidí, strážník opìt žádnı. Lidé mají roušky nasazené, pøípadnì ji mají pøipravenou na bradì, aby tak mohli v pøípadì potøeby rychle uèinit. Vıjimky potvrzující pravidlo se ale najdou i zde.

V úzkıch ulièkách, které propojují Staromìstské a Václavské námìstí, stojí stánkaøi, kteøí nahradili prodej apkajících pejskù a hrnkù s nápisem „Prague“ za nabídku roušek všech barev. „Roušky za èeské ceny,“ lákají nápisy na stolech pøed krámky, které na prostoru k chùzi ještì ubírají. Úzké ulièky totiž i bez tìchto stánkaøù a vıdejních okének restaurací dvoumetrové rozestupy rozhodnì neumožòují. I pøes nízkı poèet lidí, kteøí se v centru dopoledne pohybují, je zde tedy pomìrnì tìsno. A lidé, kteøí jdou po mìstì sami a nevztahuje se tak na nì povinnost nasazené roušky, si s jejím užitím ani v tuto chvíli hlavu nelámou.

Místo ústenek pokuty za parkování

Cesta od stanice metra Mùstek k Muzeu pøináší stejnı pohled jako pøedešlá místa: vìtšina lidí s rouškou, následuje skupina, která si opatøení zpøíjemòuje nošením roušky pod nosem, zbytek ústenku neøeší.

Dokud se o mì pøed KFC neotøe paží muž støedního vìku bez roušky, kterı jde opaènım smìrem, naèež se rozchrchlá kuøáckım kašlem, sama sebe pøesvìdèuji, že to jsou lidé, již si udržují dvoumetrovı distanc od ostatních. Po tomto zážitku ale pochybuji. Projíždìjící mìstská policie si však tohoto pána ani ostatních, kteøí nová opatøení ignorují, nevšímá. Zastavuje a fotí si auto, jehož øidiè špatnì zaparkoval. 

Football news:

Bulykin on Loko's chances of reaching the Europa League play-offs: it Will be very difficult to do anything
Joao Felix: Atletico are missing Suarez and Costa
Loko didn't know what to do when Red Bull scored first. Naumov about 1:3
Gasperini about Atalanta: we will Go to Amsterdam with a small advantage
Striker Berisha Of Salzburg: We were better than Loko and deserved to win
Pep on city's 1st place in the Champions League group: we played very well in all the matches
Shakhtar defender Vitao on 2:0 with Real Madrid: the main Thing is not to fly too high in the clouds