Czech Republic

Rouškami neuplácíme. Když se spojíme, nebudeme omezovat, vyzývá Babiš

Naposledy jsme spolu mluvili v pátek 21. srpna. Tehdy jste mi vysvìtloval, proè jste se postavil proti plánu nosit roušky všude možnì, jak navrhoval tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtìch. V Právu tehdy vyšel váš rozhovor s titulkem: Rozhodli jsme správnì, lidé už jsou z roušek otrávení. Co tomu s odstupem øíkáte?
Samozøejmì že po bitvì je každı generálem. V mediálním prostoru jsou rùzné celebrity, rùzní lékaøi a všelijak se vyjadøují. Napøíklad 26. srpna koronavirovı statistik pan profesor Ladislav Dušek z ÚZIS øíkal, že – cituji – koronavirus si už show nezaslouží, citelnì zeslábl a snad mu to vydrží. Byl tady tøeba hlavní rouškobijec Roman Šmucler, kterı døív sedìl za TOP 09 v ústøedním krizovém štábu.

Za první vlny pøišel externí expert s matematickım modelem na základì situace v Itálii, kterı fungoval. Proto jsme udìlali ihned ta opatøení, šli vlastní cestou, byli první v Evropì, zachránili tisíce životù a nenastal scénáø jako v Itálii. Ano, pak jsme rozvolnili. Ale první matematickı model, se kterım pøišel stejnı expert, byl až 31. srpna. První matematickı model z ministerstva zdravotnictví od pana profesora Duška pøišel dokonce až 18. záøí.

Takže mi samozøejmì mùžete vyèítat leccos, ale je nutné se podívat na souvislosti. Opozice poøád køièí. Nejprve že rušíme lety èi biatlon, pak køièeli, a rozvolòujeme. Když jsme rozvolòovali, bylo to moc pomalu. Teï zase, že moc rychle. Takže nevím, co se nám tedy vyèítá.

Tøeba to, že opìt zavádíte nouzovı stav.
Nouzovı stav navrhuje pan ministr Prymula. Jde ale jen o legislativní rámec. Nezavíráme èást ekonomiky jako na jaøe. Je nutnı pro další epidemické opatøení, aby stát mohl pružnìji bojovat s virem. Každé opatøení se ale bude vážit na miskách vah. Všichni chceme lidi ochránit, ne je omezovat. (Rozhovor vznikal v úterı veèer pøed støedeèním jednáním vlády – pozn. red.)

Já se po zkušenosti z druhé poloviny srpna budu k epidemiologickım opatøením vyjadøovat velmi málo. Dùvodem, kterı nám pan ministr Prymula pøedbìžnì sdìlil, je to, že podle stávajícího zákona o zdraví nemùže dìlat další epidemiologická opatøení. Potøebuje napøíklad eventuálnì mít i možnost povolat personál, kdyby v nìjaké nemocnici chybìl. Za nešastné ale pokládám, že to pan Prymula komunikoval do médií bez toho, aby to nejprve øekl mnì a panu Hamáèkovi a vládì. Zopakoval jsem mu, že když má bıt opatøení, musíme si to nejprve vyøíkat na vládì.

Jaká mohou nastat konkrétní omezení? Ministr Roman Prymula mluvil tøeba o doèasném uzavøení støedních škol, ministr vnitra Jan Hamáèek v pondìlí pro MF DNES zmiòoval i první stupnì škol základních èi tøeba sportovní akce zcela bez divákù. Máte nìjaká další?                                           Já nemám žádná, pane redaktore. Znovu opakuji, že po zkušenostech z konce srpna by všechna epidemiologická opatøení mìl vıluènì komentovat ministr zdravotnictví. Nikdo další z vlády není epidemiolog a nemá na to odbornost. Panu Prymulovi jsem doporuèil, aby ministerstvo zdravotnictví komunikovalo jenom pøes nìj a v nìjakıch frekvencích, ne každı den. Není totiž dobøe, když za vládu mají na opatøení rùzní lidé rùzné názory.

Váš nynìjší postoj k tomu, že má vládní kroky komentovat pouze epidemiolog, je zajímavı. Odcituji vám pasហz onoho našeho rozhovoru z 21. srpna: „Už to není jako za první vlny, kdy jsme udìlali vše, co epidemiologové øekli. Pøi rozvolòování jsme si dovolili mít jiné názory, koukat na to víc z ekonomického pohledu, a tak je to i dneska.“ Takže tehdy jste se nechtìl øídit názory epidemiologù, dnes zase necháváte všechno na nich. Není to prostì jen alibismus?                                         Není to alibismus. Ministerstvo zdravotnictví pøichází logicky s návrhy, jak ochránit zdraví a životy lidí, což je samozøejmì naše priorita. Vláda do toho zásadnìji vstoupí až v pøípadì, kdy by šlo o zavírání ekonomiky. A nic takového se nedìje. Firmy pojedou normálnì dál, obchody jsou samozøejmì normálnì otevøené. 

Chápu, že kritika bude vždy, ale prosím, pojïme to tìch pár dnù vydržet, opìt se spojit, a ten vir zase utlumíme, jako se nám to povedlo pøed létem. Je zøejmé, že druhá vlna covidu letí celou Evropou, rekordní pøírùstky hlásí øada zemí vèetnì tìch, které prošly první vlnou vıbornì. Izrael, Slovensko. Kancléøka Merkelová sdìlila tento tıden, že se pøipravuje až na 19 tisíc pozitivních dennì. Slovensko zavádí stav nouze od 1. øíjna zatím na 45 dní.

Není to spíš tak, že je pro vás dnes jednodušší nechat vše komentovat epidemiology, abyste byl v pøípadì kritiky z obliga?                               
Nevím, o èem mluvíte?! My musíme spolupracovat. Bıt jeden tım. Vždy jsem na názor odborníkù dal, poslouchám je, mluvím s nimi od rána do veèera. V první vlnì se nám to vyplatilo, byli jsme vzorem možná i pro celı svìt a teï to spoleènì zase zvládneme. I pøesto, že teï nebudeme zavírat provozy a nezavøeme ekonomiku. O tom jsem pøesvìdèenı.

A bude to platit i za mìsíc, nebo to bude jako s tìmi rouškami?Nevytrhávejte to z kontextu. Už nìkolikrát jsem øíkal, že na ministerstvu zdravotnictví byly na vìc rùzné názory. A já rozhodnì žádné epidemiologické rozhodnutí nemìnil. Pokud teï bude schválen nouzovı stav, bude se to na vládì diskutovat a pan profesor Prymula nám vše musí vysvìtlit. Ale urèitì nechceme dìlat další plošné opatøení jako za první vlny, protože to poškodilo ekonomiku i státní rozpoèet.

Proè jste se vùbec s vicepremiérem a šéfem ÈSSD Janem Hamáèkem tak dlouho pøel o ustavení ústøedního krizového štábu? Stejnì jako pøi první vlnì jste ho nechtìl a stejnì jako pøi první vlnì jste musel kapitulovat. Tentokrát na pøání hejtmanù. Stálo to za veøejné pøestøelky?                                                                                                                        Protože krizovı štáb v danou chvíli nemìl žádnou roli. Ústøední krizovı štáb zjara vznikl v nouzovém stavu, kdy byl omezenı pohyb lidí, zavøené hranice a mìl za úkol zajistit logistiku zdravotnického materiálu atd. Postupnì ale zaèal vytváøet rùzné zbyteèné komise – byla tam ekonomická, dopadová a mediální komise, mìla tam zastoupení opozice, pøièemž TOP 09 tam nominovala hlavního rouškobijce pana Šmuclera – takže se z toho vytvoøila politická platforma. Myslím, že to není role krizového štábu.

V této chvíli je jeho úkolem spolupráce s kraji, protože komunikace s nimi se bıvalému ministru Vojtìchovi nedaøila, by ne zcela jeho vinou. Rád bych ale zdùraznil, že kraje mají svoje nemocnice, svoje sociální zaøízení a my jim v rámci první vlny zásadnì pomáhali. Vše dostávaly zdarma, zaplatili jsme odmìny v jejich sociálních službách, jejich záchranáøùm. Kraje dostaly od vlády tento rok cca 23 miliard navíc a budou mít rekordní pøíjmy ve vıši 260 miliard, i když se jim daòové pøíjmy sníží o 7,1 miliardy.

Když už jsme u krajù, je pro vás a pro ANO nynìjší covidová situace vıhodná, èi nevıhodná? Na jedné stranì totiž máte možnost – v uvozovkách – uplácet skupiny volièù typu dùchodcù pìti tisícovkami, na stranì druhé…                                                                                           (skáèe do øeèi) Prosím vás, neøíkejte, že nìkoho uplácíme, my nikoho neuplácíme!

…na stranì druhé cokoli udìláte, sklidíte za to od èásti lidí kritiku. Je to pro vás tedy vıhodné, èi ne?                                                                             Nejhorší, co se nám mohlo stát s covidem-19, je, že se zpolitizoval. Ano, samozøejmì je to špatnì. Tady jako kdyby ani nebyly krajské volby. V pondìlí jsem byl v debatì na TV Nova a hodinu se bavíme o covidu-19. Je to politikum, opozice nás neustále napadá, co jsme mìli a nemìli udìlat. Pøitom oni nebyli schopni øídit tuto zemi ani v normálních èasech. Takže je to absurdní.

Teï bychom mìli rozporù nechat, semknout se a spíš spoleènì vyzvat obyvatelstvo, aby dodržovalo opatøení v zájmu nás všech. Místo toho nás kritizují, a udìláme cokoli. Takže krajské volby jsou o covidu-19, bohužel, a ne o tom, co jsme v krajích udìlali anebo jakı máme program do budoucna.

Znovu se ptám, zda to berete jako vıhodu, nebo handicap. Zejména starší lidé – tvoøící podstatnou èást volièù ANO – se totiž mohou kvùli viru bát k volbám pøijít. Jak to vidíte?                                                         My opatøení proti pandemii nedìláme kvùli volbám. Kdyby tomu tak bylo, tak nebudeme dìlat pøed volbami nìjaká omezující opatøení. Dìláme to kvùli ochranì zdraví lidí. Zadruhé, ministerstvo vnitra volby zorganizovalo takovım zpùsobem, že je zaruèena bezpeènost a zdraví volièù. Není dùvod, aby obèané mìli obavy a nešli k volbám.

Jak do pøedvolebního kvasu zapadá váš návrh na zrušení superhrubé mzdy spojenı se snížením daní z 19 na 15 procent? Snížení má bıt jen na dva roky, pøesnì v jejich polovinì budou volby do Snìmovny. Omezená doba snížení daní je nestandardní, ne?                                        Zaprvé jsme snížili zásadnì zadlužení naší zemì. Od roku 2014 do roku 2019 ze 41 a pùl na 30. Takže opozice zadlužení navyšovala, my ho do roku 2019 snižovali. Dostali jsme se na jedno z nejlepších míst v Evropì. Tento rok se zadlužíme, ale stále to bude ménì, než jsme zdìdili v roce 2013, a poøád budeme jedni z nejlepších v Evropì. Navíc všichni vìdí, kam ty peníze šly. Je to zatím 185 miliard, které dostali lidé, abychom udrželi zamìstnanost, podpoøili živnostníky, podnikatele a tak dále.

Zrušením superhrubé mzdy, kterou zrušíme navždy, si polepší všichni zamìstnanci, ale i všichni zamìstnavatelé. Protože když budou vyjednávat s odboráøi kolektivní smlouvu, tak zkrátka øeknou, že dostanou 7 procent navıšení platu a 5 procent èistého. Vıhodné to bude i pro stát, kterı tím pádem nebude navyšovat platy, protože je navyšuje tìmi sedmi procenty.

Snížení daní je k tomu na dva roky, protože v tìch dvou letech musíme zamìstnance a firmy podpoøit, než se dostaneme do lepší ekonomické situace, což pøedpokládáme v roce 2023. Pøíští rok budou volby, po nichž vznikne nová vláda. Všichni pùjdou s daòovou tematikou do voleb, takže si o dani na rok 2023 rozhodne nová vláda, která na to bude mít dostatek èasu.

No právì. Zavádíte to vy. Ve smyslu: Když nás zvolíte, tak se uvidí…        My ne. Kde je psáno, že vyhrajeme?

Drtivì vévodíte všem prùzkumùm, navíc slib zachování snížené danì pro vás mùže bıt dobré volební téma, i když to mùže stát státní rozpoèet ranec a zadluží to dìti i vnuky, ne?                                            
My jsme prokázali, že umíme dobøe hospodaøit. My jsme státní dluh šest let po sobì snižovali. I ten deficit, kterı je teï schválen, podle mì nebude zdaleka naplnìn. Je tam rezerva. A hlavnì, my investujeme jako nikdo pøed námi. Øekli jsme, že se proinvestujeme z krize. Že soukromé subjekty investují ménì, jejich spotøeba je menší, takže to stát musí nahradit. A od roku 2023, pokud budeme ve vládì, budeme dluh snižovat.

I pøedseda ÈSSD Jan Hamáèek mi pøi pondìlním rozhovoru øíkal, že hnutí ANO v èele s ministryní financí šílenì rozhazuje a není jasné, kde se na to vezmou peníze na pøíjmové stránce. Když už to øíká i socialista, bude to asi vážné, ne?                                                                                 Tak to jste mì pobavil. Naopak, naše resorty šetøí. To se mi ani nechce vìøit, že to øíkal. A ani se k tomu radši nechci moc vyjadøovat, je to koalièní partner. Snad všichni vidí, kdo co navrhuje, kdo s èím pøichází. My chceme podpoøit spotøebu a nechceme navyšovat danì. Naopak danì snižujeme. Sociální demokracie je chce zvyšovat.

Vrame se ke krajskım volbám. Nejenže mùžete oproti tìm pøed ètyømi lety ztratit, ale ještì vám kvùli dohodám opozièních lídrù hrozí vìtší poèet vyšachování z koalic. Pozmìnil jste kvùli tomu nìjak volební cíle? Poèítáme s tím. V minulıch volbách jsme vyhráli v devíti krajích a ve ètyøech nás obešli. Tradièní demokratické strany se v krajích znají dlouho, takže ta tendence spojovat se a pøipravovat se na spojení do snìmovních voleb proti Babišovi je jasná. Opozice má jen jedinı cíl a jedinı program, a to je odstranit Babiše.

Mùžu jen poprosit, a lidé pøijdou volit, že nemusí mít obavy. Stejnì jako když jdou nakoupit do samoobsluhy. Naopak, ve volebních místnostech bude ochrana zdraví ještì na vyšší úrovni.

Football news:

Hakimi had contracted the coronavirus. Inter will play Borussia Gladbach today
Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today
Ronaldo has a bald haircut: Success is measured by the obstacles you overcome 😉 💪 🏽