Czech Republic

Roste počet nakažených zdravotníků, aktuálně se s nemocí potýká 2840 z nich

Podle døívìjších vyjádøení ministerstva zdravotnictví díky oèkování poèet nakaženıch zdravotníkù klesal. Na zaèátku listopadu byl pøes 8 000, na zaèátku ledna asi 6 400.

Za nárùstem poètu nakaženıch za poslední tıden je pøedevším více nakaženıch sester a dalších zdravotníkù, aktuálnì nakaženıch lékaøù je prakticky stejnì jako minulı tıden. Za posledních sedm dní bylo novì pozitivnì testováno 151 lékaøù, 696 sester a 625 dalších zdravotníkù. Celkem jich bylo 1 472 a minulı tıden 1 349.

Z krajù zaznamenali nejvìtší mezitıdenní nárùst v Praze, zejména u sester. Nakažení pøibıvali také ve Støedoèeském, Ústeckém, Libereckém a Olomouckém a o jednoho také v Královéhradeckém kraji. Naopak ménì než pøed tıdnem novì onemocnìlo v Jihoèeském, Plzeòském, Karlovarském a Pardubickém kraji. 

Nákaza zdravotníkù tak nekoreluje s nejvyššími poèty nakaženıch na 100 000 obyvatel. Nejpostiženìjšími okresy jsou Tachovsko v Plzeòském kraji a pak regiony Královéhradeckého a Karlovarského kraje.

Od loòského bøezna, kdy epidemie v Èesku zaèala, se nakazilo pøes 67 000 zdravotníkù. Z nich asi 10 800 jsou lékaøi a tento tıden byl pøekroèen poèet 30 000 nakaženıch sester. Poèty nakaženıch mohou bıt podle mluvèí ÚZIS Lenky Svobodové nadhodnocené asi o stovku, protože krajské hygienické stanice údaje aktualizují postupnì.

Celkovì pracuje ve zdravotnictví témìø 270 000 lidí. Podle dat Èeského statistického úøadu je v Èesku 50 000 lékaøù a pøes 117 000 zdravotníkù bez lékaøského vzdìlání.

Oèkováni proti covidu-19 jsou zdravotníci jako první riziková skupina už do konce loòského roku. V akutní lùžkové péèi jich je podle vyjádøení øeditele ÚZIS Ladislava Duška z pondìlí kolem 70 procent. „Jak bude pokraèovat oèkování dál, nákazy v této profesní kategorii postupnì vymizí,“ uvedl.

Football news:

FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not