Czech Republic

Rok po památném duelu s Barcelonou je Slavia bez šťávy. Proč červenobílí tápou?

Tak, jako si svìt zvyká na pohromu jménem koronavirus, také Slavia se sžívá se zmìnami, které ji potkaly. Když ve ètvrtek veèer prohrála s izraelskou Beer Ševou 1:3, v porovnání s loòskem byla k nepoznání. „Velké zklamání. Vıkon v defenzivì byl ve druhé pùli strašnı,“ uznal kouè Jindøich Trpišovskı.

Abychom byli féroví, kdyby Slavia hrála stejnı zápas desetkrát, zøejmì by devìtkrát vyhrála. Soupeøe pøestøílela, skoro celı první poloèas odehrála na jeho polovinì, i ve druhém ho pøimáèkla. Balon držela témìø 70 procent èasu, podle oficiálních statistik rozjela za zápas 88 nebezpeènıch útokù, zatímco Beer Ševa jen ètrnáct.

A vidíte, i málo domácím staèilo. Souèasné Slavii totiž chybí drajv, kterı ji ještì pøed rokem zdobil a charakterizoval. Nápadù ubylo, vıpadù po lajnì zrovna tak, ve ètvrtek scházelo i víc centrù do vápna, vìtší pøímoèarost. Opticky sice slávisté skuteènì soupeøe vıraznì tlaèili, ale ve vìtšinì pøípadù jen po hranici šestnáctky – tam jako by se zasekávali. Když už se do dvou tøí šancí dostali, nevìdìli si rady.

Ovšem hlavnì vzadu byli nedùslední, bohorovní a vyrábìli kiksy, na které fanoušci nebıvali zvyklí. Je celkem jedno, jestli Slavii zasáhla doba covidová, nenasytná transferová politika, obyèejnì øeèeno horší forma, pøípadnì všechno dohromady.

To mužstvo prostì nemá šávu. Když si vypomùžete anatomií, mùžete øíct že Slavia má plíce, trup i všechny konèetiny. Problém už je s mozkem, což se potvrdilo tøeba tím, že v poslední dobì nevırazného Stancia nechal kouè Trpišovskı v prvním poloèase na lavièce.
A nejvìtší svízel je se srdcem.

Jako by pumpovalo jen nìkdy. Souèek pryè, Coufal pryè, Král pryè, Hušbauer a Škoda to samé. Kdo z tìch, kteøí tım dokázali strhnout, vlastnì zùstal? Už jen kapitán Boøil, kterı z kraje obrany tìžko všechno utáhne. A stoper Hovorka, kterı ovšem po dlouhém zranìní ještì nabírá praxi i sebevìdomí a zápas v Izraeli mu vùbec nesedl.

Tím spíš bylo dokonale vidìt, jak Slavii chybí víc hecíøù, kteøí ostatní vyblázní, klidnì i zpucují.

Chybí také alternativa na pravı kraj obrany, kde po odchodu Coufala zeje díra. Pøi absenci Holeše se muselo narychlo mìnit rozestavení na variantu 3-5-2, což je pro Slavii nezvyk. Nedivte se potom, že kouèe Trpišovského rozladilo, když mu vedení nepøivedlo vytipovaného rychlíka Baha z dánského SönderjyskE – dva miliony eur se šéfovi Tvrdíkovi zdálo moc.

Pokud nechcete koukat vyloženì pøísnım okem, najdete i polehèující okolnosti. Dá se vìøit tomu, že zrovna pro Slavii je velkou ranou herní pauza i striktní vládní opatøení. Trpišovskı pøed zápasy v Evropì sází na peèlivı nácvik modelovıch situací, ve kterıch náhradníci simulují hru soupeøù, což se v šesti lidech na jednom høišti dìlá tìžko.

I tak se od Slavie èekal pøíspìvek do koeficientu, aby se povedlo jakž takž zamezit sešupu, kvùli kterému mùže Èesko mít už brzy v Evropì vıraznì menší zastoupení.

Protože Sparta v deseti doma nestaèila na francouzské Lille, zachraòoval èeskou èest Liberec, kterı díky parádním zákrokùm gólmana Nguyena udržel tìsné vítìzství 1:0 nad belgickım Gentem.

Slavia potøebuje zabrat pøíštì, doma proti Leverkusenu. Aby dokázala, že si tøeba proti Beer Ševì jen vybrala zápas blbec.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net